Konu:ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (S.S.322)
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:05/02/2009


ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (S.S.322)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKANYARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri,şehitlerimizle ilgili Türkiye'de müteaddit zamanlarda belli düzenlemeleryapılmıştır. Bu konu çeşitli vesilelerle, gündem dışı konuşmalarla, MillîSavunma Bakanlığı bütçesi konuşulurken de dile getirilmekte ve bu yönde değişikhükûmetler döneminde ne gibi hizmetler yapılıyor, ne gibi imkânlar sağlanıyorsabunlar da burada ifade edilmiştir. Şu an, bunun ötesinde başka bir çalışmabugün itibarıyla yok, ama imkânlar elverirse tabiatıyla, yeni düzenlemeleregidilebilir. Ama, şu an için öyle bir çalışma, bugün itibarıyla yok. Bunu ifadeetmek istiyorum.

İkincisi, zaman zaman tasarıolarak da sevk edilebilecek, ama teklif şeklinde gelebilen bir kısım hususlarvar. İster tasarı tarzında olsun ister teklif tarzında olsun muhtevasıitibarıyla böyle bir düzenlemeye ihtiyaç varsa herhangi bir alanda, onun tasarıveya teklif olması arasında bir fark yok. Mühim olan, yasa yoluyla bueksikliğin giderilmesi ve bu düzenlemenin yapılmış olmasıdır. Demek ki,karşılaşılan ihtiyaç sebebiyle teklif olarak gelmesi daha kestirme, daha kısasürede bu düzenlemenin yapılmasını mümkün kıldığı için, İç Tüzük'ün sağladığıbir imkândan yola çıkarak böyle bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisiningündemine getirilmiş oluyor. Getirilen usulden ziyade içeriğine bakarak konuyudeğerlendirmek belki daha doğru olur diye düşünüyoruz.

Evet, teşekkür ederim SayınBaşkan.