Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Arkadaşlar gelirken dediler ki: "Biraz canlılık getirin, çok fazla rehavet var."

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım, size de hayırlı olsun diyorum.

Değerli arkadaşlar, bizim verdiğimiz önerge bu 24'üncü maddede, sosyal hizmet kuruluşları ve Darülacezede kalan... 24'üncü madde, ek 11 yani, yaşlı ve engelli bireylere harçlık verilmesini düzenleyen bir madde. Deniyor ki: "Her sene bütçe kanununda bu belirlenir." Biz de diyoruz ki: "Bu miktar şimdiden belli olsun, asgari ücretin 1/4'ünden az olmasın."

Değerli arkadaşlar ve özellikle Sayın Bakanım; şimdi, az önce tartışmaya konu olan 23'üncü maddeyle bu madde aslında çelişiyor yani mantığı çelişiyor. Burada yaş sınırı koymamışsınız, "yaşlı ve engelli" demişsiniz, bir önceki maddede 65 yaş sınırı koymuşsunuz. Orada bakım hizmeti veriyorsunuz, burada harçlık veriyorsunuz. Dolayısıyla, "yaşlı ve engelli..." Engelli tamam da yaşlı nedir? Yani, bir önceki maddede 65 yaş demişsiniz, burada sınır yok. Neye göre bunu belirleyeceksiniz ve neye göre harçlık vereceksiniz? Ki az önce Sayın Grup Başkan Vekilimizin dediği gibi, yani 65 yaşını doldurup da bakıma muhtaç olmayabilir. Dolayısıyla, bu insana bir harçlık vermekle yaşamını idame ettirmesi sağlanabilir. Orada "Hayır, biz harçlık vermeyeceğiz, ancak bakım hizmeti." diyorsunuz. Burada "Zaten sosyal hizmet kuruluşunda kalan, Darülacezede kalan kişiye biz harçlık vereceğiz." diyorsunuz. Bu, bence bir çelişki. Dolayısıyla, yeniden bir değerlendirme yaparsanız faydalı olur diye düşünüyorum.

Bir başka konu, değerli arkadaşlar, burada sadece Darülaceze ve sosyal hizmet kuruluşlarında kalan yaşlı ve engellilere böyle bir imkân tanınıyor. Çocuk yuvalarında kalan gençlerimiz ki onların daha çok harçlığa ihtiyacı var. Başka bir yerde düzenleme var mı, ben onu bilmiyorum, o konuda bir açıklama yaparsa Sayın Bakanım biz de öğrenmiş oluruz. Özellikle, öğrenim yaşında bulunan gençlere yani çocuk yuvalarında, sosyal hizmet kuruluşlarında kalan gençlere de bir harçlık verilmesi mutlaka sosyal devletin bir gereğidir.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Bakan çocuklarına da harçlık verseler nasıl olur?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bildiğiniz gibi, Anayasa'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmektedir. Tabii, yine, 58'inci maddede "Devlet, gençlerin uyuşturucu maddeden, suçluluk, kumar, kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri alır." diyor. E, burada kim devlet? Sizsiniz yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Bugün Türkiye'nin, aslında hepimizin geleceğini tehdit eden en önemli sorun, gençlerin uyuşturucu ve madde bağımlığı sorunudur.

Değerli milletvekilleri, özellikle 12-18 yaş arasındaki gençlerimiz çok fazla -ne yazık ki- uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelere müptela bir durumda ve bunların tedavi gördükleri AMATEM merkezleri ne yazık ki yetersiz. Bu çok ciddi bir sorundur, hepimizin geleceğini ilgilendiren bir sorundur. Bu madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı gençler hem asayiş açısından hepimizin güvenliğini tehdit eden bir sorun oluyor hem de hakikaten geleceğimizdir bu gençler. Yani, işte, gençleri korumak için "Efendim, alkol satışını bu saatten sonra yasaklıyorum, petrolde satmayacağım." falan derken siz asıl özü kaybediyorsunuz. AMATEM'lerin fiziki ve sayısal olarak yetersiz olması nedeniyle birçok gencimiz, madde bağımlısı gencimiz tedavi olamıyor. Randevu veriliyor birkaç ay sonrasına, bu arada aile de sahip çıkamıyor. Bu kişiler kendi ailelerine, ebeveynlerine karşı bile yer yer şiddete başvurabiliyor. Dolayısıyla, bu konu çok daha önemlidir.

Bu konuda, Sayın Bakanım, Sağlık Bakanlığıyla sizin Bakanlığınız arasında aslında kimin görevi olduğu konusunda da bir sıkıntı var. Ben, daha önce, sizden önceki Sayın Bakana da aktarmıştım, Sağlık Bakanımıza da aktardım, yani AMATEM'ler kimin sorumluluğunda, bu ciddi bir sorun. Bunu devam ettireceğim bir sonraki maddede.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)