Konu:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 524 sıra sayılı torba düzenlemenin 14'üncü maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun vermiş olduğu önergeyle ilgili söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ayşenur İslam'a Bakanlığının hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri, tasarının 14'üncü maddesiyle ilgili düzenlemeler, hiç kuşkusuz, sosyal koruma adına iyi niyetli yaklaşımlardır. Cumhuriyet Halk Partisi, insan, çocuk, yaşlı, engelli, kadın, LGBT bireylerin haklarıyla ilgili olumlu düzenlemelerin hep yanında olmuştur ve olacaktır ancak düzenlemelerin hep kâğıt üzerinde kaldığı da bir gerçektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu olarak gittiğimiz cezaevlerinde, sığınmaevlerinde, yetiştirme yurtlarında maalesef sorunların devam ettiğini gözlemledik. Cevap alamadığımız önergelerle onların sesleri olmaya çalıştık.

Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar 18 yaşından sonra yurttan çıkartılmakta veya kaderlerine terk edilmektedirler. Mevcut düzenlemelere rağmen, işe yerleştirilme hakları, suça karışmış çocuklarla karışmayanların ayrı yerlerde tutulması hâlâ sağlanamamıştır.

Koruma kurulu kararının verilmesi ve kaldırılması konusunda sıkıntılar yaşanmakta, 1 kişinin imzasıyla koruma kaldırılabilmektedir.

Hâlâ, iş imkânından yararlanamayan, sokağın insafına terk edilmiş, 700-800 kadar, koruma kararı kaldırılmış kız çocuğu bulunmaktadır. Yurtlarda kalırken koruma kararı kaldırılan veya 18 yaşından sonra çıkartılan çocukların zararlı maddelerden korunması, saldırı ve tacizden uzak tutulması yönünde hiçbir takip yapılmamakta, rehabilitasyonları konusunda hiçbir adım atılmamaktadır. Bunun çarpıcı bir örneği başkent Ankara'da yaşanmaktadır.

Sayın Bakan, yeni olduğunuz için sayacağım isimler size yabancı gelebilir ama "Erdallar, Ömerler, Uğurlar, Hacerler, Ahmetler, Yusuflar, Hasretler, Süleymanlar" dediğimde, eğer değiştirilmedilerse Bakan Yardımcınız ve bürokratlarınız ne demek istediğimi anlamışlardır. Başkentte, bu çocuklara tedavi imkânı sağlayamayan, kalacak yer bulamayan bir Bakanlığın süslü ve iddialı düzenlemeler içinde oluyor gibi görünmesinin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Çocukluğunu yurtta geçirenler işe yerleştirilemezken, kısa süre kalanların işe yerleştirilmesi yaygın bir suistimale dönüşmüştür.

Yasal işe yerleştirme uygulamasının takibi yapılmadığı gibi, sınav açmayan kurumlara herhangi bir yaptırım da uygulanmamaktadır. "18 yaşından sonra yetiştirme yurdundan çıkan çocuklara bir yıl para ödenir." hükmünün uygulanmadığına ilişkin iddialar vardır. Gönüllülük esasında yürütülmesi gereken koruyucu aile uygulaması ülkemizde ne yazık ki ilgi ve sevginin ticarileşmesine dönüştürülmüştür.

Değerli milletvekilleri, 14'üncü maddede yapılmak istenen bir değişiklik ise engellilerin yaşama uyumu ile ilgilidir. Ama engellilerin aktif yaşama katılmaları ve ulaşımla ilgili düzenlemelerin yürürlüğü Hükûmet tarafından altı ay ertelenmiştir. Engellilere uyumlu araç imalatı ve hizmet kurumlarının bunları almaları maalesef planlanamamıştır. Kamu yararına çalışan engellilerin STK'ların kamu borçlarından dolayı mal ve taşınmazlarına haciz uygulanması "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." dedirtmektedir.

İdarenin bütünlüğü açısından, Maliye, Hazine ve SGK gibi diğer kurumların da engellilerden alacakları konusunda Bakanlığınızın tutumunu benimsemesi gerekmektedir. Öte yandan, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile ÇYDD'yi sürekli denetleyen Maliye Bakanlığı, TÜRGEV'i nedense görmezden gelmektedir. Bakanlığınız da Hükûmet gibi ciddi bir samimiyet sınavından geçmektedir.

Bu düşüncelerle herkesi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)