Konu:İSVİÇRE CENEVRE'DE GERÇEKLEŞEN PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİĞİN 129'UNCU GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:8
Tarih:23/10/2013


İSVİÇRE CENEVRE'DE GERÇEKLEŞEN PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİĞİN 129'UNCU GENEL KURUL TOPLANTISI'NA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK (Erzurum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu olarak PAB'ın 129'uncu Genel Kuruluna katılmak üzere gittiğimiz Cenevre'de yapılan çalışmalar ve görüşmelerimiz hakkında bilgi vermek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.

PAB, bağımsız 163 ülkenin parlamentolarının üye olduğu uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletlerle çok yakın iş birliği içinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu çerçevede PAB, genel kurullarında uluslararası gündemde yer alan güncel, siyasi ve ekonomik meseleleri görüşmektedir. Her genel kurul toplantısı sonunda da, aldığı kararları dünya kamuoyunun dikkatine sunmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; birliğin 129'uncu Genel Kurul Toplantısı için 9 acil gündem maddesi önerilmiştir. Bu öneriler üzerinde yapılan oylama sonucunda Nordik ülkeleri olan Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç delegasyonlarının ortak önerisi olan kimyasal silahların imhası ve kullanımlarının yasaklanmasının denetlenmesinde parlamentoların rolü kabul edilmiş ve gündeme alınmıştır.

Malumlarınız olduğu üzere, 20 Ağustos gecesinde Suriye'de dünya barışını ve güvenliğini tehdit eden bir insanlık dramı yaşanmıştır. Suriye rejim güçleri tarafından kimyasal silah kullanılması sonucunda yüzlerce sivil, hayatını kaybetti. Suriye'nin tüm insanlığı tehdit eden bu saldırısının ardından PAB Genel Kurulunda konunun ele alınması büyük önem arz etmektedir. Türk delegasyonu olarak bu gündem maddesine tam destek verdik, Suriye'deki kimyasal silah saldırısının kabul edilemez olduğunu vurguladık ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınadık. Bu konu hakkında alınması gereken yaptırımlara ilişkin görüşlerimizi ve endişelerimizi 1.200 milletvekilinin katıldığı genel görüşmede aktarma fırsatı da bulduk. Özellikle, Türkiye'nin kitle imha silahlarıyla ilgili tüm antlaşmalara taraf olduğunu da vurguladık.

Bu gelişmelerin hemen akabinde Parlamentolar Arası Birlikte, kimyasal silahların kullanımını kınayan ve kimyasal silahlara sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini vurgulayan bir kararı oy çokluğuyla aldık. Ayrıca, aynı kararda, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kimyasal silah konvansiyonuna katılımı ve bu konvansiyonun tüm hükümlerinin yerine getirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Parlamentolar Arası Birlik, parlamenter farkındalığının oluşturulması, dünya barışını ve güvenliğini tehdit eden kimyasal silahların her boyutta ele alınması gerektiğini bilmekte ve önem vermektedir. Bu nedenle, genel kurul sırasında yapılan gerek daimi komite toplantılarında gerekse panel toplantılarında konu titizlikle ele alınmıştır. Bununla birlikte, 2014 Mart ayında yapılacak 130'uncu Genel Kurul Toplantısında da görüşülecek ve karara bağlanacak raporların genelinde bu konu özellikle ele alınacaktır. Türk delegasyonu olarak bu görüşmelerde de gerekli olan katkıyı yapmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, 2011 yılında 10 bin kişinin katıldığı En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bu konferansın sonunda kabul edilen İstanbul Eylem Planı'na Türkiye'nin sağladığı katkı hâlâ devam etmektedir.

Konferansın parlamenter boyutunun hazırlanmasında PAB Türk Grubu olarak Birleşmiş Milletlerle birlikte çalıştık. Bu nedenle her PAB genel kurulunda İstanbul Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantılar düzenlenmektedir. Biz de bu görüşmelere katılarak Türkiye'nin bu eylem programına yaptığı katkıları anlatmaktayız. Özellikle bu genel kurul esnasında, yapılan toplantıda, Birleşmiş Milletlerin TİKA ile ortak hareket etme kararı almasının Türkiye'nin konuya gösterdiği önemin ve katkının sonucu olduğunu vurguladık.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 129'uncu PAB Genel Kurulu esnasında toplantıya katılan birçok ülke delegasyonuyla ikili görüşmeler yaptık. Ancak, İngiltere, Fransa ve Pakistan delegasyonlarıyla yaptığımız geniş kapsamlı görüşmelerde başta Türkiye olmak üzere dünyanın gündeminde olan önemli gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve muhataplarımıza önerilerimizi iletme fırsatı bulduk.

Bu vesileyle, yüce Parlamentomuza çalışmalarımızı aktarmaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, aziz milletimizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)