Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İle Sayıştay'ın 2012 Yılı Harcamalarına Yönelik Sayıştay Dış Denetim Raporlarına İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:9
Tarih:24/10/2013


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İLE SAYIŞTAY'IN 2012 YILI HARCAMALARINA YÖNELİK SAYIŞTAY DIŞ DENETİM RAPORLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurulun bilgisine sunulan söz konusu Meclis Başkanlığı tezkeresiyle ilgili olarak konuyu biraz açmak istiyorum çünkü son derece önemli bir dokümandır bu görüştüğümüz doküman. Şimdi, Meclis Başkanlığı tezkeresi ekinde 2012 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarıyla 2012 yılı Sayıştayın harcamalarının ilgili yasalar uyarınca denetimine ilişkin sonuçları kapsayan bir rapordur bu. Raporun adı "Dış Denetim Raporu"dur. "Dış denetim" kavramı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nda tanımlanmıştır. Dış denetimde, denetim yapan görevliler ilgili kurumun harcamalarını mevzuata uygunluk yönünden denetlerler. Ayrıca, yine bu raporlarda stratejik plan gereği performans göstergelerine yer verilmesi zorunludur ve bu performans göstergelerine uyulup uyulmadığının da değerlendirilmesi gerekmektedir.

Raporlardan gördüğümüz kadarıyla denetim sonuçları tam anlamıyla bu dokümanda, bu raporda yer almamıştır. Örneğin Sayıştayın harcamalarında mevzuata aykırı olarak birtakım harcamaların tespit edildiği belirtiliyor. İhalelerde, ihaleden sonra zeyilnameler düzenlenmek suretiyle ihale şartlarında değişiklik yapıldığı belirtiliyor. Bütün bunlar ilgili kurum tarafından da kabul edildiği hâlde bunlara ilişkin olarak ayrıntılı bilgi verilmemektedir. Hangi ihalelerde usulüne ve mevzuata aykırı olarak ihaleden sonra zeyilname düzenlenmiştir, hangi müeyyideler uygulanmıştır, kurum ne yapmıştır, hazine zararı var mıdır, yok mudur; bu değerlendirmeler yapılmamıştır.

Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, önemli bir konu.

BAŞKAN - Otomatik kapandı efendim. Buyurunuz, devam ediniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) -Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Toparlıyorum efendim.

Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yani millet adına kamu harcamalarını, devletin harcamalarını denetlemekle görevli olan bir kurumdur. Bütçe hakkının hükûmetler tarafından, yönetimler tarafından uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemekle yükümlüdür.

Sayıştay, 2012 yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile birlikte, Plan ve Bütçe Komisyonunda şu an görüşülmekte olan bu tasarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermesi gereken denetim raporlarını göndermediği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevlendirdiği denetim elemanları vasıtasıyla Sayıştay harcamaları üzerinde yaptığı denetimin sonuçlarını da yine "bütçe hakkı" kavramına uygun olarak Parlamentoya raporlamamıştır. Bu rapor bütçe hakkına aykırı bir rapordur.

Ben Meclis Başkanlığını bu rapor konusunda uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay harcamaları söz konusu olduğunda düzenlenecek olan dış denetim raporu bu şekilde olmamalıdır. Ama belki Meclis Başkanlığı şöyle bir açıklama yapabilir: "Sayıştay zaten bütçe hakkını ihlal etti, düzenlenmesi gereken raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermedi, hiçbir bir bulgu vermedi. Benim raporum onun yanında çok daha iyidir." diyebilir. Bunu anlayabilirim ama bu, Sayıştayın yaptığı hukuksuzluğu örtmeye, gizlemeye yetmez. Meclis Başkanlığının bu raporlardaki yetersizliğini örtmeye yetmez efendim.

Teşekkür ederim.