Konu:İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN’İN, CEVAPLANDIRILMAYAN SORU ÖNERGELERİ İLE PARLAMENTER DENETİME İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI DOLAYISIYLA
Yasama Yılı:3
Birleşim:102
Tarih:10/06/2009


İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN’İN, CEVAPLANDIRILMAYAN SORU ÖNERGELERİ İLE PARLAMENTER DENETİME İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI DOLAYISIYLA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerlimilletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Ersin'inkonuşması üzerine bir iki hususa müsaadenizle temas etmek istiyorum.

Tabiatıyla,milletvekilleri olarak hepimizin iki temel görevi var: Bunlardan bir tanesiyasa yapmak, öbürü de denetim yapmak. Dolayısıyla, denetim yapmak, hem anayasalhem de İç Tüzük'ten doğan milletvekillerimizin temel haklarından, hattagörevlerinden bir tanesidir. Bu nedenle, milletvekillerimizden gelen soruönergelerine mümkün olduğu kadar en kısa sürede cevap vermeye ve soru ne kadarnet ise o çerçevede de net cevap vermeye gayret ediyoruz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Hiç de öyle değil Sayın Bakan.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Daha evvel de ifade etmeyeçalıştım. Mesela geçmiş dönemlerle mukayese ettiğimizde -sözlü sorular- 20'nciDönemde 1.261 sözlü soru önergesi Sayın Başkanlığa verilmiş, 1.261 sözlüsorudan 353'ü cevaplanmış 20'nci Dönemde; bu yüzde 28'dir. 21'inci Dönem 1.980sözlü soru önergesi verilmiş, bunun 467'si cevaplanmış; yüzde 23,6.

Şimdi, AK PARTİİktidarı döneminde -Sayın Ersin, bunlar rakamlar- 2.297 soru önergesi verilmişgeçtiğimiz dönem, 981'i cevaplanmış; bu yüzde 42,7. Şimdi içinde bulunduğumuzdönem, 23'üncü Dönem -henüz bir yıl on ay olmuş- 1.437 sözlü soru verilmiş,bunun yüzde 54,2'sini cevaplamışız.

Yazılı soruönergesine geleyim?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Cevap dahi vermiyorsunuz, "Yasal prosedür izlenmiştir." diyorsunuz,o kadar. Var bende, sizin imzalı var. "Yasal prosedür izlenmiştir." O kadarsoru sormuşuz?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Bunun nasıl cevaplanacağı husususoru sorduğunuz makamla alakalıdır.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - "Uçak kaç liraya alınmıştır?" diyorum.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Sayın Başkan, böyle bir usulümüzyok. Müsaade ederseniz, ben, düşüncemi söyleyeyim. Hem de böyle?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Sayın Başkan "Uçak kaç liraya alınmıştır?" diye sormuşum Başbakana?

BAŞKAN - SayınÖztürk, lütfen?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - "Yasal prosedür izlenmiştir." diyorsunuz.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Hayır, hayır, böyle yüksek seslekonuşmanıza da gerek yok.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - "Uçağın maliyeti nedir?" diyorum, cevap vermiyorsunuz.

BAŞKAN - Lütfen?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Hayır, hayır?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Cevap vermiyorsunuz?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Böyle yüksek sesle konuşmanıza dagerek yok. Ben sanık falan değilim.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Hayır, uçağın kaç liraya alınmasının yasal prosedürle ne ilgisi var?

BAŞKAN - LütfenBakanı dinleyiniz. Lütfen?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Yani her şeyi nezaket içerisindegötürelim. Ben bu rakamları vereyim, siz nasıl istiyorsanız değerlendirmeyaparsınız.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - "Yasal prosedür izlendiğini biz bilmiyor muyuz?."

BAŞKAN - Sayın?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Bakın, sözlü soru, İç Tüzük'tendoğan bir hakkınız.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Sayın Bakan, uçak kaç liraya alındı, Başbakanın uçağı kaç lirayaalındı?

BAŞKAN -Karşılıklı tartışmayınız.

Lütfen Sayınmilletvekili, lütfen?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Ama İç Tüzük'e uymayan bir usul veüslup içerisinde konuşacaksınız, o zaman, ben, size cevap verme noktasında?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Cevap vermiyorsunuz, halka yanlış bilgi veriyorsunuz.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Efendim?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - "Uçak kaç lira?" diye soru soruyoruz, siz diyorsunuz "Yasal prosedürizlenmiştir."

BAŞKAN - Usulübozmayınız Sayın Öztürk.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Evet, bu da benim cevap?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - "Cevap verdik." diyorsunuz, halka doğru bilgi vermiyorsunuz.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Benim nasıl cevap vereceğimi siztayin etmezsiniz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Ben soru soruyorum, ona cevap vermiyorsunuz.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Cevabı ben veririm, tatminolmuyorsanız gereği neyse siz de yapın İç Tüzük'ten doğan.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Ya biz anlamıyoruz ya siz anlamıyorsunuz!

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Hayır? Yani bu kadar bağırmanızahakkınız da yok, bu doğru da değil.

BAŞKAN - SayınÖztürk, lütfen, sakin olunuz.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Yani siz hâkim, savcı filandeğilsiniz burada beni sorgulamaya.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Peki, siz hâkim, savcı mısınız?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Bana bir soru önergesi geldiyse benbunu cevaplarım, beğenmiyorsanız gelir cevabını buradan verirsiniz.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Ben kaç liraya alındığını soruyorum Sayın Bakan.

BAŞKAN - SayınÖztürk, lütfen?

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Başbakanın uçağı kaç liraya alınmıştır? Cevap verin!

BAŞKAN - SayınÖztürk, lütfen?

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - Bu kadar bağırmanızın bir anlamıyok.

Şimdi geliyoruzyazılı soru önergesine. Geçtiğimiz dönemde 1.109 sözlü, yazılı soru önergesiverilmiş, 22'nci Dönemde. 22.627 -düzeltiyorum- yazılı soru önergesi verilmiş,14.385'i cevaplandırılmış, yüzde 63,5.

ALİ RIZA ÖZTÜRK(Mersin) - Cevapsız cevap hepsi.

DEVLET BAKANI VEBAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) - İçinde bulunduğumuz dönem 8.312önerge verilmiş -yazılı soru önergesi- bunun 4.334'ü, yani yüzde 52,1'icevaplandırılmıştır.

Kimseninkafasından ne geçiyor, ne düşünüyor, onu biz bilemeyiz. Yazılı veya sözlü soruönergesinde dile getirilen husus?. Biraz evvel Sayın Ersin de söyledi. Benhangi konuyu konuşacağını bilemem ama şimdi anladım ki bugün söz almasınınsebebi, daha çok Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili sözlü soruları olmuş.

O sorularlailgili biz şöyle bir usul takip ediyoruz -bu usulün bilinmesinde fayda var-zaten daha evvelki konuşmalarda da bunu ifade ettim: Diyelim ki Millî EğitimBakanlığından alınabilecek bir sözlü cevap veya yazılı cevap Başbakanlığasoruluyor. Başbakanlığa gelince biz bunu ilgili makama yazıyoruz. O makamdangelen cevapları, bir üst yazıyla da gelen cevabı bildiriyoruz. Dolayısıyla eğero makama sorulsa veya o makamla ilgili olmuş olsa daha ayrıntılı bir cevabıister istemez oradan alabileceksiniz, verebileceksiniz. Onun için 97'nci maddeaçısından, İç Tüzük'ün 97'nci maddesi açısından soru önergelerinde zaman zamansıkıntılar çıkıyor. Ama hem soruyu soran milletvekiline olan saygımızdan hem deParlamentoya olan saygımızdan dolayı biz elde ettiğimiz bilgileri yine de97'nci madde açısından sıkıntısı olmasına rağmen cevaplamaya çalışıyoruz.Çünkü, bu, milletvekilinin bir anayasal hakkıdır, İç Tüzük'ten doğan hakkıdır.

Ha şimdi buverilen cevaplar sizi tatmin ediyor ya da etmiyor, biz onu bilemeyiz amasorduğunuz soruda ne açıklıkta soru varsa biz o açıklıkta cevap veriyoruz.Yasalarda ne varsa onu söylüyoruz, onun dışına çıkarak, yorum yaparak bizim bircevap verme imkânımız yoktur. O nedenle biz gerek yazılı sorularda gereksesözlü sorularda geriye dönük son üç dört döneme baktığımızda en fazla cevapveren, bu konuda da sorumluluğunun gereğini olabildiğince yerine getirmeyeçalışan bir Hükûmetiz, bir İktidarız. Bunun bu çerçevede değerlendirilmesinindoğru olacağını düşünüyoruz ama bütün bunlardan sonra kim, hangi üslupla, neyi,nasıl değerlendirecekse o kendi takdirlerine ait bir husustur.

Onun için biz -şuistatistiklere baktığımızda da- en fazla bu konuya hassasiyet gösteripkamuoyunun bilgilenmesi açısından, milletvekillerimizin bilgilenmesi açısındanbunları veriyoruz ama zaman zaman da gördüğümüz şey şudur: Filanca köyün yolune zaman yapılacak, falanca okul ne zaman açılacak vesaire tarzında valiliktenbile öğrenilebilecek? Çünkü 97'nci maddede diyor ki: Başka bir yerden eldeedilemeyecek bilgi soru olarak verilir. Hâlbuki bunlar çok basit olarak ilgilimakamlardan da öğrenilebilir. Eğer oradan öğrenilemediği takdirde bize intikalederse biz de bunun gereğini yapmaya gayret ederiz. Onun için meselenin buçerçevede değerlendirilmesinde fayda var. Bizim, milletvekillerimizdengizlediğimiz- bu manada- herhangi bir husus da yoktur. Bunun böyledeğerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Hepinize saygılarsunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)