Konu:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz tasarının 8'inci maddesi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinde değişiklik öngörüyor. Vergi Usul Kanunu'nun söz konusu maddesi, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla mükelleflere bandrol, barkod, sembol, damga vesaire gibi işaretlerin kullanılması zorunluluğunu getirmeye yönelik bir düzenlemeyi içeriyor. Ancak, elbette, bu düzenlemeleri Maliye Bakanlığı getirebilir, vergi güvenliğini sağlamak açısından bunların hepsi son derece önemlidir. Şu an alkollü içkiler sektörü ile sigara üretiminde bunlar kullanılmaktadır ama öyle anlaşılıyor ki Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, bunları zaman içerisinde çeşitli ürünlere veya sektörlere yaygınlaştıracak. Bunlar vergi güvenliği açısından doğru düzenlemelerdir.

Yine, şöyle bir zorunluluk getiriliyor burada; bu, önemli: Bu tür zorunluluk getirilen sektörlerde -örneğin alkollü içkiler sektörüyle sigara sektöründe- bandrol kullanma zorunluluğu var, bu bandrolü alan mükelleflerin herhangi bir şekilde vergi borcunu ödememesi hâlinde kendisine yeniden bandrol verilmemesine yönelik bir düzenleme burada yer alıyor, bu konuda Maliye Bakanlığı yetkilendiriliyor. Bu yetkinin şüphesiz çok dikkatli kullanılması gerekir. Bu zorunluluk kapsamına giren mükelleflerden bandrol, hologram gibi sembolleri, işaretleri, belgeleri kötüye kullananlar olabilir. Elbette bu kötüye kullanım karşısında Gelir İdaresi Başkanlığı gerekli önlemleri alabilir, bu normal karşılanabilir, bunu doğal buluyorum ama bunun ötesine geçerek herhangi bir şekilde vergi borcunu ödeyememiş olanlara, çok zor durum nedeniyle vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen vatandaşlara böylesi bir zorunluluk kesinlikle getirilmemelidir.

İkinci söyleyeceğim konu şudur: Vergi borcunu ödemeyenlere yönelik olarak getirilmek istenen bu düzenleme Vergi Usul Kanunu'nda değil, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılmalıdır. İki şey birbirine karıştırılmamalı. Bandrol, hologram vesaire gibi işaretlerin kullanılma zorunluluğunu getirmeye yönelik düzenlemenin yeri Vergi Usul Kanunu iken vergi borcunu ödeyememiş olanlara yönelik olarak alınması gereken önleme ilişkin düzenlemenin yeri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'dur. Yani "Pratik olsun, biz bunu bir tek maddede düzenleyelim." diye bir yol tercih etmiş olabilir Maliye Bakanlığı ama bu yanlıştır, bunun düzenleme yeri 6183 sayılı Kanun'dur. Maliye Bakanlığına buradan önerim: Şimdi belki zaman geçti ama ilk düzenlemede bunu lütfen 6183 sayılı Kanun'a taşıyın.

Diğer söyleyeceğim konu şudur: Vergi Usul Kanunu bütün vergi kanunlarının usuli hükümlerini düzenleyen bir kanundur. Böyle bir kanunda, kanunun ana maddelerinde "5018 sayılı Kanun'a istisna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na istisna" gibi düzenlemeler yer almaz. Değerli arkadaşlar, kanunlar bu kadar çirkinleştirilmez. Hiç kimsenin Vergi Usul Kanunu'na bu tür istisnaları sokmaya hakkı yoktur. Lütfen, 1961 yılında bu kanunu çıkaran o dönemin maliyecilerinin düzenlemelerine bakın, sonraki düzenlemelere bakın, bu tip istisnalar Vergi Usul Kanunu'nda yer almaz. İstiyorsanız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na bu tip istisna maddelerini geçici madde düzenlemeleri olarak koyarsınız. Bu şekilde kanunları başından, gözünden yaralayarak kanun yapma tekniğini ben Maliye Bakanlığına, onun birikimine yakıştıramıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)