Konu:DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK'İN, ANKARA MİLLETVEKİLİ HAKKI SUHA OKAY'IN KONUŞMASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI
Yasama Yılı:2
Birleşim:59
Tarih:06/02/2008


DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK'İN, ANKARA MİLLETVEKİLİ HAKKI SUHA OKAY'IN KONUŞMASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Okay, benim ismimden de bahisle, Anayasa Komisyonundayaptığım uzun bir konuşmanın içerisinden, önünü arkasını çıkararak ya dakonuşmanın bütününü bir tarafa bırakmak suretiyle bir şark kurnazlığı yapmayaçalışıyor. Doğrusu bunu yadırgadığımı ifade etmek isterim, çünkü bugünkü oturumson derece önemli bir oturum, önemli bir konuyu müzakere ediyoruz. Kamuoyununolup bitenleri bütün açıklığıyla bilmesi lazım. En azından kamuoyuna karşı daolabildiğince şeffaf ve dürüst olmamız gerekir diye düşünüyorum.

Şimdi bakınız, bu türlü saptırmaların hep geçmişte de olduğunubildiğim için, şimdi bundan da bir şey çıkaracaksanız, daha konuşmanınbaşlangıcındaki cümlelerden okuyorum, birinci cümleden itibaren, yinetutanaklardan, herkes şahit olsun: "Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, değerli Komisyon üyeleri; müsaadeederseniz, daha sağlıklı bir ortamda konuyu tartışma noktasına geldik. Çünküsabahki oturum biraz tartışmalı geçti.

Victor Hugo, öğrencilerine yazmış olduğu bir metni vermiş, demiş ki:Buradan yazar ne kastediyor? O metni okuyan herkes demiş ki, işte, yazar bundanşunu kastediyor, bir başkası bunu kastediyor vesaire. Sonra Victor Hugo kendikendine demiş ki: Yahu ben neleri kastediyormuşum da haberim yokmuş.

Şimdi, öyle bir noktaya geldi ki konu, teklifi verenler neredeyserejimin yıkılması noktasında bir kararlılık içerisinde. Bütün bu anlatılanlarıgörmüyor, düşünmüyor, böyle bir değişikliği getiriyor gibi bir üslupiçerisinde, bir mübalağa içerisinde konu gündeme getiriliyor.

Evvela söylediklerimin ne anlam ifade ettiğini arz etmek için biriki hususu baştan söylemem lazım."

Daha ilk paragraf bu.

Bir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes ve buvatandaşlıktan gurur duyan herkes için Anayasa'nın ilk üç maddesi bizim ortakpaydamızdır. 70 milyon insanız, şimdi 74 milyon olduk, dışarıdakivatandaşlarımızla beraber 74 milyon insanı bir arada tutan, kamu barışını,sosyal barışı sağlayan ve çok şükür bu değerlere sahip olduğumuzdan dolayı dabu değerleri bize kazandıranlara şükran duygusu içerisinde olduğumuz bubaşlangıçtaki ilk üç madde bizim ortak paydamızdır. Bunu baştan bir defa ifadeedelim.

Şimdi bunu açıklıkla daha baştan söylüyoruz ki, bu türlüsaptırmalar, konu dışına yaptığımız konuşmaları çıkarmalar olmasın diye. İlkcümlede de bunu söyledik. Bunları açıkça söyleyen insan benim, sonra bunlarıniçerisinden, bu mealde yapılan bir konuşmadır, bütün konuşmalar böyledeğerlendirilmesi gerekirken, âdeta, biz, kafamızda, iki parti olarak oturduk,laikliği neresinden aşarız, neresinden aşınırız diye topluca bir araya geldik,karar verdik ama bunu söylemiyoruz.

Hatta burada da şunu söyledim ben, dedim ki: Bu ülkede, birdemokratik ülkede hiç kimse kendi fikrinin, kendi düşüncesinin, laikliğe olaninancının doğruluğunu bir başkasına onaylatmak mecburiyetinde değildir,herhâlde onaylayacak makam da Cumhuriyet Halk Partisi değildir.

Saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)