Konu:ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT’UN, TOKİ PROJELERİYLE İLGİLİ SORUNLARA İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI DOLAYISIYLA
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:28/01/2009


ADANA MİLLETVEKİLİ YILMAZ TANKUT’UN, TOKİ PROJELERİYLE İLGİLİ SORUNLARA İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI DOLAYISIYLA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) -Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıylaselamlıyorum. TOKİ'yle ilgili olarak bu konuyu gündeme getiren Sayın Tankut'ada teşekkür ediyorum.

Toplu Konut İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin en seçkinkurumlarından bir tanesidir ve geriye dönük beş altı sene içerisinde de hattata kurulduğu günden beri ülkemizde modern bir şehirleşme, insanlarımızın konutihtiyacının karşılanması ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturma noktasında bukurumun çok önemli hizmetler yaptığını biliyoruz ve Türkiye'nin her tarafındada bugün iftiharla ifade etmemiz gerekir ki TOKİ'nin yaptığı hizmetleribirlikte müşahede ediyoruz. Bundan dolayı başta TOKİ idaresi olmak üzere, tümçalışanlarına, yöneticilerine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Tabiatıyla bazı şikâyetlerin olduğu da doğrudur. Bu şikâyetleridinlemek, bunların bir an evvel giderilmesi noktasında bir çaba içerisindeolmamız gerektiği de ortadadır ancak bu şikâyetler, yapılan işlerin büyüklüğü,vüsati dikkate alındığında, bazıları da bir yönüyle kaçınılmazdır. Bunların birkısmı esas itibarıyla Türkiye'de müteahhitlik sektörünün içinde bulunduğu bazıdisiplinsizliklerden veya bazılarının bu hizmeti yapıp yapmaması noktasındaoturup karar vermemiz gerektiğinden kaynaklanıyor.

Şimdi, evvela, TOKİ ne yapıyor geriye dönük 2002'den bu tarafa?Onunla ilgili bir iki rakam vermek istiyorum. 1 Ocak 2003'ten 27 Ocak 2009tarihine kadar olan süre içerisinde 81 il, 490 ilçe ve bunların müştemilatıiçerisinde, 1.152 şantiyede 340 bin konut inşa etmektedir. Dolayısıyla, rakamınbüyüklüğüne baktığımızda, nüfusu 100 bini aşan on beş tane şehir inşa etmişdemektir 2003'ten bugüne gelinceye kadar.

Sadece konut inşaatı yapmıyor, yapsatçılıktan farklı bir şey.Sosyal amaçlı bir kısım faaliyetleri de TOKİ eliyle buralara götürme imkânıvar. Bunlardan birkaçını misal vermemiz gerektiğinde, mesela, TOKİ, bu 340 binkonutla birlikte 443 tane okul yapmış toplam 12.850 derslik, 437 spor salonu,35 tane kütüphane, 325 ticaret merkezi, 263 cami, 37 hastane, 74 sağlık ocağı,23 yurt ve pansiyon, -6 bin kişiden fazla öğrencimiz burada kalabilmekte- 14sevgi evi, 10 engelsiz yaşam merkezi ki toplam 159 bina, bunların hepsi bukonutlarla beraber inşa edilmektedir.

1 Ocak 2003'ten bugüne kadar 20 katrilyonluk bir yatırım, harcamayapmış ve aylık 600 trilyon liralık da bir ödemeyi gerçekleştiriyor. Bunu şununiçin söyledim: Tabiatıyla, bu kadar kapsamlı ve Türkiye'nin her tarafınayaygın, sadece rant merkezlerinde değil, kimsenin gitmediği, müteahhitlerinitibar etmediği yerler dâhil, orada yaşayan insanlarımızın daha sağlıklıkonutlarda yaşayabilmeleri, gelir durumu müsait olmayan vatandaşlarımızın bukanaldan ev sahibi olabilmeleri, şehirlere göçü, belli şehirlere göçüönleyebilmek açısından ve çok amaçlı, çok kapsamlı bu projeleri Türkiye'deyürütüyor. Şimdi, bu kadar büyük proje yürütülürken zaman zaman şu veya busebeple ki bunların bir kısmı müteahhitlerin ekonomik yetmezliği sebebiyle veyabir yönüyle de ahlaki durumları dikkate alındığında, bazılarının taahhütleriniyerine getirmediğini de görüyoruz. Bunlarla ilgili işlemler de süratleyapılmakta ya tasfiye edilmekte veya onlar adına bu işlemler sürdürülmektedir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Ama Sayın Bakan esnafıdolandırıyorlar.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) -Şimdi, "esnafı dolandırıyor" tabiri, o esnafla taşeron arasındaki ilişkidir.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Tabii, tabii.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) -Devlet olarak, o kişilere mal veren bana sorarak mal vermiyor oraya.

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - TOKİ'yle ilgili değil.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) -Müdebbir tüccar önünü sonunu iyi araştıracaktır. Dolayısıyla, bu türlü birdolandırıcılık olayı varsa -buna yoktur diyemem ama- ben ne tedbir alabilirimnetice itibarıyla ona bakmak lazım. İşte, ahlaki bir kısım sıkıntılar derkengenel bir ifade kullanmaya çalıştım, belli sayıda müteahhit. Yani bu sektördeçalışan son derece saygıdeğer, geniş de bir kesim var; onları, o kişilerindışında tutmamız gerekmektedir.

Şimdi, değerli milletvekilimiz Sayın Tankut, bu konuyla ilgili,özellikle Adana bölgesiyle ilgili olarak da müteaddit defalar soru önergeleriverdi, biz de bunları cevapladık. Adana'da 9.322 konut inşaatı var. Bunlarınbir kısmı bitti, bir kısmı demin söylediğim ilköğretim okulu, 2 lise, 9 sporsalonu, 7 ticaret merkezi, 5 cami, 2 sağlık ocağı, kütüphane, Çocuk EsirgemeKurumu sevgi evleri ve sair donatılarla birlikte Adana'da önemli bir hizmetigerçekleştiriyor. Ancak müteahhitten kaynaklanan bir sorun oldu. Basınmensuplarının üye olduğu bu yapılarla ilgili olarak da bana ulaşanmilletvekilleri olduğunda, biz, TOKİ idaresiyle görüştük, bunlarıntaksitlendirmelerini bina bitinceye kadar da durdurduk. Bu arkadaşlarımıza dabu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla, bu konuda bir kısımsıkıntılar varsa, zaten TOKİ idaresi müşteri memnuniyetinin ölçülmesi anlamındada bir proje geliştiriyor. Yapılan konutlarda vatandaşlarımızın ne gibişikâyetleri var, ne gibi sıkıntıları var, bunları değerlendiriyor ve bunları daen kısa sürede gidermeye çalışıyor. Şundan emin olabilirsiniz: Bu şikâyetlerihassasiyetle değerlendiren ve en kısa yoldan bunları çözüme kavuşturmak üzeregörev yapan bir TOKİ yönetimi var başta Sayın Başkan olmak üzere, orada çalışanarkadaşlarımız, kamu görevlileri. Dolayısıyla, bu tür şikâyetler olduğundaİdareyle ilişki kurulmak suretiyle bunları en kısa sürede ortadan kaldırmaimkânı olabilecektir. Zaman zaman soru önergeleriyle konu gündeme geldiğindebiz de ayrıca İdareye konuyu intikal ettiriyoruz ve çözümü birlikte bulmayagayret ediyoruz.

Gösterilen hassasiyete çok teşekkür ediyor, hepinize saygılarsunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)