Konu:Oturum Başkanı Tbmm Başkanı Cemil Çiçek'in, Söz Vermeyle İlgili Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:27
Tarih:10/12/2013


OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK'İN, SÖZ VERMEYLE İLGİLİ TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Nurettin Canikli söz isterken, Sayın Genel Başkanımızla ilgili olarak "Sayın konuşmacı grubumuza hakaret etti." diye bir değerlendirmede bulundu, bu gerekçeyle söz istedi, siz de söz verdiniz. Recep Tayyip Erdoğan Başbakandır ama biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "konuşmacı" demeyiz, "Recep Tayyip Erdoğan" demeyiz, "Sayın Başbakan" deriz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Onun bir unvanı vardır, biz kendisine bu unvanla hitap etmeyi tercih ederiz.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır onu söylerim, onda hiçbir sakınca yok, "Sayın Genel Başkan" derim, özel bir niyetim yok. Hayır, böyle bir niyetim yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kendisini eleştirebiliriz, kızabiliriz, politikalarını beğenmeyebiliriz ama biz ona "O" diye hitap etmeyiz, herhangi bir üçüncü şahıs diye onu anmayız.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Öyle bir niyetim yok, "Sayın Genel Başkan" da derim yani hiçbir sakıncası yok onun, olayları çarpıtmayın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu hitapla Sayın Canikli'yi baş başa bırakıyorum.

Değerli milletvekilleri, Sayıştay raporlarıyla ilgili buraya çıkan bütün konuşmacılar yanlış bilgi veriyor, doğru bilgiyi vermiyor. İşte Adalet Bakanlığı denetim raporu. "Bütün cumhuriyet tarihi boyunca gelmeyen raporu getirdik." diyorsunuz. Yedi sayfa, son cümlesi şu: "İlgili kamu idaresi bize gerekli mali tabloları vermediğinden biz denetimi yapamadık." Getirdiğiniz rapor bu.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hangi mali bilgileri vermiyor, hangi mali tabloları?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, gelmesi gereken rapor bu. Bu rapor Sayıştay denetçisinin düzenlediği rapordur.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yasalara aykırı tablo istiyorsunuz. O ham rapor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dinle Sayın Canikli. Dinlersen öğreneceksin Sayın Canikli.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben biliyorum, ben biliyorum, esas siz yanlış biliyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayıştay Kanunu'nun 38'inci maddesi; Sayıştay denetçilerinin düzenledikleri raporlar Sayıştay idaresi tarafından ilgili kamu idaresine gönderilir, ilgili kamu idaresinin cevapları alınır yani şu rapor ilgili kamu idaresine gönderilir, o idarenin cevapları alınır. O cevaplar geldikten sonra Sayıştay yönetimi bir değerlendirme yapar, son raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Devam edin, devam edin, maddeyi okumaya devam edin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu gelmedi ama gönderdiğiniz rapor, bu rapordaki içerikler, denetim bulguları işinize gelmediği için...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ..."Denetim yapamadık." şeklinde yasaya aykırı bir beyan içeren rapordur. Yasa burada.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)