Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:33
Tarih:16/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AK PARTİ GRUBU ADINA AZİZE SİBEL GÖNÜL (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

2014 yılı merkezî bütçe kanunu görüşmelerimizin ülkemize, milletimize, demokrasimize ve ekonomimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Bütçe tasarısının hazırlanmasında emeği geçen herkese de yürekten teşekkür ediyorum.

Gerek bütçe kanunu görüşmelerinde gerek 24'üncü Dönem tüm yasama yıllarında, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmayacak ifadelerin, hatta şiddet eylemlerinin olduğunu gördük. Bunlar bizi gerçekten çok üzdü. Hem siyasete hem Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmayan bu tür ifadelerin, davranışların artık hiç olmazsa 24'üncü Dönemin son yasama yılında ve yeni yılda bırakılmasını temenni ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız 2011 yılında ayrı bir icracı bakanlık hâline gelmişti. Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek misyonuyla göreve başlayan Bakanlığımız Anayasa'da belirtildiği gibi sosyal bir hukuk devleti olma yükümlülüğünü sırtlanmış bir performans sergilemektedir.

Bakanlığımızın devletin sosyal altyapısını güçlendirmek adına yapmış olduğu çalışmalar her geçen yıl artmaktadır. Bakanlığımızın bu yılki bütçesine baktığımızda, 2013 yılına göre yüzde 16'lık bir artış görmekteyiz. Kısaca sosyal yardımlar programına baktığımızda kadınlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, yoksul vatandaşlarımıza ulaşılarak gelir dağılımındaki adaletin en iyi şekilde iyileştirilerek ön plana çıktığını görmekteyiz.

Sosyal politikalara şöyle bir göz atarsak da -beş dakikanın içinde belki bunların hepsinden söz etmek mümkün değil ama- özellikle eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programlarıyla 268 bin kadınımıza aylık 250 TL'lik, çalışma çağındaki çocuğa ve eşini askere gönderen muhtaç durumdaki ailelere askerlik hizmeti boyunca aylık 250 TL... Yaşlı ve engelli aylıklarında geçmişle kıyaslanmayacak iyileştirmeler yapılarak 1 milyon 240 bin kişiye, yine, genel sağlık sigortası uygulamalarıyla 9,5 milyon yoksul vatandaşımıza ulaştık. Sosyal yardım alanında bilişim uygulamalarını da etkin şekilde kullanarak yoksul envanteri oluşturduk ve tüm sosyal yardım süreçlerini elektronik ortama aktardık. Bununla beraber, sosyal yardım kullanıcılarının kır-kent ayrımını ve bölgesel farklılıklarını da içerecek objektif kriterler çerçevesinde belirlenmesi için TÜBİTAK ve TÜİK'le birlikte Puanlama Formülü Projesi'ni hayata geçirdik. Puanlama formüllerini bütünleşik sisteme entegre ettik ve gerçek hane verileri üzerinden denemeleri yapıyoruz.

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, bütçe, devletin ilgili yılda yapacağı harcamaları gösteren önemli bir belgedir. Bütçe görüşmeleri esnasında, özellikle bütçenin eksik, toplumun yarısını dikkate almadan hazırlanmış olduğu birçok kez söylendi.

Özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının eksik ve toplumun yarısını dikkate almadığını, eşitlikçi bütçe konusunda duyarlı olmadığını söylemek mümkün değil. Ancak şunu belirtmeliyim ki: Bu konuda Bakanlık hem çalışıyor hem de bu konuda en duyarlı bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. Ancak şunu da bilmeliyiz ki: Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, 2014 ve 2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nda eşitlikçi bütçe konusunda, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecek hedefi ve ilkelerini belirlemiş olması; bunun yanında, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün özellikle yerelde eşitlikçi bütçe uygulamalarıyla ilgili proje çalışmalarının ve yine, Komisyonumuzun bu dönemde eşitlikçi bütçe konusunda alt komisyon kurarak önümüzdeki günlerde raporu da ilgili kurumlara açıklayacağından, dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'de bu konuda çalışmaların olacağını belirtmek istiyorum.

Sayın milletvekilleri, beş dakikada... Evet, sürenin sonuna geliyorum ama şunu söylemek istiyorum: Bu ülke için kimlerin sadece nutuk attığını, kimlerin de taş taş üstüne koyduğunu, hizmet ürettiğini milletimizin görmesini istiyoruz. Son on yılda elde ettiğimiz başarılar AK PARTİ hükûmetlerinin başarısından ziyade bizatihi aziz milletimin başarısıdır, Türkiye'nin başarısıdır, cumhuriyetin başarısıdır diyorum.

Bu duygularla hepinizi selamlıyorum, hepinize esenlik diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)