Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:18
Tarih:19/11/2013


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Usulen aleyhe aldım. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi sıkça yapıyor, özellikle Sayın Genç sıkça yapıyor.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Suimisal misal olmaz.

RAMAZAN CAN (Devamla) - Ama şunu gördüm ki: Aleyhe aldım, gerçekten aleyhe bir durum var mı diye kanunu tetkik ettiğimde, teklifi tetkik ettiğimde aleyhe bir durum olmadığını gördüm. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Aleyhte, aleyhte...

RAMAZAN CAN (Devamla) - Gerçekten, muhalefet ve iktidar bu kanun üzerinde ciddi çalışmalar serdetmiş. Genel Kurula teşekkür ediyorum. Kanunun kabulünü ya da reddini Genel Kurulun takdirine sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)