Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan yasanın 5'inci maddesi üzerinde BDP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev ve yetki alanı dikkate alındığında, bugüne kadar Türk Standartları Enstitüsünün Genel Kurulunda temsilcisinin bulunmayışını bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz ve yasa teklifinde geçtiği üzere 1 değil, 2 üyeyle temsil edilmesini uygun görüyoruz. Şöyle ki: Söz konusu olan ekonomik faaliyetler, ticari faaliyetler olduğunda doğa ve kültür aleyhine şekillendiği gibi, insan aleyhine de şekilleniyor ve aynı zamanda kadın, çocuk, yaşlılar ve engelliler aleyhine de şekillenebiliyor. Bu yüzden Bakanlığınızın bu konudaki sözünün etkili olacağını değerlendiriyoruz ve 2 üyeyle temsil edilmesi noktasındaki önerimizin kabulünü rica ediyoruz.

Sayın Bakanım, görev alanınız içerisinde aile ve toplum hizmetleri, çocuk hizmetleri, kadının statüsü, engelli ve yaşlı hizmetleri, sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazi hizmetleri... Bu kadar geniş bir alana hitap eden, yönetmekte olduğunuz toplumun -kadını bir tarafa bırakırsak çünkü kadın zaten toplumun yarısı- neredeyse yarısına hitap eden bir çalışma alanınız var ama ilgili düzenlemeler bir torba kanunla geliyor. Bunu en başta sizin kabul etmemeniz gerektiğine inanıyorum ki bu düzenlemenin siz göreve başlamadan önce şekillendiğini biliyoruz. Keşke göreve başladıktan sonra bu noktada bir itirazınız olsaydı çünkü Bakanlığınızla ilgili herhangi bir düzenlemenin mutlaka ama mutlaka, bir torba kanunun içerisinde değil, ilgili bir kanunla ve gereği gibi tartışılarak ve görev alanınız dikkate alındığında ilgili sivil toplum örgütlerinin de mutlaka sözünün, bu konuda varsa önerilerinin dikkate alınarak şekilleneceği düzenlemelerle bir kanun teklifinin geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sayın Bakanım, sosyal politikalar dediğinizde, toplum olarak akla ilk gelenin seçim yatırımı olarak topluma giden birtakım hizmetler olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz bir muhalefet partisi olarak. Yine bir seçim arifesindeyiz, yine biliyoruz ki toplumumuzun ekonomik gelir düzeyi oldukça düşük ve bu gelir düzeyindeki düşüklük, çoğu zaman seçim yatırımlarının konusu hâline gelebiliyor. Kendi seçim bölgem içerisinden bile dikkate aldığımda, benim bulunduğum ilin nüfusunun neredeyse yarısı yeşil kartlı. Yeşil kartlı olmak demek de herhangi bir sosyal güvenliğinin olmaması demek, herhangi bir şekilde ekonomik gelir elde edememek demek.

Bu noktadan ele aldığımızda, sorunları çözmek yerine görünür olmasını engellemek doğru bir politika değil. Sorunları çözmek için önce sorunun varlığını kabul etmek gerekiyor ve bu ülkede kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların sorunları var. Bu sorunların giderilmesi noktasında, mevcut torba kanun içerisinde bile gelmiş olsa bazı düzenlemeler bizim tarafımızdan da destekleniyor. Çünkü yetmediğini biliyoruz ama herhangi bir hizmet götürmemektense belli bir hizmetin kapısını açabilecek herhangi bir çalışmanın bizler mutlaka tarafı olacağız ama aynı şekilde tekrar başta söylediğimi belirtmek istiyorum: Aslolan, sorunu çözmek olmalı. Sorunun görünmez kılınması ne yazık ki bir politika hâline geldi. Görünmez kılınmadığını, aksine bir süre sonra daha büyük ve derinleşmiş olarak bizim karşımıza çıktığını bir kez daha belirtmek istiyorum.

Sayın Bakanım, öncelikli talebimiz, tabii ki yaşlılar da olsa, engelliler de olsa, mutlaka ama mutlaka çocuklar da olsa bakım hizmetlerinin toplumsallaşması ve bakım masraflarının kamu tarafından ücretsiz olarak karşılanması. Bunu sağlayabilmek için tabii ki Bakanlığınız bütçesinin mutlaka artırılması gerekiyor. Bu konuda herhangi bir partinin -eğer partiniz bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparsa- itirazı olacağını zannetmiyoruz. Çünkü daha önce de ifade ettiğim üzere, görev ve yetki alanınız dikkate alındığında toplumun can alıcı birtakım noktalarına nüfuz ettiğiniz ve bu noktada da sizden beklentimizin, toplumun beklentisinin en yüksek düzeyde olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Son olarak, Sayın Bakanım, ilgili Bakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ama bu Bakanlığın isminin başından "kadın"ın çıkarılmasını biz hâlâ hazmedebilmiş değiliz. Mutlaka ama mutlaka bir sonraki düzenlemenin Bakanlığın "Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" şeklinde ya da bu konuda çalışan ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak yeniden isimlendirilmesini ve bunun bir yasa teklifiyle tekrar gündemimize gelmesinde sizin de bu konuda bir icraat sahibi olacağınıza da inanarak belirtmek istiyorum.

Saygılar sunuyorum. (BDP sıralarından alkışlar)