Konu:524 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAKİ GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İÇ TÜZÜK'E AYKIRI UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASININ İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:53
Tarih:28/01/2014


524 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDAKİ GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İÇ TÜZÜK'E AYKIRI UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASININ İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada asıl tartışılması gereken konu, Hükûmetin torba yasa anlayışıdır. İstisnai olması gereken, acil hâllerde başvurulması gereken torba yasa anlayışı, maalesef artık geleneksel hâle dönüşmüştür. Hükûmet bu yola sık sık başvurmakta, birbiriyle ilgisiz birçok düzenlemeyi aynı tasarının veya teklifin içine dâhil ederek buraya getirip yasalaştırabilmektedir.

Görüştüğümüz tasarıda, İcra ve İflas Kanunu'ndan Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu'na, vergi kanunlarından Anadolu Ajansıyla ilgili kanuna, Kamu İhale Kanunu'na, otoyol özelleştirilmelerine kadar birbiriyle ilgisiz birçok konu bir araya getirilmiş, burada Genel Kurulun gündemine sokulmuştur. Böyle bir yasa tekniği, yapılan düzenlemelerin sağlığı, doğruluğu açısından büyük bir problem oluşturmaktadır. Birçok farklı komisyonda konuşulması gereken konu, bir başka, ilgisiz komisyonda konuşulabilmektedir.

Yine, bu tasarıda çok önemli bir düzenleme var. İnternet'e erişimin sınırlandırılması, onun sansürlenmesi yönünde yürütme organına yetki veren veya birtakım düzenlemeler yoluyla, görünüşte sektörün otosansürü diyebileceğimiz, gerçekte Hükûmetin kontrolünde yürüyecek olan birtakım sansür müesseseleri getirilmektedir. Elbette özel hayatın gizliliğinin korunması esastır, bu konuda herkese büyük görev düşmektedir ama bir hukuk devletinde olduğumuzu ve uluslararası anlaşmaların tarafı olduğumuzu, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği müktesebatının da bu konuda Türkiye'ye yükümlülükler yüklediğini unutmayalım.

Yine, bu tasarıda eksik olan bir düzenleme var. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 18'inci maddesine göre, kamu gelirlerini azaltacak ve kamu giderlerini artıracak düzenlemelerle ilgili olarak bir analiz tablosunun, mali etki tablosunun o tasarılara eklenmesi gerekir.

Yine, Anayasa'mıza göre, yılı içinde bütçe giderlerinde artış getirecek olan tasarıların görüşülmesi mümkün değildir.

Bütün bu hükümler ihlal edilerek bu tasarı burada konuşulmaktadır. Şüphesiz, tasarı içerisinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görev alanına giren, olumlu bulduğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek verdiğimiz düzenlemeler var ama bakın, bu kadar olumlu, destek verdiğimiz ve süratle çıkabilecek düzenlemeleri, engellerle karşılaşabilecek düzenlemelerin yanına koymak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da biraz haksızlık olmaktadır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)