Konu:2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI (SON GÜN)
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:14/12/2007


2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI (SON GÜN)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (An­ka­ra) - Sa­yın Baş­kan, çokde­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi sev­giy­le, say­gıy­lase­lam­lı­yo­rum. 2008 yı­lı büt­çe­si ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lıve uğur­lu ol­sun.

Büt­çemü­za­ke­re­le­ri sı­ra­sın­da eleş­ti­ri­le­riy­le, uya­rı­la­rıy­la kat­kı­dabu­lu­nan mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­mi­zin de­ğer­li tem­sil­ci­le­ri­ne ve tümmil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­ma hu­zur­la­rı­nız­da te­şek­kür edi­yo­rum.Ke­za, bu büt­çe­nin ha­zır­lan­ma­sı sı­ra­sın­da eme­ği ge­çen tüm ka­mubü­rok­ra­si­si­ne, Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­ne de ay­rı­cahas­sa­ten te­şek­kür et­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, Par­la­men­to ça­lış­ma­la­rı­mız­da büt­çemü­za­ke­re­le­ri­nin özel bir öne­mi ve an­la­mı var­dır ve şu­nu dabi­li­yo­ruz ki, ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan da en çok iz­le­nen Par­la­men­toça­lış­ma­la­rı büt­çe mü­za­ke­re­le­ri ve hü­kû­met prog­ram­la­rı­dır.Çün­kü, büt­çe de­di­ği­miz şey, sa­de­ce ra­kam­la­rın ko­nu­şul­du­ğu birme­tin de­ğil­dir, ay­nı za­man­da, eko­no­mik bir me­tin ol­du­ğu ka­dar si­ya­sibir me­tin­dir. Do­la­yı­sıy­la, bu kür­sü­ye ge­len de­ğer­li söz­cü­ler,men­sup ol­duk­la­rı par­ti­le­rin hem büt­çey­le il­gi­li hem deTür­ki­ye­'nin ge­nel so­run­la­rıy­la il­gi­li yak­la­şım­la­rı­nı or­ta­yako­yar, var­sa, çö­züm­le­ri­ni or­ta­ya ko­yar. Bir ma­na­da, si­ya­sipar­ti­le­rin mil­let hu­zu­run­da de­ğer­len­di­ril­me­si, mil­le­ti­mi­zinile­ri­de ya­pa­ca­ğı ter­cih­le­re im­kân ver­me­si açı­sın­dan daönem­li­dir. Do­la­yı­sıy­la, bu mü­za­ke­re­ler ve­si­le­siy­le, sa­de­cebüt­çe­yi de­ğil, Tür­ki­ye­'nin gün­cel so­run­la­rı­nı da ko­nu­şa­ca­ğız.De­ğer­li par­ti­le­ri­mi­zin ve söz­cü­le­ri­nin di­le ge­tir­di­ği, hembüt­çey­le il­gi­li hem de ge­nel si­ya­set­le il­gi­li, is­ter bu­gün is­terMec­li­sin dı­şın­da is­ter­se bun­dan ev­vel­ki büt­çe­ler sı­ra­sın­da di­lege­ti­ril­miş hu­sus­lar­la il­gi­li de Hü­kû­me­ti­mi­zin gö­rüş­le­ri­niifa­de et­mek is­ti­yo­ruz.

Ev­ve­la,yap­tı­ğı­mız iş, si­ya­set­tir. Biz si­ya­se­ti na­sıl an­lı­yo­ruz,si­ya­set­te­ki fel­se­fe­miz ne, si­ya­se­tin özü ne, olay­la­ra biz na­sılba­kı­yo­ruz ve na­sıl yak­la­şı­yo­ruz, onun­la il­gi­li bir kı­sade­ğer­len­dir­me yap­tık­tan son­ra­?

BAŞ­KAN - Sa­yınBa­ka­nım, bir­kaç sa­ni­ye­ni­zi ri­ca ede­bi­lir mi­yim.

Say­gı­de­ğermil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Sa­yın Ba­ka­nı­mız eleş­ti­ri­le­re ce­vapve­ri­yor; lüt­fen ara­lar­da ge­zin­me­ye­lim, yer­le­ri­mi­ze otu­ra­lım efen­dim.

Bu­yu­run Sa­yınBa­ka­nım.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Te­şek­kür ede­rimSa­yın Baş­kan.

Ev­ve­la,si­ya­set­ten ne an­la­dı­ğı­mı­zı, si­ya­set de­yin­ce mil­le­ti­mi­ze han­gian­la­yış­la, han­gi fel­se­fey­le yak­laş­tı­ğı­mı­zı, on­la­rı kı­sa­caifa­de et­mek is­ti­yo­rum. On­dan son­ra da gün­cel ba­zı ko­nu­lar var-baş­ta te­rör olay­la­rı, Av­ru­pa Bir­li­ği ko­nu­su ve ben­ze­ri ko­nu­lar-on­la­ra kı­sa­ca te­mas ede­ce­ğim. Da­ha son­ra da de­ğer­li par­tisöz­cü­le­ri­mi­zin di­le ge­tir­di­ği, bi­raz ev­vel de bir­lik­tedin­le­di­ği­miz bu gö­rüş­ler­le il­gi­li ola­rak Hü­kû­me­ti­mi­zingö­rüş­le­ri­ni ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, Hü­kû­me­ti­mi­zin te­sis et­ti­ği si­ya­si gü­ven,eko­no­mik is­tik­rar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye, ar­tık, be­lir­siz­lik­le­rige­ri­de bı­ra­ka­rak kay­nak­la­rı­nı ye­rin­de kul­la­nı­yor, im­kân­la­rı­nıye­ni ka­za­nım­lar­la zen­gin­leş­ti­ri­yor. Tür­ki­ye­'nin ka­za­nım­la­rın­danve zen­gin­leş­me­sin­den söz eder­ken, yal­nız­ca mad­di kal­kın­ma­mız­dan,yal­nız­ca re­fa­hı­mı­zın art­ma­sın­dan söz et­mi­yo­ruz; mil­le­ti­mi­zin vedev­le­ti­mi­zin top­ye­kûn kal­kın­ma­sın­dan, iti­ba­rı­mı­zınyük­sel­me­sin­den, ada­le­tin ve eşit­li­ğin her alan­da top­lu­maya­yıl­ma­sın­dan söz edi­yo­ruz. Top­lu­mun ta­lep ve bek­len­ti­le­ri­nikar­şı­la­ya­cak, so­run­la­rı­na çö­züm üre­te­cek tek mec­ra si­ya­set­tir vede­mok­ra­si­dir.

Tür­ki­ye­'yi,cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­üngös­ter­di­ği mua­sır me­de­ni­yet ide­al­le­ri­ne ka­vuş­tu­ra­cak en önem­liens­trü­man, en önem­li güç de si­ya­set­tir. Zi­ra, si­ya­si ira­de,Tür­ki­ye­'de, her­ke­sin ka­de­riy­le, ge­le­ce­ğiy­le doğ­ru­danil­gi­li­dir. Si­ya­se­ti ve de­mok­ra­si­yi güç­len­dir­mek de­mek, mil­lîira­de­yi güç­len­dir­mek, hâ­kim kıl­mak de­mek­tir. De­mok­ra­si­mi­zinsay­gın­lı­ğı da, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin yük­se­li­şi de, hu­kukdev­le­ti­mi­zin iş­le­yi­şi de, 70 mil­yon va­tan­da­şı­mı­zın mut­lu­lu­ğu dasi­ya­si ira­de­mi­zin ne ka­dar sağ­lam ol­du­ğu­na bağ­lı­dır. Tür­ki­yebu­gün, al­nı­nın akıy­la, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100'ün­cü yı­lı­naha­zır­la­nı­yor­sa, iti­bar­lı bir de­mok­ra­tik dü­zen kök­leş­me­yebaş­la­mış­sa, eko­no­mi­miz dün­ya­nın en is­tik­rar­lı bü­yü­yeneko­no­mi­le­ri ara­sın­day­sa, be­lir­siz­lik­ler ge­ri­de kal­mış, ge­le­cekviz­yo­nu­muz net­leş­miş­se, ge­liş­me ve bü­yü­me için uy­gun or­tamha­zır­lan­mış­sa, ada­let ve kal­kın­ma çı­ta­sı yük­sel­miş­se, buba­şa­rı­nın mo­to­ru, ana di­na­mi­ği, hiç şüp­he­siz, mil­let adı­na,mil­le­ti­miz­le bir­lik­te or­ta­ya koy­du­ğu­muz si­ya­set­tir.

Te­siset­ti­ği­miz gü­ven, in­şa et­ti­ği­miz is­tik­rar, bü­yük gay­ret­ler­le el­deet­ti­ği­miz de­mok­ra­tik iti­bar, Tür­ki­ye­'nin tüm me­se­le­le­ri­nice­sa­ret­le çöz­me ira­de­si­ni gös­te­ren si­ya­se­ti­mi­zin ese­ri­dir.Bu­ra­dan ge­ri­ye dö­nüş de as­la ol­ma­ya­cak­tır. Ka­lan so­run­la­rı­mız ergeç çö­zü­le­cek, top­lu­mun ye­ni ih­ti­yaç­la­rı da mu­hak­kakkar­şı­la­na­cak­tır. Bun­dan hiç kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın. Çün­kü,bi­zim si­ya­se­ti­miz, çö­züm­le­ri er­te­le­me, so­run­la­rı ha­lı­nınal­tı­na sü­pür­me si­ya­se­ti de­ğil­dir. Bu­gü­ne ka­dar so­run­lar­layüz­leş­mek­ten kork­ma­dık, bun­dan son­ra da kork­ma­ya­ca­ğız. Hal­kınde­ği­şim ta­lep­le­rin­den doğ­duk, bu ta­lep­le­re ce­vap ver­dik. Top­lu­muyok sa­yan, si­yah be­yaz bir Tür­ki­ye ta­sar­la­yan, dün­ya­ya sırt çe­vi­renan­la­yış­la­rın di­li­ne, fel­se­fe­si­ne tes­lim ol­ma­dık veol­ma­ya­ca­ğız.

Sa­yın Baş­kan,de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bu­gün ra­kam­lar­dan çok, büt­çe­mi­ze şe­kilve­ren, ruh ve­ren si­ya­si pers­pek­tif­ten söz et­mek is­ti­yor­duk,ko­nuş­ma­mı­zı da esas iti­ba­rıy­la bu çer­çe­ve­de yap­ma­yı dü­şün­müş­tük.An­cak, bi­raz ev­vel din­le­di­ği­miz ko­nuş­ma­lar­dan öy­le gör­dük ki, birra­kam­lar res­mî ge­çi­di geç­ti bu­ra­dan. Ama, bu ge­çen ra­kam­la­rın birkıs­mı düz, düz­ta­ban­dı, to­pal ra­kam­lar­dı. Bun­la­rı yer­li ye­ri­neoturt­maz­sa­nız, "Ey­vah, Tür­ki­ye bat­mış!" nok­ta­sı­na ge­lir. Onun için,ma­ale­sef, biz de işin bun­dan son­ra­ki kıs­mın­da ye­ri gel­di­ğin­de ba­zıra­kam­la­rı ve­re­ce­ğiz. Çün­kü, va­tan­da­şı­mız Tür­ki­ye­'de ne olupbit­ti­ği­ni bü­tün yön­le­riy­le gör­me­li­dir, ma­dal­yo­nun iki yü­zü­nü degör­me­li­dir. Çün­kü, iki tür­lü te­ra­zi var. Bir ta­ne­si ma­ze­rette­ra­zi­si, bir ta­ne­si de in­saf te­ra­zi­si­dir. İn­saf te­ra­zi­simil­le­tin elin­de­dir, ma­ze­ret te­ra­zi­si de or­ta­ya hiç­bir şeyko­ya­ma­yan­la­rın elin­de­dir. Bu­nu iyi an­la­mak la­zım. (AK Par­tisı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, ne ya­zık ki ba­zı si­ya­si me­se­le­ler Tür­ki­ye­'dekör­dü­ğüm hâ­li­ne ge­ti­ril­miş, ne­sil­ler bo­yu ay­nı te­ma­lar ay­nışab­lon­lar­la tar­tı­şıl­mış, bu tar­tış­ma­lar­dan bir so­nu­ca dava­rı­la­ma­mış­tır.

Ham­dol­sun ki,gü­ven ve is­tik­rar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye­'yi fren­le­yen zor­luk­la­rıbi­rer bi­rer ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Bi­zim dö­ne­mi­miz­de Tür­ki­yeye­rin­de say­mak­tan kur­tul­muş­tur. Kay­bet­ti­ği­miz öz gü­ve­ni ye­ni­denka­za­nı­yo­ruz. Hal­kı­mız da nu­tuk atan­lar­la iş ya­pan­la­rı ayı­rı­yor,eme­ği, alın te­ri­ni ve hiz­me­ti ödül­len­di­ri­yor. Mil­le­ti­miz 3 Ka­sım2002'de or­ta­ya güç­lü bir de­ği­şim ira­de­si koy­du. 22 Tem­muzse­çim­le­rin­de de bü­tün tar­tış­ma­la­rı ber­ta­raf ede­cek şe­kil­de da­hagüç­lü bir ira­de or­ta­ya koy­du. Mil­le­ti­miz, hür ira­de­siy­le, 22Tem­muz­da bu­nun için yo­la de­vam de­di, hiz­me­te de­vam, ça­lış­ma­ya veüret­me­ye de­vam de­di.

Biz,mil­le­ti­mi­zin önü­ne bir ge­le­cek viz­yo­nu koy­duk. Ka­mu ku­rum­la­rıy­lamil­le­ti­miz ara­sın­da, ye­ni­den, po­zi­tif bir et­ki­le­şim baş­lat­tık,bir si­ner­ji mey­da­na ge­tir­dik. Kü­çük he­sap­lar pe­şin­de koş­ma­dık,hi­zip si­ya­se­ti yap­ma­dık, züm­re si­ya­se­ti yap­ma­dık, böl­gesi­ya­se­ti yap­ma­dık. Biz va­ta­nın ev­lat­la­rı ara­sın­da ay­rım­cı­lıkyap­ma­dık, ka­yı­rım ve ka­bi­le si­ya­se­ti yap­ma­dık; biz, bu ül­ke­yi, 70mil­yon in­sa­nı­mı­zı ve sek­sen bir şeh­ri­mi­zi bir bü­tün ola­rakku­cak­la­dık. So­nuç­ta ne al­da­tan ol­duk ne al­da­nan ol­duk! (AK Par­tisı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

AK Par­tiİk­ti­da­rı­nın tec­rü­be­sin­de Türk si­ya­se­ti için önem­li ders­lerol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz an­la­mak is­te­yen­ler için, gör­mek is­te­yen­leriçin. Çün­kü, bu tec­rü­be gös­ter­miş­tir ki, Tür­ki­ye­'nin si­niruç­la­rı­na do­kun­ma­dan si­ya­set ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nen­lerya­nı­lı­yor­lar. Si­ya­si re­ka­be­ti si­ya­si ça­tış­ma zan­ne­den­lerya­nı­lı­yor­lar. Tür­ki­ye­'de de­mok­ra­tik dü­ze­nin nor­mal­leş­me­sin­dente­dir­gin olan­lar ya­nı­lı­yor­lar. Hal­kın de­ğer­le­ri­ni, hal­kın ya­şa­maüs­lu­bu­nu, dev­le­tin de­ğer­le­riy­le kar­şı kar­şı­ya ge­tir­mekis­te­yen­ler ke­sin­lik­le ya­nı­lı­yor­lar. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­danal­kış­lar) Mil­le­ti­mi­zin be­ka­sıy­la, dev­le­ti­mi­zin be­ka­sı­nıbir­lik­te dü­şü­ne­me­yen­ler de ya­nı­lı­yor­lar. Ar­tık, bu ka­lıp­lar­dan,bu şab­lon­lar­dan vaz­geç­me­li­yiz. Dev­le­tin se­la­me­ti ile mil­le­tinse­la­me­ti bir­li­ği­miz­de­dir, be­ra­ber­li­ği­miz­de­dir.

Tür­ki­ye­'ninsi­ya­set er­ba­bı da, ay­dı­nı da, bi­lim ada­mı da bu yo­ru­cu, buyıp­ra­tı­cı, bu tü­ke­ti­ci si­nir har­bi­ni bı­rak­mak zo­run­da­dır. Si­nirhar­bi­nin, kav­ga­nın, ge­ri­li­min kim­se­ye, ama kim­se­ye zer­re ka­darfay­da­sı yok­tur. Yıl­lar­ca it­hal se­nar­yo­lar­la bu mil­le­tin ço­cuk­la­rı­nınkalp­le­ri­ne kin ve nef­ret to­hum­la­rı atıl­dı. Ma­ya­sı sağ­lam olan buaziz mil­let bü­tün se­nar­yo­la­rı ber­ta­raf et­ti. Ay­rış­tı­rı­cısi­ya­set­le­ri, ça­tış­ma­cı si­ya­set­le­ri, mar­ji­nal si­ya­set­le­ri,aşı­rı­lık­la­rı bes­le­yen si­ya­set yön­tem­le­ri­ni bu mil­let tas­fi­yeet­ti.

Bü­tünbun­lar­dan ders çı­kar­mak zo­run­da­yız. Gök kub­be al­tın­da hoş bir se­dabı­rak­mak için, ya­rın ha­yır­la yâd edil­mek için, mil­le­tin ro­ta­sı­na,mil­le­tin is­ti­ka­me­ti­ne gir­mek zo­run­da­yız. Ge­lin, da­ha me­de­ni,da­ha adil, da­ha mü­ref­feh bir Tür­ki­ye için, da­ha çok ke­net­len­miş birtop­lum için yü­rek­le­ri­mi­zi bir­leş­ti­re­lim.

Bi­li­yo­rum,ez­ber­le­ri boz­mak zor­dur; bi­li­yo­rum, alış­kan­lık­la­rı terk et­mek dezor­dur; bi­li­yo­rum, kırk yıl­dır ay­nı kal­mak­la if­ti­har eden­ler içinge­li­şe­rek de­ğiş­mek de zor­dur.

KA­MER GENÇ(Tun­ce­li) - Ma­sal an­lat­ma, bu­ra­ya ma­sal din­le­me­ye gel­me­dik.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Dar bir züm­re­ninkey­fi­ne gö­re ko­nuş­ma­nın ko­lay­cı­lı­ğı­nı bı­rak­mak da zor­dur.İna­nın, ez­ber­ler bo­zul­ma­dan, ka­buk bağ­la­mış ide­olo­jik ka­bul­lerde­ğiş­me­den, ço­cuk­la­rı­mı­zın da mil­le­ti­mi­zin de ge­le­ce­ği te­mi­natal­tı­na alı­na­maz.

Onun için,ge­lin, hep bir­lik­te ay­nı he­de­fe odak­la­na­lım. Bu mil­le­tinde­ğer­le­ri­ni, bu ül­ke­nin in­san­la­rı­nı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­mek­tenvaz­ge­çe­lim. Ar­tık kü­çük dü­şün­mek­ten, dar ide­olo­jik göz­lük­ler­ledün­ya­ya bak­mak­tan vaz­ge­çe­lim. Öf­key­le, hu­su­met­le bir­bi­ri­mi­ziöte­ki­leş­tir­mek­ten, bir­bi­ri­mi­zi ya­ban­cı­laş­tır­mak­tanvaz­ge­çe­lim, ara­mız­da­ki si­ya­si re­ka­bet, bi­ri­mi­zin "a­k" de­di­ği­neöte­ki­nin "ka­ra­" de­me­si­ni ge­rek­tir­mi­yor. De­mok­ra­tik ço­ğul­cu­luk,bü­tün fark­lı­lık­la­rın bir­bi­ri­ni yok et­me­den ya­şa­ma­sı, her­ke­sinbir­bi­ri­nin hu­ku­ku­nu ko­ru­ma­sı­dır. Unut­ma­ya­lım, bir­bi­ri­mi­zisev­me­den, bir­bi­ri­mi­zi an­la­ma­dan bu ül­ke­yi, bu va­ta­nı se­ve­me­yiz.Bir­bi­ri­mi­ze mer­ha­met et­me­den, bu ül­ke­ye hiz­met et­me­den, taşüs­tü­ne taş koy­ma­dan mil­li­yet­per­ver ola­ma­yız. Slo­gan si­ya­se­ti birde­ğer üret­mi­yor. Bu tarz si­ya­set, ger­gin­li­ği ar­tır­mak­tan,ön­yar­gı­la­rı ke­mik­leş­tir­mek­ten baş­ka bir fay­da sağ­la­mı­yor. Buyan­lış­la­ra geç­miş­te, ne ya­zık ki, he­pi­miz düş­tük ve ders­lerçı­kar­dık. Fark­lı yak­la­şım­la­rı­mı­zın ol­ma­sı, fark­lıön­ce­lik­le­ri­mi­zin ol­ma­sı, fark­lı si­ya­si ge­le­nek­ler­den gel­me­mizbir­bi­ri­mi­zi an­la­ma­mı­za mâ­ni ol­ma­ma­lı­dır.

Sa­yın Baş­kan,de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tür­ki­ye­'nin eko­no­mik ve sos­yalso­run­la­rı­nı bir bir çöz­me­sin­den, de­mok­ra­tik is­tik­rar ve gü­ve­ninpe­kiş­me­sin­den ra­hat­sız olan bir­çok çev­re var­dır. Bun­la­rın ba­şın­date­rör ör­güt­le­ri gel­mek­te­dir. Bun­la­rın en ba­şın­da da bö­lü­cü te­rörör­gü­tü gel­mek­te­dir. Bun­lar, ze­min kay­bet­me kor­ku­suy­la pa­ni­ğeka­pıl­mış­lar­dır.

Tür­ki­ye,bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­ze kas­te­den te­rör ör­gü­tü­nü top­lum­dantec­rit et­me mü­ca­de­le­sin­de ye­ni bir saf­ha­ya gir­miş­tir. Te­rörör­gü­tü­nü içe­ri­de ve dı­şa­rı­da tam ola­rak izo­le et­me­yi, sos­yal,lo­jis­tik, fi­nan­sal ve psi­ko­lo­jik bü­tün des­tek­le­ri­ni kes­me­yiba­şar­mak için yo­ğun bir gay­re­tin içe­ri­sin­de­yiz.

Bi­lin­di­ğigi­bi, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin bü­yük bir ço­ğun­luk­la ka­bulet­ti­ği tez­ke­re çer­çe­ve­sin­de çok yön­lü tek­nik ça­lış­ma­larya­pıl­dık­tan son­ra 28 Ka­sım iti­ba­rıy­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mizHü­kû­me­ti­miz ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ril­miş­tir. Sı­nır öte­siope­ras­yo­nun ne za­man, ne şe­kil­de ve han­gi kap­sam­da ya­pı­la­ca­ğıas­ke­rî bo­yu­tuy­la tek­nik bir ko­nu­dur. Ope­ras­yo­nel hiç­bir bil­gi­yesa­hip ol­ma­dan as­ke­rî ha­re­kât­la il­gi­li eleş­ti­ri ve po­le­mik­lerüret­mek bu sü­re­cin cid­di­ye­tiy­le bağ­daş­mı­yor. Kim­se me­rak et­me­sin,hem Hü­kû­me­ti­miz hem Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ne za­man ne yap­ma­sıge­rek­ti­ği­ni çok iyi bi­li­yor ve bi­le­cek ka­bi­li­yet­te­dir.

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, dış dün­ya­da te­rör­le mü­ca­de­ley­le il­gi­li ola­rakyo­ğun bir dip­lo­ma­si tra­fi­ği yü­rüt­tük. Te­rö­rü top­lum­dan tec­ritet­me po­li­ti­ka­mı­zın ba­şa­rı­ya ulaş­ma­sı için çok uy­gun bir va­satel­de et­tik. Bu­gü­ne ka­dar ne ya­zık ki dost ve müt­te­fik­le­rita­ra­fın­dan da­hi yal­nız bı­ra­kı­lan Tür­ki­ye, te­rör­lemü­ca­de­le­sin­de ilk kez dün­ya­dan bu ka­dar güç­lü bir des­tek bul­ma­yıba­şar­mış­tır. Bu des­tek şu an de­vam edi­yor. An­cak, bek­len­ti­miz da­hayu­ka­rı nok­ta­lar­da­dır. Kom­şu­la­rı­mız, Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri, ABD veAv­ru­pa Bir­li­ği, hak­lı mü­ca­de­le­sin­de Tür­ki­ye­'nin ya­nın­da yeral­ma­ya bel­li öl­çü­de baş­la­mış­tır. An­cak, da­ha ya­pı­la­cak çok iş var,alı­na­cak epey me­sa­fe var. Ni­te­kim, ba­zı mu­ha­le­fet söz­cü­le­ri,te­rör­le mü­ca­de­le­de Tür­ki­ye­'nin hak­lı­lı­ğı­nın an­la­şıl­ma­yabaş­lan­dı­ğı­nı mem­nu­ni­yet du­ya­rak ifa­de et­miş­ler­dir. Pe­ki, budip­lo­ma­tik nok­ta­ya Tür­ki­ye na­sıl gel­di? Bu iş­ler ken­di ken­di­ne miol­du? Eğer ken­di ken­di­ne olu­yor idiy­se geç­miş­te ni­ye ol­ma­dı?Hü­kû­me­ti­miz et­kin bir dip­lo­ma­si yü­rüt­me­se, Tür­ki­ye­'ninhak­lı­lı­ğı­nı, ka­rar­lı­lı­ğı­nı ve meş­ru ko­nu­mu­nu gi­dip bu ül­ke­le­rebiz­zat an­lat­ma­sa bu nok­ta­ya ge­li­ne­bi­lir miy­di? Da­ha dü­ne ka­darte­rör ör­gü­tü­nün men­fi pro­pa­gan­da­sı­nın te­si­rin­de ka­lan­la­rınbi­le ar­tık ger­çe­ği gö­re­rek söy­lem de­ği­şik­li­ği­ne git­tik­le­ri­nibiz de gö­rü­yo­ruz. Özel­lik­le bu­gün­ler­de ba­zı Av­ru­pa ku­rum­la­rın­date­rör ör­gü­tü­nün ye­ni­den pro­pa­gan­da ara­yış­la­rı­na ta­nık olu­yo­ruz.Pa­nik için­de­ki bu na­fi­le çır­pı­nış­lar fay­da ge­tir­me­ye­cek­tir.An­cak, te­rör ör­gü­tü­ne dı­şa­rı­dan yar­dım ve ya­tak­lık ya­pan­lar,ze­min ve fır­sat ha­zır­la­yan­lar da, Hü­kû­met ola­rak bu sü­re­cika­rar­lı­lık­la ta­kip et­ti­ği­mi­zi bil­me­li­dir. Te­rör ko­nu­sun­daçif­te stan­dart­lı ve sa­mi­mi­yet­siz dav­ra­nış­la­rın, bu­nun utan­cı­nı ya­şa­ma­la­rıiçin ne ge­re­ki­yor­sa yap­ma­ya, ne söy­len­me­si ge­re­ki­yor­sasöy­le­me­ye de de­vam ede­ce­ğiz. Bu sü­reç­te si­ya­si, as­ke­rî,dip­lo­ma­tik, eko­no­mik ve sos­yal araç­la­rı bun­dan son­ra da doğ­ru veet­kin kul­lan­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz. Şu­nu bi­li­yo­ruz, şid­det ve te­rö­ründüş­ma­nı öz­gür­lük or­ta­mı­dır. Bu yüz­den de­mok­ra­si­mi­zi, te­mel hak veöz­gür­lük­le­ri­mi­zi ge­liş­tir­me­miz, güç­len­dir­me­miz bi­rin­ciön­ce­li­ği­miz­dir. Te­rör, bas­kı or­ta­mı­nı, mah­ru­mi­ye­ti veyok­sul­lu­ğu se­ver. Ge­liş­me, kal­kın­ma, öz­gür­lük­ler ol­ma­sın di­yeelin­den ge­le­ni ya­par. De­mok­ra­tik öz­gür­lük or­ta­mı­nı, eko­no­mik vesos­yal ge­liş­me or­ta­mı­nı sa­bo­te et­mek, bu­nun önü­nü tı­ka­makte­rö­rün vaz­ge­çil­mez tak­ti­ği­dir. Bu oyu­na bu­gü­ne ka­dar gel­me­dik,bun­dan son­ra da gel­me­ye­ce­ğiz.

Tür­ki­ye, 780bin ki­lo­met­re­ka­re top­ra­ğıy­la, bü­tün böl­ge­le­riy­le, 70 mil­yonin­sa­nıy­la bir bü­tün ola­rak ge­li­şe­cek, kal­kı­na­cak veöz­gür­le­şe­cek­tir. Ha­ma­set ede­bi­ya­tıy­la Tür­ki­ye­'yi bir bas­kıor­ta­mı­na sü­rük­le­me­ye çok he­ves­li gö­rü­nen­ler bu­nun so­nuç­la­rı­nıiyi dü­şün­me­li­dir. Za­man, akıl ve sağ­du­yuy­la ha­re­ket et­meza­ma­nı­dır. Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün he­de­fi, bir­lik vebe­ra­ber­li­ği­mi­zi boz­mak­tır. Te­rö­re ve­ri­le­cek en gü­zel ce­vap dabir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi güç­len­di­re­rek yek­vü­cut ol­mak­tır. Bu­nubo­za­cak, ha­ma­si­yi dış­la­yı­cı, ay­rış­tı­rı­cı söy­lem­ler­den ka­çın­maktüm si­ya­set­çi­le­rin boy­nu­nun bor­cu­dur. Mil­le­ti­mi­zin hiç­birfer­di­ni dı­şa­rı­da bı­rak­ma­dan bir ve bü­tün ola­rak ku­cak­la­mak, va­tansev­gi­siy­le ha­re­ket et­mek, 70 mil­yon mem­le­ket ev­la­dı­na hiz­metet­mek en bü­yük mil­li­yet­çi­lik­tir. Ata­tür­k'­ün en bü­yükba­şa­rı­la­rın­dan bi­ri, et­nik kö­ke­ni, di­ni, inan­cı, mez­he­bi neolur­sa ol­sun mil­le­ti­mi­zin bü­tün fert­le­ri­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tiva­tan­daş­lı­ğın­da bir­leş­tir­miş ol­ma­sı­dır.

Bi­zi tek birmil­let ya­pan or­tak de­ğer­le­ri­mi­zi hep bir­lik­te yü­celt­me­li­yiz.Mil­let kav­ra­mı­nı biz, ırk, kan ve ka­bi­le bağ­la­rı­nın üze­rin­de biryük­sek ide­al ve he­def bir­li­ği, bir or­tak ya­şa­ma ira­de­si ola­rakgö­rü­yo­ruz. Ana­ya­sa­'mız­da­ki mil­let ta­nı­mı da ırk ya da kan esa­sı­nagö­re de­ğil, va­tan­daş­lık te­me­lin­de bi­zi bir­bi­ri­mi­zebağ­la­mak­ta­dır. Bu ül­ke­nin bü­tün va­tan­daş­la­rı, tek mil­let, tekbay­rak, tek va­tan, tek dev­let or­tak pay­da­sın­da bir­leş­miş­tir. (AKPar­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Mil­let kav­ra­mı­nın içi­ni, bi­zim,ta­rih­te yüz­ler­ce yıl­lık de­rin­li­ği olan ka­der bir­li­ği­mizdol­dur­muş­tur. Onun için, kim­se bu­gün mil­le­ti­mi­zi ye­ni­denta­nım­la­ma gay­re­ti­ne gir­me­sin. Bu ba­ğı, mu­hak­kak ve özen­le ko­ru­makzo­run­da­yız. Bi­zim in­sa­nı­mız en zor şart­lar­da bi­le mil­le­ti­ne,dev­le­ti­ne, ül­ke­si­ne, cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­ne sa­da­ka­ti­nior­ta­ya koy­muş­tur. Bi­zim di­li­miz düş­man­lık di­li de­ğil kar­deş­likdi­li­dir. Bi­zim fel­se­fe­miz ya­ra­tı­la­nı Ya­ra­da­n'­dan ötü­rü sev­mean­la­yı­şı­dır. Eğer, te­rör be­la­sın­dan kur­tu­la­cak­sak, bu de­mok­ra­tiksi­ya­se­ti, ça­re ka­pı­sı ola­rak, hak ara­ma ka­pı­sı ola­rak açıktut­mak­la müm­kün ola­cak­tır. Her­kes ken­di­ni, öz­gür­ce, ana­ya­sal dü­zeniçin­de meş­ru yol­lar­la, de­mok­ra­tik ze­min­ler­de ifa­deede­bil­me­li­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, te­rör ve şid­de­te ara­la­rı­name­sa­fe ko­ya­ma­yan­lar de­mok­ra­si­den ya­na ol­duk­la­rı­nısöy­le­ye­mez­ler. De­mok­ra­si­miz, her tür­lü fark­lı­lı­ğı, hu­ku­kize­min­de kal­mak kay­dıy­la, her tür­lü si­ya­si gö­rü­şü için­detu­ta­bi­le­cek ol­gun­lu­ğa eriş­miş­tir. Kal­dı ki, te­rör­den en bü­yükza­ra­rı, yi­ne is­tis­mar et­me­ye ça­lış­tı­ğı Gü­ney­do­ğu Ana­do­luBöl­ge­miz­de ya­şa­yan in­san­la­rı­mız gör­müş­tür. Şe­hir­le­ri­mi­zinma­mur hâ­le gel­me­si, ya­tı­rım­la­rın ve teş­vik­le­rin böl­ge­ye git­me­si,üre­tim ve is­tih­dam ka­pı­la­rı­nın açıl­ma­sı yıl­lar­ca en­gel­len­miş­tir.Bir kez da­ha söy­lü­yo­rum, te­rör ör­gü­tü hiç­bir va­tan­da­şı­mı­zıntem­sil­ci­si ol­ma­mış­tır ve ola­maz. Her­kes bil­me­li­dir ki te­rör veşid­det de­mok­ra­siy­le bağ­daş­maz. Ana­ya­sal ve ya­sal dü­ze­ne uy­gunol­ma­yan dav­ra­nış­lar hu­kuk dev­le­ti an­la­yı­şıy­la te­lif edi­le­mez.De­mok­ra­si ve hu­ku­kun ge­rek­le­ri­ni yap­ma­yan­la­rın veya­pa­ma­yan­la­rın mağ­du­ri­yet mas­ke­si­ne sı­ğın­ma­la­rı­nı, bu­ra­danprim dev­şir­me­ye ça­lış­ma­la­rı­nı da, ku­su­ra bak­ma­sın­lar, ka­bulet­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Biz, mil­let ola­rak bu be­la­dan ye­te­rin­ceçek­tik. Mil­let ola­rak ara­mız­da­ki bağ­la­rın, ta­ri­hî, kül­tü­rel vein­sa­ni de­rin­li­ği var. Za­man, or­tak de­ğer­le­ri­mi­zi, ara­mız­da­kibağ­la­rı güç­len­dir­me, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin de­ğer ve ka­za­nım­la­rıet­ra­fın­da bir­lik ol­ma za­ma­nı­dır. Bu sü­reç­te, her­ke­sin, so­rum­lu vedu­yar­lı ha­re­ket et­me­si ka­dar, ce­sa­ret ve ka­rar­lı­lık­lade­mok­ra­tik du­ru­şu­nu da gös­ter­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Sa­yın Baş­kan,de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; te­rör ör­gü­tü üye­le­ri­nin si­lahbı­rak­ma­la­rı­nı, ai­le­le­ri­nin, an­ne ve ba­ba­la­rı­nın ya­nı­nadön­me­le­ri­ni ya da da­ğa ye­ni ka­tı­lım­la­rın ön­len­me­si­ni sağ­la­makama­cıy­la, baş­tan be­ri bir pro­je yü­rü­tü­yo­ruz. Bu pro­je, bi­zimkar­deş­lik pro­je­miz­dir. Bu pro­je­le­ri yü­rü­tür­ken de dev­le­tin tümbi­rim­le­riy­le, se­ne­ler­den be­ri bu iş­ler­le uğ­ra­şan, bü­yük bil­gi vede­ne­yi­me sa­hip, tec­rü­be­ye sa­hip dev­le­tin bi­ri­kim­le­ri­ni yan ya­nage­ti­re­rek or­ta­ya bir pro­je koy­ma­ya ça­lış­tık, bu­nu uy­gu­la­ma­yaça­lı­şı­yo­ruz.

KA­MER GENÇ(Tun­ce­li) - Ne­dir o pro­je?

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Za­man za­man, mu­ha­le­fetpar­ti­le­ri ya da mu­ha­lif çev­re­ler, bu ko­nu­yu he­men is­tis­ma­rabaş­lı­yor­lar. Gel­di­ği­miz nok­ta­da, ne ih­ti­ya­cı­mız var, han­giadım­la­rı at­ma­mız la­zım, so­nu­ca var­mak için ne­ler yap­ma­mız ge­re­kir,bun­la­rı, baş­ta gü­ven­lik bi­rim­le­ri­miz ol­mak üze­re, tümku­rum­la­rı­mız­la de­fa­at­le gö­rüş­tük, gö­rü­şü­yo­ruz ve gö­rüş­me­yede­vam edi­yo­ruz; çok cid­di, ti­tiz bir ça­lış­ma ya­pı­yo­ruz. Te­rör­lemü­ca­de­le ko­nu­sun­da ne­ti­ce al­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak han­gi adım­la­rınatıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa bun­la­rı ata­ca­ğız ve te­rör me­se­le­si­niTür­ki­ye­'nin gün­de­min­den çı­kar­mak için eli­miz­den ge­len gay­re­tigös­te­ri­yo­ruz. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) An­cak, bumü­ca­de­le­nin sa­de­ce as­ke­rî yön­tem­ler­le ka­za­nı­la­ma­ya­ca­ğı­nıher­kes bi­li­yor ve her­kes söy­lü­yor. Her fır­sat­ta her­ke­sin söy­le­di­ğibu as­ke­rî yön­tem­le­rin dı­şın­da baş­ka yön­tem­le­rin de kul­la­nıl­ma­sıge­re­ki­yor. Do­la­yı­sıy­la, biz, şim­di gel­di­ği­miz nok­ta­da, birta­raf­tan te­rör ör­gü­tü ve te­rör ör­güt­le­riy­le mü­ca­de­le eder­ken öbürta­raf­tan da te­rö­rizm­le mü­ca­de­le et­me­nin alt­ya­pı­sı­nı, hu­ku­kialt­ya­pı­sı­nı oluş­tur­duk, ek­si­ği­miz var­sa gi­der­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz;eko­no­mik, sos­yal, kül­tü­rel alt­ya­pı­la­rı­nı oluş­tur­duk, ek­si­ği­mizvar­sa bun­la­rı gi­der­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Biz, bu­nun içinça­lı­şı­yo­ruz, te­rö­re son ver­mek için, si­ya­si, as­ke­rî, dip­lo­ma­tik,sos­yal ve eko­no­mik bü­tün araç­la­rı ha­re­ke­te ge­çi­ri­yo­ruz.

Şim­di, her şe­yeiti­raz eden Tür­ki­ye­'de bir mu­ha­le­fet an­la­yı­şı var is­ter Mec­lisiçin­de is­ter Mec­lis dı­şın­da, her şe­ye "is­te­me­zu­k" üs­lu­buiçe­ri­sin­de bir yak­la­şım bu. Pe­ki, bi­zim yap­tı­ğı­mız yan­lış­sa, bi­zimyap­tı­ğı­mız ek­sik­se, ya­pı­lan ne? Siz ol­sa­nız na­sıl ya­par­dı­nız?Doğ­ru­su, bu sua­lin ce­va­bı­nı hep sor­duk; sa­mi­mi­yet­le de biz bu­nuis­ti­yo­ruz, ne kim­se­yi it­ham et­mek için ne kim­se­yi kö­şe­yesı­kış­tır­mak için ne de ken­di­mi­ze ma­ze­ret ara­mak için. Yap­makis­te­di­ği­miz şey, bu be­la­yı ül­ke­nin gün­de­min­den çı­kar­mak­tır. Bunok­ta­da, ki­min ne bi­ri­ki­mi var­sa, ne tec­rü­be­si var­sa, bun­danis­ti­fa­de et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Ama or­ta­ya müs­pet bir so­nuçkoy­ma­dan, or­ta­ya müs­pet bir tek­lif ge­tir­me­den, sa­de­ce "Bu yan­lış,bu ol­maz, bu doğ­ru de­ğil." de­mek­le Tür­ki­ye bir ye­re va­ra­ma­dı.Çün­kü, te­rör be­la­sı de­di­ği­miz be­la, eğer PKK te­rö­rün­denbah­se­di­yor­sak, 1984'ten bu ta­ra­fa var. On­dan ev­vel­ki te­rör­denbah­se­di­yor­sak, Tür­ki­ye otuz beş yıl­dır, kırk yıl­dır te­rör­le ya­tı­yorte­rör­le kal­kı­yor. Ba­zen ga­ze­te man­şet­le­ri­ne çık­ma­sa bi­le,Tür­ki­ye­'nin bi­rin­ci ön­ce­lik­li me­se­le­si ol­ma­ya de­vam et­ti. Bü­tüncum­hu­ri­yet hü­kû­met­le­ri, dev­le­tin il­gi­li bi­rim­le­ri, yap­tık­la­rı gü­ven­liktop­lan­tı­la­rın­da, her za­man, te­rör me­se­le­si­ni, asa­yiş ve gü­ven­likme­se­le­si­ni bi­rin­ci gün­dem mad­de­si ola­rak al­dı ve onun­la il­gi­lited­bir­ler ge­liş­tir­me­ye ça­lış­tı.

Ay­nıge­le­ne­ğin de­va­mı ola­rak, biz, yep­ye­ni bir an­la­yış­la, hemte­rö­rist­ler­le hem de te­rör­le mü­ca­de­le nok­ta­sın­da ye­ni bir kon­septge­liş­tir­dik, bu­nu uy­gu­la­ma­ya koy­duk. Söy­le­di­ğim gi­bi, bu­nuil­gi­li bi­rim­le­ri­miz­le otu­ra­rak ko­nu­şa­ra­k? Eğer bun­larbe­ğe­nil­mi­yor­sa, o za­man de­nil­me­si la­zım ki, biz, şu­nu ya­par­sa­nızuy­gun olur, şöy­le bir ted­bir alır­sa­nız so­nu­ca var­mak da­ha müm­kün olurtar­zın­da­ki ya­pı­cı eleş­ti­ri­le­ri bek­le­dik, bek­li­yo­ruz. An­cak,gö­re­bil­di­ği­miz şe­y? Sa­de­ce te­rör ko­nu­sun­da da de­ğil, büt­çe­nindi­ğer kı­sım­la­rın­da da gör­dük ki­? Hat­ta bir ar­ka­da­şı­mızko­nuş­ma­sı­nı ka­te­go­ri­ze et­ti: "Bi­rin­ci bö­lüm­de şu, ikin­cibö­lüm­de, üçün­cü bö­lüm­de bu, dör­dün­cü bö­lüm­de de ça­re­le­risöy­le­ye­ce­ğim." de­di, ça­re kıs­mı­na ge­lin­ce va­kit bit­ti. Ben şöy­lean­la­dım o ko­nuş­ma­yı -ye­ri gel­miş­ken bir pa­ran­tez ara­sı- "Ça­rebe­nim." di­yor, "Ça­re be­nim." Ya­ni, sı­ra­la­mak ye­ri­ne "Ça­re be­nim."di­yor. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Şim­di, ba­kın,bu üs­lup ge­çer­li bir üs­lup de­ğil, si­ya­set­te bir dö­nem ge­çer­liy­di,so­ğuk sa­vaş dö­ne­mi­nin yan­sı­ma­la­rıy­dı si­ya­se­te. Bun­lar ge­ri­dekal­dı. Şim­di, ye­ni bir ça­ğa gir­di­ği­mi­ze gö­re si­ya­set üs­lu­bu­mu­zuda bi­raz de­ğiş­tir­me­miz la­zım. "Ça­re, bir, şu­dur; iki, şu­dur; üç,şu­dur; dört, şu­du­r?­" di­ye sı­ra­la­ma­nız la­zım.

Şim­di,me­se­le­yi bu­ra­ya ne­den ge­tir­dim, kı­sa­ca onu ifa­de et­mekis­ti­yo­rum. Son gün­ler­de ka­mu­oyu­nun "piş­man­lık ya­sa­sı­" di­yeal­gı­la­dı­ğı bir ko­nu üze­rin­den ola­bil­di­ğin­ce si­ya­set ya­pıl­ma­yaça­lı­şıl­dı; ola­bil­di­ğin­ce, te­rör gi­bi bir mil­lî me­se­le­? Ki, bun­damu­ta­bık kal­dık te­rör­le il­gi­li yap­tı­ğı­mız Ge­nel Ku­rultop­lan­tı­sın­da. Bu bir mil­lî me­se­le­dir, hü­kû­met­ler üs­tü birme­se­le­dir, dev­le­tin me­se­le­si­dir. İk­ti­dar­da be­nim par­tim ve­ya birbaş­ka par­ti­nin olup ol­ma­ma­sı de­ğiş­mi­yor, te­rör ör­güt­le­rihe­de­fi­ne ula­şın­ca­ya ka­dar bun­lar de­vam edi­yor, ede­cek. Çün­kü, bubir si­ya­se­tin par­ça­sı. Do­la­yı­sıy­la, o za­man ko­nuş­tuk ki, buni­te­lik­le­ri olan bir olay­la, Tür­ki­ye, kar­şı kar­şı­ya­dır ve uzunza­man­dan be­ri kar­şı kar­şı­ya­dır.

Geç­miş­te işba­şın­da bu­lu­nan si­ya­si ik­ti­dar­lar, bu be­la­yı Tür­ki­ye­'ningün­de­min­den çı­kar­mak, da­ğa çı­kış­la­rı ön­le­mek, Tür­ki­ye­'dehu­zu­ru, asa­yi­şi, ba­rı­şı, kar­deş­li­ği te­sis et­mek adı­na bir kı­sım ya­sa­la­rıçı­kar­mak du­ru­mun­da ol­muş­tur. Bun­la­rın adı­na ka­mu­oyu "piş­man­lıkya­sa­sı­" di­yor, "E­ve dö­nüş ya­sa­sı­" da de­ni­le­bi­lir, ama, Res­mîGa­ze­te­'de­ki is­miy­le Ba­zı Suç Fa­il­le­ri Hak­kın­da Uy­gu­la­na­cakHü­küm­le­re Da­ir Ka­nun adıy­la­? Bu ilk de­fa 1985'te çık­tı de­ğer­liar­ka­daş­la­rım. Ka­mu­oyu­nun bil­me­si la­zım. Ar­tık, bu nok­ta­da bel­limu­ta­ba­kat­la­ra va­rıp dik­ka­ti­mi­zi, ener­ji­mi­zi baş­ka alan­la­ratek­sif et­me­miz ge­re­ki­yor. Bu­nun üze­rin­den si­ya­set ya­pıl­dı­ğıtak­dir­de kim­se­nin kim­se­ye söy­le­ye­ce­ği çok faz­la bir şey yok. Be­nimsöy­le­ye­cek­le­rim de kim­se­yi suç­la­mak için de­ğil­dir, ak­lım­dan hiçböy­le bir şey geç­mez. Sa­de­ce bir tes­pit ya­pa­lım, va­tan­da­şı­mız olupbi­ten­le­ri -ne­dir, ne de­ğil­dir- gör­sün.

Şim­di, ilk de­faadı­nı "piş­man­lık ya­sa­sı­" di­ye hal­kın isim­len­dir­di­ği bu ya­sa1985'te çık­mış. Ar­ka­sın­dan 1988'de, on­dan son­ra 1990'da, 1992'de,1995'te, 1999'da, 2002'de, 2003'te, son­ra da 1 Ha­zi­ran 2005'te yü­rür­lü­ğegi­ren Ce­za Ka­nu­nu­'n­da 221'in­ci mad­de ola­rak bi­zim hu­kukli­te­ra­tü­rü­mü­ze bu ya­sa ve dü­zen­le­me­ler gir­di.

Şim­di, 1985'tengü­nü­mü­ze ka­dar ge­tir­di­ği­niz­de, bu tür­lü ya­sa­la­rın al­tın­da im­za­sıol­ma­yan ve­ya ar­ka­daş­la­rı­nın im­za­sı ol­ma­yan he­men he­men hiç­birsi­ya­si par­ti yok. Ev­ve­la bu­nu bir gö­re­lim. Ta­bi­atıy­la, bir kı­sımin­san­la­rı­mız­dan, bak, bu ka­nun ta­sa­rı­sı­nın al­tın­da şu şu im­za­larvar, fi­lan­ca ta­rih­te çı­ka­nın al­tın­da şun­lar var­dır de­mekge­re­ki­yor­sa bun­la­rı de­mek müm­kün. Bun­la­rın hep­si eli­miz­de,Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin de ar­şiv­le­rin­de.

Şim­di, buih­ti­yaç ne­re­den doğ­muş? Ta­bi­atıy­la ül­ke­yi yö­ne­ten­ler te­rörbe­la­sıy­la uğ­ra­şır­ken dev­le­tin gü­ven­lik bi­rim­le­ri, gü­ven­likku­ru­lu top­lan­tı­la­rı ve ya­pı­lan sa­yı­sız top­lan­tı­lar­da, bu tipya­sa­la­rın çık­ma­sı­nın te­rör ör­gü­tü­nü da­ğıt­mak, te­rör ör­gü­tü­nüza­yıf­lat­mak, te­rör ör­gü­tü­nü güç­süz kıl­mak adı­na fay­da­lı ola­ca­ğıdü­şü­nül­müş. Şim­di, fay­da­lı ola­ca­ğı dü­şü­nül­müş, eğer fay­da­sızol­say­dı bir de­fa çı­kar, on­dan son­ra bu yol­la bir ye­re var­mak müm­künde­ğil de­ni­lir, son­ra­ki ye­di ta­ne dü­zen­le­me ya­pıl­maz­dı. De­mek ki,bel­li öl­çü­de bir fay­da­sı ka­bul edil­miş ol­ma­lı ki 85'ten bu ta­ra­fabel­li ara­lık­lar­la bu tip ya­sa­lar Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ningün­de­mi­ne gel­miş­tir.

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Son ya­sa­ya kar­şı çık­tık biz, oy ver­me­dik Sa­yın Ba­ka­nım.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Efen­dim?

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Eve dö­nüş ya­sa­sı de­nen ya­sa­ya biz CHP ola­rak rey ver­me­dik.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Şim­di, Sa­yınAna­do­l?

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Rey ver­me­dik Sa­yın Ba­ka­nım.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Mü­sa­ade eder­se­niz,si­ze o ko­nu­yu izah ede­yim çün­kü Gru­bu­mu­zun önem­li bir kıs­mı da ye­ni,bun­dan ha­ber­dar ol­ma­ya­bi­lir.

Şim­di, Ce­zaKa­nu­nu 221'in­ci mad­de­si var. Açıp ba­kar­sa­nız, çı­kan piş­man­lıkya­sa­la­rın­dan hiç far­kı yok. Ne­dir bu ya­sa­nın esa­sı? Ba­kı­nız, şim­di,ba­ka­lım: Her­han­gi bi­ri­si­ni alı­yo­rum, me­se­la, 26/8/1999, eli­minal­tın­da. Di­ğer­le­ri de ay­nı, hat­ta ge­rek­çe­le­ri de ay­nıge­rek­çe­le­ri­ne ba­kar­sa­nız. Me­se­la, di­yor ki: "Ka­mu­oyun­dapiş­man­lık ya­sa­sı ola­rak bi­li­nen 3419 sa­yı­lı Ba­zı Suç Fa­il­le­riHak­kın­da Uy­gu­la­na­cak Hü­küm­le­re Da­ir Ka­nu­n'­un -ya­ni, bir ön­ce­kiKa­nu­n'­un, 99'dan ev­vel- uy­gu­la­ma­sın­dan hem ül­ke hem gü­ven­likku­ru­luş­la­rı ola­rak aza­mi fay­da sağ­lan­mış, iti­raf­ta bu­lu­nanşa­hıs­la­rın ver­di­ği bil­gi­ler doğ­rul­tu­sun­da ya­sa dı­şı ör­güt­lerhak­kın­da bi­lin­me­yen hu­sus­lar öğ­re­nil­miş, fai­li meç­hul kal­mışçe­şit­li olay­lar ay­dın­la­tıl­mış, çok sa­yı­da si­lah, cep­ha­ne,pat­la­yı­cı mad­de, ör­güt­sel bel­ge, mal­ze­me, do­kü­ma­n?­" Ta­ma­mı­nıoku­yup vak­ti­mi dol­dur­mak is­te­mem. Do­la­yı­sıy­la, ye­ni bir ya­sa­nında­ha çı­ka­rıl­ma­sın­da fay­da mü­la­ha­za edil­miş. Hü­kû­met­le­rin önü­negel­miş bun­lar. Hü­kû­met­ler de bu mü­la­ha­za­la­ra ka­tıl­dı­ğı için, bude­ğer­len­dir­me­le­re ka­tıl­dı­ğı için, iş­te se­kiz de­fa gel­di.

Şim­di, evet, benha­tır­lı­yo­rum, son 2003'te çı­kan ya­sa­ya kar­şı çık­tı­nız. Doğ­ru.

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Evet, onu söy­le­dik.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Ama, şim­di si­zin­lebe­ra­ber, 221'in­ci mad­de dü­zen­le­me­si­ni be­ra­ber yap­tık Ce­zaKa­nu­nu­'n­da. Özel­lik­le Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li dost­la­rı­mın iyian­la­ma­sı için söy­lü­yo­rum. 2003'te bu­na böy­le de­di­niz ama 221'leil­gi­li Mec­lis tu­ta­nak­la­rın­da de­di­ği­niz bir şey var mı? Ona birba­ka­lım ev­ve­la. Ya­ni, bun­la­rı böy­le ko­nu­şur­ken, bel­li bir ze­mi­neoturt­ma­mız la­zım. 220'n­ci mad­de, ör­güt mad­de­si­dir.

KA­MER GENÇ(Tun­ce­li) - Te­mel ka­nun­lar­da mil­let­ve­ki­li­nin ko­nuş­ma hak­kı yok kine­yi ko­nu­şa­ca­ğız?

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Sa­yın Baş­kan, bukor­san neş­ri­ya­tı ke­se­cek mi­si­niz? Ara sı­ra kor­san neş­ri­yatya­pı­yor. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN - Sa­yınGenç, lüt­fen mü­da­ha­le et­me­ye­lim.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Kor­san ya­yınya­pı­yor, onu ke­sin. Ya­ni, cid­di bir me­se­le­yi, gay­ri­cid­di birüs­lup­la ko­nuş­tur­ma­sın.

KA­MER GENÇ(Tun­ce­li) - Ni­ye ra­hat­sız ol­du­nuz? Mil­let­ve­ki­li­nin ko­nuş­ma hak­kıyok ki!

BAŞ­KAN - Sa­yınGenç, lüt­fe­n? Mü­da­ha­le et­me­ye­lim ha­ti­be.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Şim­di, ba­kı­nız, 220'n­cimad­de ör­güt­le il­gi­li mad­de­dir. 221'in­ci mad­de ise et­kinpiş­man­lık­tır. Es­ki Ce­za Ka­nu­nu­'n­da­ki ba­zı suç­lar ba­kı­mın­danifa­de edi­len fa­al ne­da­me­tin ye­ni is­mi­dir.

Ör­gütsuç­la­rın­da, ör­güt üye­si ol­muş ama baş­ka­ca her­han­gi bir su­çaka­rış­ma­mış olan­la­rın da­ha ile­ri nok­ta­ya gi­dip ba­zı­la­rı­nınca­nı­nı yak­ma­ma­sı, ken­di ha­ya­tı­nı da sı­kın­tı­ya sok­ma­ma­sı,ai­le­si­ni üz­me­me­si, yan­lış iş­le­rin bir par­ça­sı hâ­li­ne gel­me­me­si,el­li ta­ne da­ha se­bep­ten do­la­yı di­yo­ruz ki: "Bak, ya­nıl­dın,ye­nil­din; inan­dın, inan­dı­rıl­dın; kan­dı­rıl­dın ve­ya kan­dın; se­be­bine olur­sa ol­sun. Bak, an­nen, ba­ban, ai­len se­nin bu yol­da de­vam et­me­niis­te­mi­yor. Yo­lun ya­rı­sın­dan dön. Za­ra­rın ne­re­sin­den dö­ner­senkâr­dır çün­kü bu git­ti­ğin yol za­rar­lı bir yol. Ken­din için de za­rar­lı,ai­len için de za­rar­lı, mil­let için de za­rar­lı. Gel bu yol­dan dön.Dev­le­tin ada­le­ti­ne tes­lim ol. Biz de sa­na ce­za ver­me­ye­lim."Piş­man­lık ya­sa­la­rı­nın esa­sı bu de­ğil mi? Se­kiz ta­ne ya­sa­nın esa­sıbu de­ğil mi? Bu. 221 ne­yi dü­zen­li­yor? Tam, ay­nen, ke­li­me ke­li­me bu­nudü­zen­li­yor.

Şim­di, bu­nubi­ri­mi­zin ku­su­ru ola­rak söy­ler­sek, kim­se­nin kim­se­ye di­ye­ce­ği birşey yok. Ama ben şu­nu gö­rü­yo­rum, di­yo­rum ki, bu ya­sa­la­rıçı­ka­ran­la­rın ta­ma­mı iyi ni­yet­ler­le, bu be­la­yı de­fet­mek, buör­güt­le­ri çö­ze­bil­mek nok­ta­sın­da, yu­ka­rı­da sa­yı­lange­rek­çe­ler­le bir dü­zen­le­me yap­mış. Her de­fa­sın­da bu ya­sa Tür­ki­yeBü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ne gel­di­ği za­man ge­ri­lim­lerolu­yor, acı­lar dep­re­şi­yor, bir kı­sım ka­na­yan ya­ra­la­rı tek­rartek­rar ka­nat­ma­ya baş­lı­yo­ruz. Si­ya­set, ma­ale­sef -ba­zen de- herza­man  iyi yü­züy­le ya­pıl­mı­yor. Bizbun­la­rı gör­dük. Onun için 221'in­ci mad­de bu ma­na­da dü­zen­len­miş­tir,be­ra­ber dü­zen­le­dik. Yan­lış bir şey de yap­ma­dık ba­kın. Hiç alın­ma­nı­zage­rek yok, doğ­ru bir şey yap­tık 221 ve baş­ka­ca et­kin piş­man­lıkhü­küm­le­riy­le. 221'in tu­ta­nak­la­rı­na ba­kın, bu­ra­da de­di­ği­niz birtek ke­li­me yok. İti­raz et­me­di­niz, ne­den böy­le bir mad­de ko­yu­yor­su­nuzde­me­di­niz.

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Ni­ye eve dö­nüş ya­sa­sı çık­tı 2003'te?

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Do­la­yı­sıy­la, şim­diyan­lış yap­ma­dı­ğı­mız bir iş­ten do­la­yı ni­ye po­le­mi­ğe ge­re­ce­ğiz ki?Ni­ye po­le­mi­ğe gi­re­ce­ğiz? Do­la­yı­sıy­la, se­kiz ta­ne özel ya­sa veşim­di de 221. Bu Mec­lis­te tem­sil edi­len par­ti­le­ri­mi­zin önem­li birkıs­mı, iş­te, te­rör ör­gü­tü­nü za­yıf­lat­mak, güç­süz kıl­mak, yap­tı­ğıfa­ali­yet­ler­den ha­ber­dar ol­mak, si­lah, mü­him­mat, cep­ha­ne,ir­ti­bat­la­rı, il­ti­sak­la­rı; bun­la­rı or­ta­ya çı­kar­mak adı­na za­manza­man bu ya­sa­la­rı çı­kar­mış­tır. 221'in­ci mad­de var.

Ba­kı­nızar­ka­daş­lar, göz ar­dı et­me­me­miz ge­re­ken hu­sus şu: Bu ül­ke­de ka­mudü­ze­ni­nin ge­rek­le­ri ne­yi ge­rek­ti­ri­yor­sa onu bir uz­laş­maan­la­yı­şı içe­ri­sin­de, bir iç po­le­mik mev­zu­su yap­ma­dan otu­rupko­nuş­ma­mız ge­re­ki­yor. Bir­bi­ri­mi­zin va­tan­se­ver­li­ği­nisı­na­ya­ca­ğı bir alan de­ğil­dir. Bu, bir bi­lek gü­re­şi­nin ya­pı­la­ca­ğıbir alan da de­ğil­dir. Eğer me­se­le­yi böy­le ka­bul eder­sek en cid­dime­se­le­yi su­lan­dır­mış olu­ruz.

O ne­den­le,bü­tün cum­hu­ri­yet hü­kû­met­le­ri gi­bi biz de so­rum­lu­lu­ğu­mu­zunfar­kın­da­yız ve bu be­la­yı Tür­ki­ye'den de­fe­de­bil­mek, Tür­ki­ye'deba­rı­şı, kar­deş­li­ği bir da­ha bo­zul­ma­mak üze­re te­sis et­mek adı­naça­lış­ma­la­rı ya­pı­yo­ruz.

Bu, bir afde­ğil­dir onu söy­le­ye­yim. Ba­kı­nız, bu­nun üze­rin­den her­kes yi­ne ba­zıkav­ram­la­rı kul­la­nı­yor. Eğer bu kav­ram­la­rı kul­la­nır­sa­nız, emin olunson­ra­dan piş­man ola­ca­ğı­mız bir nok­ta­ya ge­lir top­lum. Biz ge­nelaf­tan hiç bah­set­me­dik. Ge­nel af­fın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı da söy­lü­yo­ruzama 221 bu ma­na­da bir dü­zen­le­me­dir. Ge­re­ki­yor­sa, ih­ti­yaçdu­yu­lu­yor­sa, ay­nı an­la­yış­la, ay­nı fel­se­fey­le, biz­denev­vel­ki  hü­kû­met­le­ri­n?Baş­ka­la­rı­nın al­tın­da be­nim de im­zam var onu da söy­le­ye­yim, alın­mı­yo­rum.Ben doğ­ru yap­tım. Ül­ke­mi sev­di­ğim için yap­tım, mem­le­ke­tisev­di­ği­miz için yap­tı­m? (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)  ?bu ül­ke­nin in­san­la­rı kar­şı kar­şı­yagel­me­sin di­ye yap­tık.

Bi­li­yo­ruz ki,te­rör ör­güt­le­ri, baş­ka­la­rı­nın pa­yan­da­sı­dır, baş­ka­la­rı­nınta­şe­ro­nu­dur. Bun­la­rın müs­ta­kil ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti yok.Tür­ki­ye­'ye ne ka­dar za­rar ver­dik­le­ri­ni hep be­ra­ber bi­li­yo­ruz. Buza­rar­lar­la Tür­ki­ye kar­şı kar­şı­ya kal­ma­sın dü­şün­ce­siy­le, birdü­zen­le­me ge­re­ki­yor­sa dün ya­pıl­dı, bu­gün ya­pıl­dı, ya­rınge­re­ki­yor­sa bu da ya­pı­lır. Bu­nun da ya­pı­la­ca­ğı yer, ba­na gö­re özelbir ya­sa de­ğil, bi­ze gö­re özel bir ya­sa de­ğil, 221 çer­çe­ve­sin­deçö­zü­le­cek­tir, çö­zül­me­li­dir.

Şim­di, bu­ra­daüzül­dü­ğü­müz bir nok­ta var: Ha­ki­ka­ten böy­le­si­ne önem­li bir ko­nuy­lail­gi­li ola­rak, ba­kı­nız, san­ki geç­miş­te bu ya­sa­lar çık­ma­mışgi­bi­?    Söy­le­dim ba­kın te­kerte­ker, emin olun ge­rek­çe­ler ay­nı, hat­ta ba­zı­la­rı­nın vir­gü­lü­neva­rın­ca­ya ka­dar ay­nı­dır. Bun­la­rı he­pi­ni­ze, is­ti­yor­sa­nız,ko­nuş­mam­dan son­ra ver­me im­kâ­nım var.

Şim­di, ne ol­du?Bir mu­ha­le­fet di­liy­le bu tür­lü ça­ba­lar için söy­le­nen ne? Ateş­le mioy­na­dı? Te­rör ör­gü­tü­nün önün­de diz mi çök­tü? İha­net mi et­ti?Ay­maz­lık mı yap­tı? Ken­di­ni bil­mez­lik mi et­ti?

Şim­di,böy­ley­se, o za­man bu ya­sa­la­rı çı­ka­ran bü­tün cum­hu­ri­yethü­kû­met­le­ri­ni bu sı­fat­lar­la tav­sif et­mek ge­re­kir. Bü­tün cum­hu­ri­yethü­kû­met­le­ri­ni bu sı­fat­lar­dan ten­zih ede­rim ben. Kim söy­lü­yor­sa,doğ­ru bir şey söy­le­me­miş­tir, yan­lış şey­ler söy­le­miş­tir. Yan­lış birnok­ta­ya Tür­ki­ye­'yi ge­tir­me­ye de kim­se­nin cü­ret et­me­me­si la­zım,kim­se­nin böy­le bir so­rum­lu­lu­ğa or­tak ol­ma­ma­sı la­zım.

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da biz çok şey­leryap­ma­ya ça­lış­tık. Ev­ve­la, de­mok­ra­tik usul­ler ve yön­tem­ler­le bu­günTür­ki­ye bel­li bir nok­ta­ya gel­miş­tir. Te­rör ör­gü­tü­nün veyan­daş­la­rı­nın te­la­şı da bun­dan­dır. Alt­la­rın­da­ki de­mok­ra­tikze­min ka­yı­yor. Es­ki­den "Biz şu­ra­yı tem­sil edi­yo­ruz, bu ke­si­mitem­sil edi­yo­ruz." di­yor­lar­dı, böy­le bir tem­sil im­kân­la­rı yok­tur.Te­rör ör­gü­tü, hiç kim­se­yi tem­sil et­mez, ol­sa ol­sa ya­ban­cı­la­rınmen­fa­ati­ne su ta­şır, ya­ban­cı­la­rın po­li­ti­ka­sı­nın bir par­ça­sıolur. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Te­rör ör­gü­tü hiç kim­se­yi,is­ter bu ta­raf­tan is­ter o ta­raf­tan, hiç­bir te­rör ör­gü­tü hiç kim­se­yitem­sil ede­mez. Bir ül­ke­yi kim tem­sil ede­cek? Onun tem­sil­ci­le­ribu­ra­da. Bir hal­kı kim tem­sil ede­cek­se, onun, ana­ya­sa­da, ya­sa­lar­dausu­lü, esas­la­rı bel­li­dir.

Ama, şim­di,ba­kı­nız, te­rö­rist­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da Tür­ki­ye, yir­mi beş-otuzyıl­dan be­ri uğ­ra­şı­yor ama te­rör­le mü­ca­de­le nok­ta­sın­da ma­ale­sefze­min ku­rut­ma ope­ras­yo­nu doğ­ru dü­rüst ya­pı­la­ma­dı. Si­ya­set, bunok­ta­da bü­yük bir ay­maz­lık içe­ri­sin­de ol­du ya da ge­rek­liso­rum­lu­lu­ğu ta­şı­ma­dı, ta­şı­ya­ma­dı. Onun için­dir ki Tür­ki­ye­'ninbel­li bir böl­ge­si, bel­li bir dö­nem PKK'­nın in­sa­fı­na,ini­si­ya­ti­fi­ne terk edil­di. Ora­ya kim­le­rin git­ti­ği bel­li. 1999'danbu ta­ra­fa ora­ya ço­ğu za­man dev­le­tin en yet­ki­li­le­ri bi­le git­me­di.Hat­ta açık ola­rak ifa­de edi­yo­rum, bir kı­sım en yet­ki­li dev­letbü­yük­le­ri­miz­den da­ha faz­la Cla­udi­a Roth git­ti, ya­ban­cı ül­ke­le­rintem­sil­ci­le­ri git­ti.

Şim­di, sizgi­de­me­di­ği­niz ye­ri ken­di­niz­den na­sıl ka­bul ede­cek­si­niz ve buül­ke­yi na­sıl yö­ne­te­cek­si­niz? Onun için, de­mok­ra­si­ninim­kân­la­rıy­la o böl­ge­ye biz Hü­kû­met ola­rak git­tik ve gi­di­yo­ruz.Biz, te­rör­le mü­ca­de­le­yi sa­de­ce bu­ra­da ko­nuş­mu­yo­ruz, Mec­lisça­tı­sı al­tın­da ko­nuş­mu­yo­ruz, te­rö­re kar­şı ol­du­ğu­mu­zu bu­ra­dasöy­le­mi­yo­ruz. Halk­la bü­tün­le­şe­rek, hal­kın gön­lü­nü ka­za­na­rak,halk­la kar­deş­lik duy­gu­la­rı­mı­zı pe­kiş­ti­re­rek işi bel­li birnok­ta­ya ge­tir­dik. İş­te, bun­dan te­laş­la­nan te­rör ör­gü­tü veyan­daş­la­rı si­la­ha sa­rıl­mak­ta gör­dü tek­rar, top­lu­mu ki­lit­le­mek,top­lum­da kar­deş kav­ga­sı­nı, sür­tüş­me­yi tek­rar baş­la­ta­bil­mekadı­na. Ama bu iş­ler ge­ri­de kal­dı. Alt­tan ze­min ka­yı­yor, ka­ya­cak­tırve in­şal­lah, el bir­li­ğiy­le bu iş­le­ri biz bel­li bir nok­ta­ya,siz­le­rin de des­te­ğiy­le, gay­re­tiy­le ge­ti­re­ce­ğiz. Ya­sal dü­zen­le­mege­re­ki­yor­sa ya­sal dü­zen­le­me ya­pa­ca­ğız. As­ke­rî ope­ras­yonge­re­ki­yor­sa yap­tık, ya­pı­yo­ruz, yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz.Eği­tim­dir, sağ­lık­tır, baş­ka tür­lü kül­tür hiz­met­le­ri­dir, eko­no­mikça­ba­lar­dır, gay­ret­ler­dir, bun­lar için ne ge­re­ki­yor­sa, teş­vik­lerbaş­ta ol­mak üze­re, bun­la­rı yap­tık, ya­pı­yo­ruz, yap­ma­ya da de­vamede­ce­ğiz.

Sa­de­ce,ba­kı­nız, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, son beş yıl içe­ri­sin­de, 2003'tenbu­gü­ne ka­dar 8,5 kat­ril­yo­na ya­kın biz gü­ney­do­ğu­ya ya­tı­rım yap­tık,8,5 kat­ril­yo­na ya­kın. Bu az bir ra­kam de­ğil­dir. Ne­re­dey­seTür­ki­ye­'nin ya­tı­rım büt­çe­si­nin üç­te 2'si­dir; üç­te 2'si­dir bu, budö­nem ya­tı­rım büt­çe­mi­zin. Bu açı­dan bak­tı­ğı­mız­da, biz,Tür­ki­ye­'nin her ta­ra­fı­nı bir­bi­riy­le ku­cak­laş­mış, kar­deş ol­muş,bir ve be­ra­ber, üze­rin­de ya­ban­cı­la­rın oyun oy­na­ma­dı­ğı,oy­na­ya­ma­ya­ca­ğı, te­rör ör­güt­le­ri­nin de at oy­na­ta­ma­ya­ca­ğı birül­ke hâ­li­ne ge­tir­me­nin ka­rar­lı­lı­ğı­nı ta­şı­yo­ruz, ta­şı­ma­yade­vam edi­yo­ruz, bu­nun­la il­gi­li her tür­lü adım­la­rı da ata­ca­ğız.

Şim­di, de­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, üze­rin­de dur­mak is­te­di­ğim bir ko­nu Av­ru­paBir­li­ği ko­nu­su­dur. Av­ru­pa Bir­li­ği ko­nu­su, Tür­ki­ye­'ni­n?Sa­bah­le­yin de söy­len­di bir­kaç hu­sus, bu­nu da ye­ri gel­miş­ken ifa­deede­yim: "Bu büt­çe­nin viz­yo­nu yok."de­nil­di, "Bu Hü­kû­me­tin viz­yo­nuyok." de­nil­di. Bun­lar, her­hâl­de "viz­yo­n" kav­ra­mı­na fark­lı biryük­lem­de bu­lu­nu­yo­ruz, içi­ni fark­lı fark­lı dol­du­ru­yo­ruz, on­dankay­nak­la­nı­yor. Ya­ni, bir şe­yi öl­çe­cek­sek, ya met­rey­le öl­çe­lim yaar­şın­la; bi­ri­miz met­rey­le, bi­ri­miz ar­şın­la öl­çer­sek va­ra­ca­ğı­mızso­nuç da ke­sin­lik­le fark­lı olur.

Şim­di,Tür­ki­ye­'nin viz­yo­nu­? Av­ru­pa Bir­li­ği Tür­ki­ye­'nin bir viz­yo­nu­dur1963'ten bu ta­ra­fa, hat­ta 1959'dan bu ta­ra­fa. Hat­ta, bi­raz da­hage­ri­ye gö­tü­rür­se­niz, bir cum­hu­ri­yet pro­je­si­dir. Çün­kü, bizAv­ru­pa Bir­li­ği­ni bir mo­dern­leş­me, çağ­daş­laş­ma pro­je­si ola­rakan­lı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la, Tür­ki­ye­'nin, özel­lik­le An­ka­raAnt­laş­ma­sı­'n­dan bu ta­ra­fa sür­dür­dü­ğü bir mü­ca­de­le­si var. Bumü­ca­de­le­nin içe­ri­sin­de de he­men he­men bü­tün par­ti­le­ri­miz var.Şim­di önem­li bir nok­ta­ya gel­dik. AK Par­ti İk­ti­da­rın­da Tür­ki­ye,Av­ru­pa Bir­li­ği sü­re­cin­de ikin­ci lig­den bi­rin­ci li­ge çık­tı. Bu­nuher­ke­sin iyi an­la­ma­sı la­zım. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Bizşim­di bi­rin­ci lig ül­ke­si­yiz. Ba­şa baş, di­şe diş mü­za­ke­re ya­pan birül­ke­yiz. Ta­bi­atıy­la, sı­kın­tı­la­rı­mız var, bi­zi is­te­me­yen­ler var,ayak oyu­nu ya­pan­lar var, çif­te stan­dar­dı olan­lar var, Tür­ki­ye­'ninüye­li­ğin­den ra­hat­sız olan ba­zı ül­ke­ler var. Bun­la­rı bi­li­yo­ruz. Söy­le­ye­ce­ği­mi­zisöy­le­ye­ce­ğiz, gö­rü­şe­ce­ği­mi­zi gö­rü­şe­ce­ğiz. Bu iş­ten cay­mak yok,bu iş­ten ge­ri­ye dön­mek yok.

Biz, şu­naina­nı­yo­ruz Hü­kû­met ola­rak ve bir dev­let pro­je­si ola­rak dayü­rü­dü­ğü­ne gö­re Tür­ki­ye ola­rak şu­na ina­nı­yo­ruz: Tür­ki­ye­'ninonur­lu bir Av­ru­pa Bir­li­ği üye­li­ği ül­ke­mi­zin ya­ra­rı­na­dır,ül­ke­mi­zin men­fa­ati­ne­dir. Şu­nun da her­ke­sin far­kın­da ol­ma­sıla­zım: Biz Av­ru­pa Bir­li­ği­ne gi­re­cek­sek, kim­se­nin lüt­fuy­la,kim­se­nin ih­sa­nıy­la, kim­se­nin ta­vas­su­tuy­la da gi­re­cek de­ği­liz.Al­nı­mız açık, ba­şı­mız dik ola­rak gi­re­ce­ğiz ve gi­re­ce­ğiz. (AK Par­tisı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Gi­re­ce­ğiz ve gi­re­ce­ğiz. Bu­nu her­kesgö­re­cek­tir. Bu­gün bi­ze zor­luk çı­ka­ran­lar Tür­ki­ye­'nin mil­lîge­li­ri, 2023'e gel­di­ği­miz­de, iş­te o "viz­yo­n" de­di­ği­miz ra­kam­la­rıya­ka­la­dı­ğı­mız­da, on­lar, he­yet­ler hâ­lin­de "Ge­lin bu Av­ru­paBir­li­ği­ne gi­rin." di­ye biz­den is­te­ye­cek­ler. Geç­miş­te is­te­di­ler.Ama, şu­nu da gör­mek ge­re­kir: Bu­gün, Av­ru­pa Bir­li­ği bir eko­no­mikgüç­tür, bir si­ya­si güç­tür ama bir stra­te­jik güç de­ğil­dir. Tür­ki­ye­'yiiçi­ne al­ma­yan bir Av­ru­pa Bir­li­ği bir stra­te­jik güç ol­maz, so­runçö­zen bir güç ol­maz. Bu­nu da Av­ru­pa­lı­la­rın iyi bil­me­si la­zım. (AKPar­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Biz, bu­nu, sa­de­ce bu­ra­da söy­lü­yorde­ği­liz; her mü­za­ke­re­de, her ve­si­ley­le bu­nu söy­le­dik. Av­ru­paBir­li­ğiy­le mü­za­ke­re­le­ri­mi­zi de bu an­lam­da, bu an­la­yış­la, bufel­se­fey­le yü­rüt­tük ve yü­rü­tü­yo­ruz. Dört bu­çuk se­ne Ada­letBa­kan­lı­ğı yap­tık. Önem­li bir kıs­mı­na ben ka­tıl­dım Hü­kû­me­ti­mizadı­na. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız, il­gi­li ba­kan­la­rı­mız, yap­tı­ğı­mız mü­za­ke­re­le­riher de­fa­sın­da bu çer­çe­ve­de yap­tık, yap­ma­ya da de­vam edi­yo­ruz.De­di­ğim gi­bi, biz, Av­ru­pa­'ya yük olan de­ğil, kar­şı­lık­lı men­fa­atesa­sı­na da­ya­lı bir bir­lik­te­li­ği ar­zu edi­yo­ruz. O ma­na­da,Tür­ki­ye­'nin Av­ru­pa Bir­li­ği üye­li­ğin­den ra­hat­sız olan bir kı­sımpo­li­ti­ka­cı­la­rı­mız var, bun­la­rı iç po­li­ti­ka­da mal­ze­me ola­rakkul­la­nan­lar da var, bun­la­rı bi­li­yo­ruz. Ama bun­lar, bi­za­ti­hiken­di­le­ri Av­ru­pa Bir­li­ği­nin viz­yo­nu­na ters dü­şü­yor­lar.

Şim­di, bi­zimka­rar­lı­lı­ğı­mız bu iken, ma­ale­sef, bi­zim ça­lış­ma­la­rı­mı­zıya­kın­dan ye­te­ri ka­dar ta­kip et­mi­yor­lar. Hâl­bu­ki, biz, bu tür­lüko­nuş­ma­la­rı ya­pan si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­za, baş­ka­la­rı­naher de­fa­sın­da şu­nu söy­le­dik, de­dik ki: Ya böy­le bir ko­nuş­maya­pı­yor­su­nuz, za­man za­man açık­la­ma­lar ya­pı­yor­su­nuz, si­zin buaçık­la­ma­la­rı­nı­zı da baş­ka­la­rı ger­çek buy­muş gi­bi al­gı­lı­yor,bun­la­rı de­lil ola­rak tek­rar Tür­ki­ye­'nin önü­ne ge­ti­ri­yor, bun­la­rıyap­ma­yın. Ba­kı­nız, geç­ti­ği­miz Hü­kû­met dö­ne­min­de ilkçı­kar­dı­ğı­mız ya­sa Bil­gi Edin­me Hak­kı Ka­nu­nu­'dur. Eğer birso­ru­nu­nuz var­sa, bir sı­kın­tı­nız var­sa, bir ko­nu­da bil­gi al­makis­ti­yor­sa­nız da­vet edin bi­zi. Biz, ge­lir, si­ze ne yap­tı­ğı­mı­zı,is­ter bu ko­nu­lar­da is­ter Av­ru­pa Bir­li­ği is­ter­se baş­ka ko­nu­lar­da-ko­nuş­tu­ğu­muz te­rör ko­nu­su da dâ­hil, baş­ka ko­nu­lar da dâ­hil- ge­lirbil­gi­yi ve­ri­riz. De­ğer­len­dir­me­ni­zi bu­na gö­re ya­pın. Biz, bu ka­daruğ­ra­şır­ken, bu ka­dar ka­rar­lı­lık içe­ri­sin­de bu mü­za­ke­re­yiyü­rüt­me­ye ça­lı­şır­ken, san­ki Hü­kû­met bu ko­nu­yu ikin­ci pla­na it­miş,san­ki bu ko­nu­da hiç­bir ça­ba sarf et­mi­yor, ku­rum­la­rı ça­lış­mı­yor,gay­re­ti yok tar­zın­da, mo­ral bo­zu­cu -bi­zim mo­ra­li­miz bo­zul­maz, bizbu­na ina­nı­yo­ruz- baş­ka­la­rı­nın yan­lış an­la­ma­la­rı­na im­kân ve­re­cekbir kı­sım de­ğer­len­dir­me­ler ya­pı­lı­yor. Bu­nu da bu­ra­dan doğ­ru bul­ma­dı­ğı­mıifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, üze­rin­de son ola­rak dur­mak is­te­di­ğim ko­nu Kıb­rısko­nu­su­dur. Büt­çe mü­za­ke­re­le­rin­de her za­man Kıb­rıs ko­nu­sugün­de­me ge­lir. Sa­de­ce Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı büt­çe­siy­le il­gi­lide­ğil, ge­ne­li üze­rin­de de, her de­fa­sın­da Kıb­rıs ko­nu­suko­nu­şul­muş­tur. Kıb­rıs ko­nu­su Tür­ki­ye­'nin, ya­ni "mil­lî da­va­"de­di­ği­mi­zi bü­tün un­sur­la­rıy­la ta­şı­yan bir da­va­dır. Bü­tüncum­hu­ri­yet hü­kû­met­le­ri­nin, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin veTürk mil­le­ti­nin mil­lî da­va­sı­dır. Do­la­yı­sıy­la, biz bu­nu ik­ti­da­ragel­di­ği­miz gün­den be­ri bu an­la­yış içe­ri­sin­de, bu pers­pek­tif­tenyo­la çı­ka­rak de­ğer­len­dir­me­ye, eli­miz­den gel­di­ği ka­dar da ora­da­kisoy­daş­la­rı­mı­zın, kar­deş­le­ri­mi­zin ve Tür­ki­ye­'nin hu­ku­ku­nu en iyişe­kil­de ko­ru­ya­cak tarz­da yü­rüt­me­ye, sür­dür­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz amama­ale­sef, za­man za­man te­rör ko­nu­sun­da ol­du­ğu gi­bi, bu Kıb­rısko­nu­su da iç po­li­ti­ka mal­ze­me­si ya­pı­lı­yor. İş­te "Kıb­rıs sa­tıl­dı,sa­tı­lı­yo­r" iş­te, "bu Hü­kû­met şöy­le yap­tı, böy­le yap­tı­" tar­zın­da.Bun­la­rın hep­si afa­ki söz­ler­dir. De­li­li yok, mes­ne­di yok, ge­rek­çe­siyok, hat­ta bi­raz da kıs­kanç­lık var­dır di­ye­bi­li­rim.

Çok netsöy­lü­yo­rum: Şim­di, Kıb­rı­s'­ın ne­re­si sa­tıl­mış? As­ke­ri­miz­se ora­dadu­ru­yor, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­tiy­se bay­ra­ğıy­la,Par­la­men­to­suy­la, Hü­kû­me­tiy­le, Cum­hur­baş­ka­nıy­la ora­da du­ru­yor,iş­le­yen bir de­mok­ra­si­si var, sı­nır­la­rı ay­nen  du­ru­yor. Pe­ki, ne ol­muş da, kim ne­re­denne al­mış da, ne­yi sat­mış, ne­yi ver­miş? Hal­bu­ki, ara­dan ge­çen sü­re­yebir ba­ka­lım. Ya­ni, bel­ki ben ha­ya­tın­da, si­ya­si ha­ya­tın­da par­timi­tin­gin­den da­ha çok Kıb­rıs mi­ting­le­ri­ne ka­tıl­mış bi­ri­si­yim.Or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da bu­lun­duk, iş­te "Kıb­rıs Tür­k'­tür, Türkka­la­cak­tı­r", "Ya tak­sim, ya ölüm." Söy­le­me­di­ği­miz slo­gan kal­ma­dı,yap­ma­dı­ğı­mız mi­ting kal­ma­dı ama bun­la­rın Kıb­rıs da­va­sı­nınçö­zü­mü­ne ne ka­dar kat­kı­sı ol­du di­ye ba­kar­sak, ben şu­nu gör­düm,sa­mi­mi bir iti­raf: Ha­ma­set­le bu iş­ler yü­rü­mü­yor. Öy­le,bir­bi­ri­mi­ze gaz ve­re­rek, bir­bi­ri­mi­zi ik­na et­me­ye yö­ne­lenlaf­lar­la bu iş­ler çö­zül­mü­yor. Sağ­du­yu­lu, akıl­lı, ger­çek­çi ve ce­surka­rar­la­rın alın­ma­sı la­zım.

Şim­di, ba­kı­nızde­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, biz gel­dik­ten bu ta­ra­fa, aca­ba Ku­zeyKıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­'y­le il­gi­li ola­rak ne­ler yap­mı­şız? Ev­ve­laeko­no­mik yar­dım ola­rak, şu­nu net ola­rak söy­lü­yo­rum; ba­kı­nız,her­ke­sin iyi bil­me­si la­zım: Şim­di, bi­zim büt­çe­miz yak­la­şık -ki­şiba­şı­na mil­lî ge­lir büt­çe­miz di­yo­rum, yak­la­şık- 6.000-6.500 do­lar.Kıb­rı­s'­ın mil­lî ge­li­ri şu an 12 bin do­la­rı geç­ti. 4 bin do­lar­dan 12bin do­la­rı geç­ti. Bu Hü­kû­met dö­ne­min­de, AK Par­ti­nin sağ­la­dı­ğıdes­tek­ler, teş­vik­ler, bi­zim ik­ti­da­rı­mı­zın sağ­la­dı­ğı ko­lay­lık­larsa­ye­sin­de bu­gün 12 bin do­la­rı geç­ti. Ge­ri­ye dö­nük, Kıb­rıs olay­la­rıgün­de­me gel­di­ğin­den bu ta­ra­fa, or­ta­la­ma, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tibüt­çe­sin­den ya­pı­lan yar­dım 80 mil­yon do­lar. Bi­zim dö­ne­mi­miz­de, şuan 400 mil­yon do­la­rı bul­du, yıl­lık 400 mil­yon do­lar yar­dım ya­pı­yo­ruzbiz. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ya­pı­yo­ruz, he­lal ol­sun. Neya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor­sa da biz bun­la­rı ya­pı­yo­ruz ve ya­pa­ca­ğız.Ama, şim­di "Kıb­rıs sa­tıl­dı. Kıb­rıs da­va­sı şu ol­du, bu ol­du." di­yen­le­rinev­ve­la bu ra­kam­la­ra bir bak­ma­sı la­zım.

İkin­ci­si,Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­'ni bu Hü­kû­met iş­ba­şı­na ge­lin­ce­yeka­dar biz­den baş­ka ta­nı­yan yok. İki ay ka­dar ev­vel, Straz­bur­g'­agit­ti­ği­miz­de, ora­da­ki bi­zim mis­yon tem­sil­ci­le­ri­miz şu­nusöy­le­di, if­ti­har­la söy­le­di, de­di ki: "Ku­zey Kıb­rıs TürkCum­hu­ri­ye­ti­'nin tem­sil­ci­le­ri gel­dik­le­ri za­man -Av­ru­pa Kon­se­yiüye­si olan ar­ka­daş­la­rı­mız bu söz­le­ri­min şa­hi­di­dir, is­ti­yor­lar­saken­di­le­ri de gi­dip so­ra­bi­lir­ler- şu ka­fe­den içe­ri­yegi­re­mez­ler­di, ko­ri­do­ra gi­re­mez­ler­di; bi­ri­le­ri­ne bir şeysöy­le­mek için ka­pı ara­lık­la­rın­da "A­ca­ba iki laf ede­bi­lir mi­yiz?"di­ye bir fır­sat kol­la­ma­ya ça­lı­şır­lar­dı. Bu Hü­kû­met dö­ne­min­de, buHü­kû­me­tin doğ­ru si­ya­se­ti dö­ne­min­de, bu­gün, Ku­zey Kıb­rıs TürkCum­hu­ri­ye­ti­'n­den 2 tem­sil­ci Av­ru­pa Kon­se­yi sı­ra­la­rın­daotu­ru­yor, so­ru so­ru­yor, ko­nuş­ma ya­pı­yor. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­danal­kış­lar) Git­tik, ofis­le­ri­ni zi­ya­ret et­tik, ba­kı­nız, ofis­le­ri­ni.Es­ki­den ka­fe­de otu­ran, kah­ve­de otu­ran, ka­pı ara­lı­ğın­da "İ­kida­ki­ka be­ni din­ler mi­si­niz?" di­ye ri­ca et­mek du­ru­mun­da ka­lanKu­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­'nin tem­sil­ci­le­ri bu­gün, he­men ka­pıkom­şu­su ola­rak Fran­sa, Yu­na­nis­tan ve di­ğer Av­ru­pa Kon­se­yi­nin irikı­yım üye­le­ri­nin otur­du­ğu böl­ge­de otu­ru­yor, ken­di­le­ri­ne ofistah­sis edil­di.

İki: 15-17 Ma­yıs2007 ta­rih­le­ri ara­sın­da, Pa­kis­ta­n'­ın baş­ken­ti İs­la­ma­ba­d'­dager­çek­leş­ti­ri­len İs­lam Ül­ke­le­ri Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rıKon­fe­ran­sı­'n­da, Kıb­rı­s'­a iliş­kin ola­rak alı­nan ka­rar­da, Ku­zeyKıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­'nin İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tütop­lan­tı­la­rı­na "Kıb­rıs Türk Dev­le­ti­" adı al­tın­da ka­tıl­ma­sı te­yitedil­di. Ba­kı­nız, bu çok önem­li bir ba­şa­rı­dır, "Kıb­rıs Türk Dev­le­ti­?"Es­ki­den göz­lem­ci sta­tü­sün­de bal­kon­dan sey­re­di­yor­du, şim­di Kıb­rısTürk Dev­le­ti ola­rak İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü top­lan­tı­la­rı­naka­tı­lı­yor. Eğer Kıb­rı­s'ı sat­mak buy­sa, biz sat­tık val­la­hi! (AKPar­ti­si sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Şim­di, Kıb­rısTürk üni­ver­si­te­le­riy­le iş bir­li­ği çağ­rı­sın­da bu­lun­du İs­lamKon­fe­ran­sı Ör­gü­tü. O üni­ver­si­te­ler­de oku­yan, şim­di bir­çok İs­lamül­ke­sin­den öğ­ren­ci­ler var.

Kıb­rıs Türkhal­kı­nın, İs­lam Kon­fe­ran­sı üye­si ül­ke­le­re ser­best­çe se­ya­hat et­mear­zu­la­rı bu­ra­da kay­da ge­çi­ril­di. Kıb­rıs Türk ta­ra­fı­nın, Ku­zeyKıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­'n­de bir İs­lam dün­ya­sı tu­rizm fua­rıya­pıl­ma­sı yö­nün­de­ki öne­ri­si­ne yer ve­ril­di, böy­le bir fu­ardü­zen­le­ne­cek.

Al­man­yaFe­de­ral Cum­hu­ri­yet Mec­li­si, 24 Ma­yıs ta­rih­li bir­le­şi­min­de"Kıb­rı­s" ko­nu­lu bir ka­rar ta­sa­rı­sı­nı ka­bul edi­yor ve Kıb­rıs­lıTürk­le­re uy­gu­la­nan izo­las­yon­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı ka­ra­rı­nıalı­yor. Av­ru­pa Bir­li­ğin­den ve ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­adan bek­len­ti­miz,bu hak­sız­lı­ğa son ver­me­le­ri­dir. Eğer Av­ru­pa Bir­li­ği norm­la­rıiçe­ri­sin­de, te­mel fel­se­fe­si içe­ri­sin­de ada­let di­ye, in­saf di­yebir kav­ram var­sa, Av­ru­pa Bir­li­ği ada­let­siz­lik ya­pı­yor bu nok­ta­da.

Ku­zey Kıb­rısTürk Cum­hu­ri­ye­ti­'nin Ga­zi Ma­go­sa Li­ma­nı ile Su­ri­ye­'nin Laz­ki­yeLi­ma­nı ara­sın­da baş­la­tı­lan fe­ri­bot se­fer­le­ri­nin ya­sal ol­du­ğuyö­nün­de, Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan bir gö­rüş açık­la­nı­yor vebu­gün, Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı, Ku­zey Kıb­rısTürk Cum­hu­ri­ye­ti pa­sa­por­tuy­la Su­ri­ye­'ye gi­de­bil­mek­te, birse­ya­hat bel­ge­si dü­zen­len­mek­te­dir ve yi­ne bu­gün, Ku­zey Kıb­rıs TürkCum­hu­ri­ye­ti pa­sa­por­tuy­la on beş ül­ke ta­ra­fın­dan se­ya­hatedi­le­bi­le­ce­ği ka­bul edil­miş­tir.

Ku­zey Kıb­rısTürk Cum­hu­ri­ye­ti­'nin Tür­ki­ye'den baş­ka tem­sil­ci­li­ği yok iken,bu­gün, en son Ka­ta­r'­ın ila­ve­siy­le on dör­de çık­mış­tır, önü­müz­de­kiza­man içe­ri­sin­de bun­la­rın sa­yı­sı da­ha da ar­ta­cak­tır. Ya­ban­cıtem­sil­ci­lik­le­rin sa­yı­sı ise, bu İk­ti­dar dö­ne­min­de Ku­zeyKıb­rı­s'­ta ye­di­ye ulaş­mış­tır.

İlk de­fa buHü­kû­met dö­ne­min­de, ABD, İn­gil­te­re, Azer­bay­can, Kır­gı­zis­tan,Ta­ci­kis­tan, Um­man, Pa­kis­tan gi­bi ül­ke­ler­den Ku­zey Kıb­rıs TürkCum­hu­ri­ye­ti­'ne ilk kez res­mî zi­ya­ret­ler dü­zen­len­di. Sa­yın Ta­lat,ilk de­fa bu Hü­kû­met dö­ne­min­de Cum­hur­baş­ka­nı sı­fa­tıy­la Pa­kis­ta­n'­daağır­lan­dı ve baş­ka ül­ke­ler­de de en üst dü­zey­de gö­rüş­me­ler yap­maim­kâ­nı bul­du.

Tu­riz­mican­lan­dı. Ya­tak ka­pa­si­te­si yüz­de 30 art­tı. Eko­no­mi­si yüz­de 50bü­yü­dü. Mil­lî ge­li­ri -de­min söy­le­dim- 4.409 do­lar­dan 12 bin do­la­raçık­tı.

Şim­di, bü­tünbun­la­rı söy­le­yi­şi­min se­be­bi şu­dur: Bu tür­lü mil­lî me­se­le­le­ri içpo­li­ti­ka ko­nu­su ya­pa­cak­sak, o za­man va­tan­da­şı­mı­za doğ­rubil­gi­le­ri ve­re­lim; kim Kıb­rıs da­va­sı­na hiz­met et­miş, kim Kıb­rıs da­va­sı­nahiz­met nok­ta­sın­da ya­rış­ta ge­ri kal­mış, bun­la­rı va­tan­da­şı­mızde­ğer­len­dir­sin. Çün­kü, baş­ta da ifa­de et­tim, va­tan­da­şı­mı­zınelin­de in­saf te­ra­zi­si var; o bun­la­rı biz­ler­den da­ha iyi tar­tı­yor,da­ha iyi ne­ti­ce­ye bağ­lı­yor.

De­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, sü­rem bit­mek üze­re, onun için, bi­raz ev­velmu­ha­le­fet par­ti­le­ri­mi­zin di­le ge­tir­di­ği bir­kaç hu­sus var,on­la­ra da ba­zı ko­nu­lar­da ce­vap ver­mek is­ti­yo­rum.

Ta­bi­atıy­la,biz si­ya­set ya­pı­yo­ruz. Bu­gü­nün ne an­lam ifa­de et­ti­ği­ni iyian­la­ya­bil­mek için dün ne­re­de bu­lun­du­ğu­mu­zu tes­pit et­me­miz­defay­da var­dır. Bu, suç­la­ma için de­ğil­dir, tes­pit için­dir. Bi­lim­ler­dede mu­ka­ye­se ya­pı­lır. Mu­ka­ye­se, il­la da bi­ri­ni it­mek kak­mak ve­yaona baş­ka bir ta­vır or­ta­ya koy­mak için de­ğil; bu­gü­nün kıy­me­ti­ni,al­dı­ğı­mız so­nuç­la­rı, el­de et­ti­ği­miz de­ğer­le­ri iyi an­la­mak vege­le­ce­ğe gü­ven­le bak­mak adı­na söy­lü­yo­rum. Ka­bul et­mek ge­re­kir kibiz, 2002'de iyi bir Tür­ki­ye dev­ral­ma­dık. Bu­nu ra­kam­lar söy­lü­yor.

Birar­ka­da­şı­mız, bu­ra­da, o dö­nem­le il­gi­li bir kı­sım ma­ze­ret­lersöy­le­me­ye ça­lış­tı. Ama, şu­nu da bil­mek la­zım: Ma­ze­ret te­ra­zi­si­nintar­ta­ma­ya­ca­ğı hiç­bir gü­nah da yok­tur. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­danal­kış­lar) Ma­ze­ret te­ra­zi­si­ni­n? Ne­yi ya­pa­ma­dıy­sa­nız, onutar­ta­cak bir ma­ze­ret te­ra­zi­si de bu­lur­su­nuz.

Şim­di,de­ni­li­yor ki: Efen­dim, dep­rem ol­du, şu ol­du, bu ol­du. Keş­ke, o olum­suz­luk­la­rısöy­ler­ken şu­nu da söy­le­miş ol­say­dı, der­dim ki ob­jek­tif dav­ran­dı:İyi de bu se­ne bir ku­rak­lık ol­du. Bu ku­rak­lı­ğın ta­rı­ma hiç­birolum­suz et­ki­si ol­ma­dı mı? Ya­ni "Bü­yü­me aşa­ğı­ya doğ­ru gi­di­yor."der­ken, in­saf et de bir "ku­rak­lı­k" la­fı da ge­çi­ver­sin. Ya­ni, buka­dar zi­hin­sel ku­rak­lık içe­ri­sin­de de ol­ma­mak la­zım ge­lir di­yedü­şü­nü­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Ba­kan­la­rı­nız ter­si­ni söy­lü­yor.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Ba­kı­nız, iki­?Ba­kı­nız de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, evet fi­lan­ca yer­de dep­rem ol­duama bir de Irak sa­va­şı di­ye bir be­la var ba­şı­mız­da. Pet­rol fi­yat­la­rıka­ça çık­tı? Biz 18 Ka­sım 2002'de Hü­kû­met ol­du­ğu­muz­da 22-23 do­lar­dıva­ri­li, şim­di kaç do­lar?

NU­RET­TİNCA­NİK­Lİ (Gi­re­sun) - 90 do­lar.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Ne 90'ı, 95 do­lar; 100do­la­ra çı­ka­cak di­ye ne­re­dey­se açık ar­tır­ma­ya çık­tı. Tür­ki­yepet­rol it­hal eden bir ül­ke. Ca­ri açık, ca­ri açık, ben çok faz­laeko­no­mist de­ği­lim ama bu ka­da­rı­nı en azın­dan bi­li­yo­ruz.

Şim­di,Tür­ki­ye­'nin ih­ti­ya­cı için 25 do­lar­dan pet­rol al­mak var, 95 do­lar­danpet­rol al­mak var. Şim­di, bu­nu hiç ol­maz­sa di­ye­bil­sey­di ki, evetbü­yü­me­de şu ol­du, bu ol­du­? Ora­da da ra­kam­lar­da bir il­lüz­yon var onuda pe­şi­nen söy­le­ye­yim. Ya­ni ra­kam il­lüz­yo­nu si­ya­set­te ba­zen,za­man za­man gün­de­me ge­lir.

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Ba­kan­la­rı­nı­za so­run, ba­kan­la­rı­nı­za­?

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Do­la­yı­sıy­la,şim­di, ba­kı­nı­z?

K. KE­MAL ANA­DOL(İz­mir) - Si­zin­ki­ler çok iyi bi­li­yor!

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) -  Şim­di, ya­ni Tür­ki­ye­'nin 2002'den buta­ra­fa ya­şa­dı­ğı ba­zı olum­suz­luk­lar var. Kör­fez sa­va­şı, Iraksa­va­şı baş­la­dı­ğın­da tu­rizm bun­dan önem­li öl­çü­de za­rar gör­dü. Ha­tır­lı­yor­su­nuz,ga­ze­te baş­lık­la­rı­na bak­sa­nız bi­le bu gö­rü­le­cek­tir. Tür­ki­ye­'ninen önem­li dö­viz kay­nak­la­rın­dan bir ta­ne­si tu­rizm.

MEH­MET ŞAN­DIR(Mer­sin) - Ma­ze­ret te­ra­zi­si­?

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Ama Tür­ki­ye bü­tünbun­la­ra rağ­men bü­yü­me­si­ni sür­dür­dü, sür­dür­me­ye de­vam edi­yor.

AKİF AK­KUŞ(Mer­sin) - Ma­ze­ret üret­me!

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Şim­di, bu an­la­tı­lan­la­ra,bu ko­nu­şu­lan­la­ra ba­kar­sa­nız, şu­nu sor­ma­maz­lık da ede­mi­yo­ruz: YaTür­ki­ye bu ka­dar bat­tıy­sa, bu ka­dar kö­tü yö­ne­ti­li­yor­sa, bu ka­darher şey kö­tü ise, as­lın­da biz bun­la­rın hep­si­ni da­ha dört bu­çuk ayev­vel ko­nuş­ma­dık mı? 22 Tem­muz se­çim­le­rin­den son­ra­ki ilk büt­çe­miz,ilk büt­çe­miz. Şim­di 22 Tem­muz se­çim­le­ri si­zi ra­hat­sız edi­yorola­bi­lir.

ZE­KE­Rİ­YAAKIN­CI (An­ka­ra) - ANA­P'­ta iken de öy­le di­yor­du­nuz.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) -  Bak, ama söy­le­ye­ce­ğiz.

ZE­KE­Rİ­YAAKIN­CI (An­ka­ra) - ANA­P'­ta iken de öy­le di­yor­du­nuz Sa­yın Ba­kan.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) -  Ba­kı­nız, de­dim ya, bi­ri­le­ri­nin elin­dema­ze­ret te­ra­zi­si, mil­le­tin elin­de in­saf te­ra­zi­si. Biz bun­la­rınhep­si­ni ko­nuş­tuk. Hey­be­miz­de, tor­ba­mız­da ne var­sa mey­dan, mey­dan,mey­dan he­pi­miz ko­nuş­tuk. Öy­le de­di­niz, böy­le de­di­niz. İş­te, "Kıb­rıssa­tıl­dı, öte­ki şöy­le ol­du, be­ri­ki böy­le ol­du­?" De­mok­ra­tik,an­ti­de­mok­ra­tik bü­tün yol­la­ra baş­vu­ru­la­rak 22 Tem­muzse­çim­le­ri­ne git­tik biz. Ki­min hey­be­sin­de ne taş var­sa dök­tü. Mil­letde­di ki: "Ben si­ze ina­nı­yo­rum, bu ta­ra­fa de­ğil." (AK Par­tisı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

ZE­KE­Rİ­YAAKIN­CI (An­ka­ra) -  Pa­ra dök­tü­nüz,taş de­ğil.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Şim­di, de­ğer­limil­let­ve­kil­le­ri, şim­di bir ar­ka­da­şı­mız ta­lih­siz bir be­yan­dabu­lun­du. Onu kas­tı aşan bir be­yan ola­rak en azın­dande­ğer­len­di­ri­yo­rum çün­kü sev­di­ğim, say­dı­ğım in­san­lar. De­nil­di ki:"Bu yüz­de 47 kah­ren ve­ril­miş oy­dur." Ya bu mil­let ba­zı­la­rın­danlüt­fu­nu da esir­gi­yor, kah­rı­nı da esir­gi­yor. O du­ru­ma da gel­me­mekla­zım ya­ni. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Bir de işin bu kıs­mıvar. Eşit şart­lar­da mü­ca­de­le ya­pı­yo­ruz, ar­tık, mil­le­tin ka­ra­rabağ­la­dı­ğı ko­nu­la­rı tek­rar bu­ra­da tar­tış­ma ko­nu­su yap­ma­ya ge­rekyok.

Bir­çokra­kam­lar var bu­ra­da. Bu ra­kam­la­rı her za­man ko­nu­şu­ruz, da­ha dako­nu­şa­ca­ğız, ama şu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum: Biz ko­nu­şu­yo­ruz,va­tan­daş ha­ya­tı ya­şı­yor. Biz de hal­kın için­de olan in­san­la­rız.Sa­mi­mi ola­rak söy­lü­yo­rum, ba­kı­nız, be­nim, cum­hu­ri­yethü­kû­met­le­ri içe­ri­sin­de bu gö­rev al­dı­ğım Hü­kû­met al­tın­cıhü­kû­met­tir. Bu hü­kû­met­ler ka­dar, halk­la bu ka­dar iç içe­? 58,59,60,da­ha ev­vel­de de bu­lun­dum, yan­lış­sa yan­lış, ha­tay­sa ha­ta. Biz hal­kıhiç o ra­kam­lar­dan fa­lan de­ğil, hal­kın gö­zün­den oku­yo­ruz bi­zi. Halkbi­zi bağ­rı­na ba­sı­yor. Biz hiz­met et­me­ye de­vam ede­ce­ğiz. Kim nesöy­ler­se söy­le­sin, ra­kam­lar ne söy­ler­se söy­le­sin; hal­kınsöy­le­di­ği bi­zim için ra­kam­lar­dan da­ha önem­li­dir. (AK Par­tisı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Ra­kam­la­rı dadik­kat­le in­ce­li­yo­ruz, ba­kı­nız, sa­de­ce işin bir ta­ra­fın­danba­ka­rak, ma­dal­yo­nun bir ta­ra­fı­nı gös­ter­mek doğ­ru bir şey de­ğil. Şugün, 2002'den bu ta­ra­fa Tür­ki­ye bü­yü­yor. Tür­ki­ye'nin mil­lî ge­li­riar­tı­yor. İh­ra­ca­tı ar­tı­yor. 100 mil­yar do­la­rı geç­mi­şiz, 106 mil­yardo­lar. Şim­di, bun­dan da­ha dün de­ne­bi­le­cek ka­dar kı­sa bir sü­re ev­velbir yıl­da ya­pa­ca­ğı­mız ih­ra­ca­tı, yap­tı­ğı­mız ih­ra­ca­tı AK Par­tiİk­ti­da­rı dö­ne­min­de, Al­la­h'­a şü­kür, on gün­de ya­par hâ­le gel­dik.(AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) On gün­de ya­pı­yo­ruz biz, geç­miş­tebir yıl­da ya­pı­yor­duk. On gün­de ya­pı­yo­ruz. Al­la­h'­ın iz­niy­le birse­çim dö­ne­min­de tek­rar bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de beş gün­de ya­par hâ­lege­le­ce­ğiz, 200 mil­yar do­la­r? (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)  Bun­lar viz­yon­dur.

Do­la­yı­sıy­la,Tür­ki­ye iyi bir yol­da­dır. Bu büt­çe, bu ma­na­da Tür­ki­ye'nin iyi yol­daol­du­ğu­nun önem­li bir adı­mı­dır.

(Mik­ro­fonoto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN - Sa­yınBa­ka­nım, bu­yu­run, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yı­nız.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - İn­şal­lah, biz he­m?Do­ku­zun­cu Beş Yıl­lık Kal­kın­ma Pla­nı­na -ki iş­te, Tür­ki­ye'ninviz­yo­nu­dur, bi­zim Hü­kû­me­ti­mi­zin viz­yo­nu­dur- ba­kar­sa­nız, ora­da,önü­müz­de­ki beş yıl­da, bu pla­nın so­nu­na gel­di­ği­miz­de Tür­ki­yene­le­ri ya­ka­la­mak is­ti­yor­sa ne­re­ye var­mak is­ti­yor­sa o,Tür­ki­ye'nin viz­yo­nu­dur, Hü­kû­me­tin viz­yo­nu­dur. Büt­çe­ler de bu­nunaraç­la­rı­dır.

2008büt­çe­si­nin bu ma­na­da çok iyi bir araç ol­du­ğu ka­na­atin­de­yiz, amaara­da bir fark var. Geç­miş­te ya­tı­rım­la­rı ya­pan hü­kû­met­ti,dev­let­ti, ama 1991'den bu ta­ra­fa, ora­ya iyi bir bak­mak la­zım, ya­niTür­ki­ye bu­gün ba­zı sı­kın­tı­la­rı çe­ki­yor­sa, 1991'e ka­dar gö­tür­mek la­zım.

Şim­di, ni­yesos­yal gü­ven­lik açı­ğın­dan hiç kim­se bah­set­me­di? Ki­min açı­ğı­dır,ki­min ka­çı­ğı­dır bu sos­yal gü­ven­lik açı­ğı? (AK Par­ti sı­ra­la­rın­danal­kış­lar) Bir bak­mak la­zım. Otuz se­kiz ya­şın­da in­san­la­rı emek­li et­ti­niz.Öza­l'­ın kar­şı­sı­na da çık­tı­nız, "me­zar­da emek­li­li­k" di­ye ada­mıpe­ri­şan et­ti­niz, Al­lah rah­met ey­le­sin. Bu­gün, bak, şim­di, 2008'desos­yal gü­ven­lik açı­ğı ola­rak ne öde­ye­ce­ğiz ha­zi­ne­den? 37kat­ril­yon. Şim­di, gel­di­ği­miz gün­den be­ri borç ödü­yo­ruz, 140 mil­yardo­la­rın öte­sin­de, üs­te­sin­de borç öde­mi­şiz. Val­la­hi bil­la­hi ya,şey­tan taş­la­mak­tan ta­vaf yap­ma­ya va­kit kal­mı­yor, borç öde­mek­tenmil­le­tin ca­nı çı­kı­yor. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Bu bor­cukim yap­tı? Ge­ri­ye dö­nüp bir ba­ka­lım. Büt­çe açık­la­rı, büt­çeka­çık­la­rı, sos­yal gü­ven­lik ka­çık­la­rı, o çok bi­li­nen po­pü­lerifa­de­siy­le, bu ka­ra de­lik­ler, 1991'den bu ta­ra­fa bü­yü­dü, bü­yü­dü,bü­yü­dü, son­ra işin için­den çı­kıl­maz hâ­le gel­di.

HA­RUN ÖZ­TÜRK(İz­mir) - Sos­yal dev­le­t?

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (De­vam­la) - Al­la­h'­a şü­kür ki,hal­kın ik­ti­da­rı var, hal­kın ik­ti­da­rı var. Halk bi­zim neyap­tı­ğı­mı­zı bi­li­yor, ne yap­mak is­te­di­ği­mi­zi bi­li­yor ve bi­zeina­nı­yor, bi­ze gü­ve­ni­yor, çün­kü biz, ya­tay ge­çiş­le ik­ti­darolan­lar­dan de­ği­liz. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)An­ti­de­mok­ra­tik ge­liş­me­ler­den me­det uman bir ik­ti­dar de­ği­liz.Al­la­h'­a ina­nı­yo­ruz, mil­le­ti­mi­zin des­te­ği­ne gü­ve­ni­yo­ruz. Buiki­si­ne gü­ven­di­ği­miz sü­re­ce, bu iki­si­ni gü­cen­di­re­cek de işyap­ma­dı­ğı­mız sü­re­ce, hem Tür­ki­ye­'nin hem ül­ke­mi­zin hem de bi­zimge­le­ce­ği­miz ay­dın­lık ola­cak­tır.

He­pi­ni­zesev­gi­ler, say­gı­lar su­nu­yo­rum. Siz­le­rin ve mil­le­ti­mi­zin Kur­banBay­ra­mı­'nı teb­rik edi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)