Konu:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:54
Tarih:29/01/2014


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, sanıyorum Komisyon temsilcisi ve Sayın Bakan bizim önergemizin ne anlama geldiğini bu kısa süre içerisinde değerlendiremedi. Ben açıklayacağım, yine de katılamıyor ise bu takdiri Genel Kurula ve bizi izleyen vatandaşlarımıza bırakacağım.

Şimdi, bu görüştüğümüz maddenin engellilere yönelik bir yanı yok, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanıyla hiçbir ilgisi yok. Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı; Gider Vergileri Kanunu uygulamasında karşılaştığı bir sorunu burada çözüyor. Cep telefonu işletmecilerinin ön ödemeli satışlarla ilgili uygulamasının yüklemelere dönüşmesi nedeniyle burada ortaya çıkan vergi sorununu çözmeye yönelik bir madde. Hemen söyleyeyim ki: İnternet hizmetlerinin artık özel iletişim vergisine tabi tutulması düşünülemez. Bu hizmetleri özel iletişim vergisinden istisna etmek lazım; bu, son derece yanlış. Özel iletişim vergisinin ağırlığı, yüksekliği ayrı bir tartışma konusu ama mademki böyle bir vergi var ve Hükûmet bu vergiden vazgeçmiyor, o zaman gelin, İnternet hizmetlerini özel iletişim vergisinden istisna edelim.

Benim söylediğim, Cumhuriyet Halk Partisinin önergesinin söylediği şudur: Mademki engellilere yönelik birtakım olumlu düzenlemeler yapıyoruz, o hâlde engellilerin iletişim hizmetleriyle ilgili onları koruyucu bir düzenleme yapalım. Engelli bireylerin diğer toplum kesimlerinin ihtiyaçlarından farklı bir ihtiyacı yoktur. Eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım, rehabilitasyon, hayatın çok çeşitli alanlarındaki hizmetler nasıl her vatandaş için bir ihtiyaç ise engelli vatandaşlarımız için de aynı şekilde bir ihtiyaçtır. Ancak engelli vatandaşlarımızın bu hizmetlere ulaşmada güçlüğü vardır. İşe girmede, sağlık hizmetinde, eğitim hizmetinde diğer vatandaşlara göre bu gruplar dezavantajlı gruptur. O hâlde, kanun koyucu, Hükûmet bunlara pozitif yaklaşacak, onun dezavantajlı olduğu alanı yok edecektir. Biz önergemizde şunu diyoruz: Teknoloji sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor, engelli vatandaşlara yönelik teknolojik yenilikler ortaya çıkıyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde engelli vatandaşlara yönelik olarak bir kamera ve kişisel veri bankasından oluşan, sadece görme özürlüler için yazılı metinleri tarayarak sesli hâle getiren bir teknoloji ortaya konulmuştur. Sadece engellilere, görme engellilere yönelik bu hizmeti vergiden istisna etmek gerekir ya da bir başka şirket, görme engelliler ile ellerini kullanamayan, engellilerin daha çok faydalanabileceği, sesli mesajı yazılı hâle getirebilen ses tanımlı telefon üretmiştir. Bunu sadece engelli vatandaşımız kullanabilir yani bir başka normal vatandaş alıp bunu kullanamaz. Dolayısıyla, kötüye kullanılma ihtimali yoktur.

Türkiye'nin tarafı olduğu 30 Mart 2007 tarihli Uluslararası Alanda Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve zorunlu olmayan protokolün 9'uncu maddesi erişilebilirlik yönünden engelli vatandaşlara yönelik bir düzenleme yapılmasını üye devletler için emredici hâle getirmiştir. Türkiye bu sözleşmenin tarafı olarak engelli vatandaşlarımızın iletişim hizmetlerinde dezavantajlı konumunu ortadan kaldırmak zorundadır.

Önergemiz şunu söylüyor: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının engellilere yönelik olduğu konusunda olumlu görüş bildirdiği, uygun gördüğü, elektronik haberleşme işletmecileri tarafından münhasıran engellilere yönelik olarak sunulan hizmetler özel iletişim vergisinden istisnadır. Gelin, sadece telefon işletmecilerinin, operatörlerin uygulamada karşılaştığı bir vergi sorununu çözerken özel iletişim vergisini engelliler için bir sorun olmaktan çıkaralım, münhasıran engelliler için üretilen teknolojik yenilikleri, bunların sunduğu hizmetleri özel iletişim vergisinden istisna edelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayırlı bir şey bu ya!

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, bir konuyu Sayın Bakanın ve Genel Kurulun bilgisine sunuyorum.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, bizim, engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak, onların hayatını iyileştiren, onların bürokraside ve vergi kanunları karşısında dezavantajlı konumlarını iyileştiren önergelerimiz olacak. Bir tanesi çok uygundu ama reddedildi. Doğrusu son derece üzüntülüyüm ama diğer önergelerimizi şimdiden ben Hükûmetin ve Genel Kurulun bilgisine sunuyorum. Kendilerine dağıtılmış durumdadır, lütfen bu önergeleri dikkatle incelesinler. Engelli vatandaşlarımız için olumlu düzenlemeleri çoğaltalım.

Teşekkür ediyorum.