Konu:Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Geçici Başkanlığının, Genel Kurulun Bilgisine Sunulan Tezkeresinde Belirtilen Konuyla İlgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Bir İşlem Yapılmasına Gerek Olup Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:4
Birleşim:10
Tarih:30/10/2013


KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU GEÇİCİ BAŞKANLIĞININ, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULAN TEZKERESİNDE BELİRTİLEN KONUYLA İLGİLİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINCA BİR İŞLEM YAPILMASINA GEREK OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa'nın 95'inci maddesi diyor ki: "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yaptığı içtüzüğe göre yönetilir." Ve ikinci fıkrasında da diyor ki: "Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzüğü yapılırken Parlamentoda bulunan bütün partilerin Meclisin bütün faaliyetlerine kendi güçleri oranında katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi şarttır." Evet, İç Tüzük'ün 24'üncü maddesinde diyor ki: "Komisyon, başkan, başkan vekili, sözcü ve kâtibi seçer." Seçerken Anayasa'nın 95'inci maddesini ihmal edemez.

Şimdi, burada AKP'nin 326 milletvekili var. Geriye kalan, herhâlde, 200 küsur milletvekili de öteki muhalefet partilerinin var. Şimdi, 326 milletvekiline başkanı, başkan vekilini, sözcüyü, kâtibi veriyorsunuz ama komisyon başkanlık divanında muhalefete mensup bir kişiyi vermiyorsunuz. Bu, Anayasa'nın 95'inci maddesine aykırı yani biraz, herhâlde, okuma yazması olan, biraz hukuk tahsili gören insanlar bunun çok açık ve seçik aykırı olduğunu görür.

Dolayısıyla, yani, tamam, komisyonlarda çoğunluk AKP'de ama bu seçimin de Anayasa'nın 95'inci maddesine uygun yapılması lazım. Yani, bugün bir muhalefet partisi milletvekilinin... Komisyonda temsil yetkisi olan kimdir? Başkandır, başkan vekili ve sözcüdür. Dolayısıyla, başkan, başkan vekili veya sözcüden birisinin en azından bir muhalefet partisine verilmesi lazım.

Bakın, Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre, yine Meclis Başkanlık Divanı oluşurken çoğunluk sistemindeki yani en büyük partiye 2 başkan vekilliği veriliyor, ötekisi güçleri oranında dağıtılıyor.

Bana göre, teşekkül eden bu komisyon başkanlık divanı tamamen Anayasa'nın 95'inci maddesine aykırıdır ama Meclis Başkanı Meclisin çalışmasıyla ilgilenmiyor ki başka şeylerle ilgileniyor. Yani, işte, birtakım rantsal şeylerle ilgileniyor. Keşke zamanımız olsa da onları da açıklasak burada.

Teşekkür ederim.