Konu:İZMİR MİLLETVEKİLİ ŞENOL BAL'IN, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI VE DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK'İN CEVABI
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:20/11/2007


İZMİR MİLLETVEKİLİ ŞENOL BAL'IN, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMASI VE DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK'İN CEVABI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ŞENOL BAL (İzmir)- Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; yü­ce Mec­li­si sev­gi ve say­gı­la­rım­lase­lam­lı­yo­rum.

Şehit ya­kın­la­rıve ga­zi­le­ri­mi­zin so­run­la­rı hak­kın­da gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım.Türk mil­le­ti ola­rak var­lı­ğı­mı­zı, bir­li­ği­mi­zi, dir­li­ği­mi­zi borç­luol­du­ğu­muz; as­ker, po­lis, öğ­ret­men, ka­mu gö­rev­li­si, tüm şehit­le­ri­mi­zirah­met­le ve say­gıy­la anı­yo­rum. Ruh­la­rı şad ol­sun. Ke­der­li ai­le­le­ri­nebaş sağ­lı­ğı ve sa­bır di­li­yo­rum. Ga­zi­le­ri­mi­ze min­net ve şük­ran­la­rı­mısu­nu­yo­rum ve te­rö­rü de bu­ra­dan la­net­li­yo­rum.

Söz­le­ri­me, buva­tan ev­lat­la­rı­nın hak­la­rı­nı na­sıl öde­ye­ce­ğiz di­ye bir so­ruy­labaş­la­mak is­ti­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri,Ana­ya­sa­'­nın 61'in­ci mad­de­si "Dev­let, harp ve va­zi­fe şehit­le­ri­nindul ve ye­tim­le­riy­le, malûl ve ga­zi­le­ri ko­rur ve top­lum­da ken­di­le­ri­neya­ra­şır bir ha­yat se­vi­ye­si sağ­lar." di­yor. Biz, bi­ze ema­net edi­len­le­re,ken­di­le­ri­ne ya­ra­şır bir ha­yat se­vi­ye­si sağ­la­ya­bil­dik mi? Kül­tü­rü­müz­deva­tan­la yü­cel­til­miş, ul­vi gö­rev ol­ma­sın­dan do­la­yı şehit­lik ve ga­zi­likkut­sal­dır, ama hâlen, dev­le­ti­mi­zin ku­rum­la­rı ara­sın­da bi­le, şehit­likve ga­zi­lik ta­nım­la­rın­da bir mu­ta­ba­kat sağ­la­na­ma­mış­tır. Millî Sa­vun­maBa­kan­lı­ğı Şehit­lik Yö­ner­ge­si­ne gö­re şehit sa­yı­lan­lar, nakdî taz­mi­natve ay­lık bağ­lan­ma­sı hak­kın­da­ki ka­nun ve yö­net­me­lik­ler­de bir kıs­mışehit sa­yıl­mı­yor. Bu du­rum, şehit­le­rin ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­nın bir­çokhak­tan ya­rar­la­na­ma­ma­sı­na ve ada­let­siz­li­ğe yol açı­yor. Be­lir­siz­likyü­zün­den, şehit ai­le­le­ri mah­ke­me ka­pı­la­rın­da, ev­lat­la­rı­nın şehitolup ol­ma­dı­ğı­nın is­pa­tı için hem ma­nen hem de mad­de­ten sı­kın­tı ya­şı­yor.Bu, ai­le­le­re re­va mı?

Ge­niş ke­sim­ler­cebe­nim­se­ni­le­bi­le­cek şehit­lik ve ga­zi­lik ta­nı­mı en kı­sa za­man­da or­ta­yakon­ma­lı­dır. Tek­no­lo­ji­nin bu­gün­kü se­vi­ye­sin­de, şehit ve ga­zi­le­ri­miz­leil­gi­li de­tay­lı bir en­van­te­rin çı­ka­rıl­ma­sı müm­kün de­ğil mi­dir?Şehit, ga­zi, harp ve va­zi­fe ma­lul­le­riy­le il­gi­li mev­zu­a­tın da­ğı­nık­lı­ğıve bir­bi­riy­le çe­li­şen ifa­de­ler içer­me­si­nin sı­kın­tı­la­rı ya­şa­nır­ken,ni­ye bir an ön­ce bu ko­nu ele alın­mı­yor? Bu ko­nu­nun ka­mu sos­yal gü­ven­liksis­te­mi için­de de­ğer­len­di­ril­me­si­nin do­ğur­du­ğu sa­kın­ca­lar ni­yegöz ar­dı edi­li­yor? Şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­mi­ze muh­te­lif ka­muku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan sağ­la­nan hiz­met­le­rin stan­dart ola­rak herhak ede­ne ve­ril­me­yi­şi han­gi hak­ka­ni­yet­le bağ­da­şır? Şehi­din an­neba­ba­sı­na öde­nen ko­mik ra­kam 167 YTL'­nin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mi­yor mu?Va­tan hiz­me­ti sı­ra­sın­da ce­sur­ca öne atı­lan­la­ra ve bu uğur­da ya­ra­la­nan­la­ra,sa­de­ce ya­ra­nın yüz­de­si­ne gö­re "ga­zi­sin" ve­ya "ga­zi de­ğil­sin" de­nil­me­siuy­gun mu­dur? Şehit ya­kın­la­rı ile ga­zi­le­rin işe yer­leş­ti­ril­me iş­lem­le­ri­ninhız­lan­dı­rıl­ma­sı için han­gi ön­lem­ler alın­mış­tır? Ma­lul ga­zi­le­riniş yer­le­rin­de fi­zik­sel du­rum­la­rı­na ve ga­zi­lik onur­la­rı­na uy­gunşart­la­rın kri­ter­le­ri or­ta­ya kon­muş mu­dur? Bu so­run­lar ve bu­na bağ­lıso­ru­lar ar­ta­rak de­vam eder.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri,şehit ve ga­zi sa­yı­sı art­tık­ça, şehit ai­le­le­ri ve ga­zi der­nek­le­ri­ninsa­yı­sı da her ge­çen gün ar­tı­yor. Bu ku­ru­luş­lar bir ih­ti­yaç­tan do­ğu­yor.Bu der­nek­le­rin ai­le­ler için öne­mi bü­yük. Ay­nı acı­yı pay­la­şan in­san­la­rınbir ara­ya gel­di­ği, dert­le­ri­ni pay­laş­tık­la­rı, so­run­la­rı­na çö­zümara­dık­la­rı bu ku­ru­luş­la­rın bir re­ha­bi­li­te özel­li­ği var. Bu ku­ru­luş­la­rıniyi bir de­ne­tim­den son­ra da­ha iyi şart­la­ra eri­şe­bil­me­le­ri sağ­lan­ma­lı­dır.Ki­ra, su, elek­trik, ya­kıt gi­bi mas­raf­la­rı kar­şı­lan­ma­lı­dır. Bu ko­nuy­lail­gi­li İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın İller İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rev­len­di­ril­di­ği­nibi­li­yo­ruz.

Ku­ru­mun İnter­netsi­te­si­ne gi­ril­di­ğin­de, 178 der­nek ve 10 va­kıf is­miy­le kar­şı­la­şı­yo­ruz.Be­nim bu ku­ru­luş­lar dı­şın­da bil­di­ğim ve şehit ai­le­le­ri­nin kur­du­ğuon­lar­ca der­nek var. Ni­ye bu lis­te­nin için­de de­ğil­ler, an­lam ve­re­mi­yo­rum.

Yi­ne, ba­zı ki­şive ku­ru­luş­la­rın şehit ai­le­le­ri için da­ğı­nık bir şekil­de yar­dım kam­pan­ya­la­rıdü­zen­le­me­le­ri, fa­kir ai­le­le­re ya­pıl­dı­ğı gi­bi gı­da pa­ket­le­ri­nişehit ve ga­zi ya­kın­la­rı­na da­ğıt­ma­la­rı, he­pi­mi­zi dü­şün­dür­me­li­dir.Dev­le­ti­miz, bu va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu tür yar­dım kam­pan­ya­la­rı­na muh­taçet­me­me­li­dir. Ka­dir­şi­nas mil­le­ti­mi­zin ya­pa­ca­ğı sos­yal yar­dım­lar,sos­yal te­sis­ler, re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­ri­nin ço­ğal­tıl­ma­sı,şehit­le­ri­mi­zin adı­nın ya­şa­tıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ya­yın­lar, anıt­larve okul­lar için ol­ma­lı­dır.

Yü­ce Mec­li­sinde­ğer­li ve­kil­le­ri, şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­miz için ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği,sa­de­ce ve­fa ve min­net duy­gu­la­rı­mı­zın çok öte­sin­de ön­ce­lik­li birmillî gö­rev­dir ve­?

(Mik­ro­fon oto­ma­tikci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN - Bir da­ki­kaek sü­re ve­ri­yo­rum Sa­yın Bal.

ŞENOL BAL (De­vam­la)- Te­şek­kür edi­yo­rum.

?bu sı­kın­tı­la­rındü­zel­til­me­si­nin mer­ke­zi de yü­ce Mec­lis­tir.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ketPar­ti­si Gru­bu ola­rak, şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­rin so­run­la­rı ve çö­zümyol­la­rı­nı tes­pit et­mek ama­cıy­la ge­çen haf­ta bir Mec­lis araş­tır­ma­sıya­pıl­ma­sı­nı tek­lif et­tik. Bu ko­nu­nun bir an ön­ce gün­de­me alı­na­rakbir Mec­lis araş­tır­ma­sı­nın açıl­ma­sı di­le­ğiy­le, he­pi­ni­zi say­gı­la­rım­lase­lam­lı­yo­rum. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN - Te­şek­kürede­rim Sa­yın Bal.

Dev­let Ba­ka­nıve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Sa­yın Ce­mil Çi­çek ce­vap ve­re­cek.

Bu­yu­run Sa­yınÇi­çek. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mida­ki­ka.

DEV­LET BA­KA­NIVE BAŞ­BA­KAN YAR­DIM­CI­SI CE­MİL Çİ­ÇEK (An­ka­ra) - Te­şek­kür ede­rim Sa­yınBaş­kan.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri,he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Söz­le­ri­min ba­şın­da,böy­le­si­ne önem­li bir ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­di­ği için İzmir Mil­let­ve­ki­li­mizSa­yın Şenol Ba­l'­a hu­zu­ru­nuz­da te­şek­kür edi­yo­rum.

Ger­çek­ten deinan­cı­mız­da, kül­tü­rü­müz­de şehit­li­ğin ve ga­zi­li­ğin ay­rı bir ye­rivar­dır. On­lar bi­zim rah­met­le ve şük­ran­la her za­man ha­tır­la­ma­mız, an­ma­mızge­re­ken in­san­lar­dır ve bu­gün sa­hip ol­du­ğu­muz ne var­sa bun­la­rı on­la­raborç­lu ol­du­ğu­mu­zun bi­lin­ci içe­ri­sin­de ol­ma­lı­yız ve hiç­bir za­manda hak­la­rı­nı ne ya­par­sak ya­pa­lım öde­me­miz müm­kün de­ğil­dir. Onuniçin­dir ki, bü­tün cum­hu­ri­yet ta­ri­hi bo­yun­ca cum­hu­ri­yet hükûmet­le­ribu in­san­lar için dev­le­tin büt­çe imkânla­rı içe­ri­sin­de ola­bil­di­ğin­ceih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­mek, prob­lem­le­ri­ni çöz­mek nok­ta­sın­da bel­kiye­ter­li de­ğil ama her hükûmet olum­lu bir yak­la­şım içe­ri­sin­de bu­lun­muş­tur.Öy­le ol­du­ğu için­dir ki, muh­te­lif ta­rih­ler­de, muh­te­lif hükûmet­ler dö­ne­min­de2330, 3713, 3453, 3497 sa­yı­lı ya­sa­lar çı­ka­rıl­mış­tır. Ay­rı­ca, özel ya­sa­lar­dada ya da ida­ri bir kı­sım ka­rar­lar­la da bu in­san­la­rı­mı­zın ken­di­le­ri­ninve ço­cuk­la­rı­nın, vâris­le­ri­nin ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sıy­lail­gi­li önem­li adım­lar at­mış­lar­dır.

İfa­de et­me­yeça­lış­tı­ğım gi­bi, bun­lar hiç­bir za­man ye­ter­li de­ğil­dir. An­cak, ka­mu­o­yuaçı­sın­dan da bi­lin­me­si ba­kı­mın­dan ba­zı hu­sus­la­rı si­zin de bil­gi­le­ri­ni­zesun­mak is­ti­yo­rum.

Şim­di, şehitvâris­le­ri­ne sağ­la­nan çok de­ği­şik ya­sa­lar­la, çok de­ği­şik kay­nak­lar­dan,ye­ter­li ol­ma­mak­la bir­lik­te -ifa­de edi­yo­rum- ba­zı imkânlar sağ­lan­mak­ta­dır.

Bun­lar­dan birta­ne­si nakdî taz­mi­nat­tır. Bu be­lirt­ti­ğim Ka­nun kap­sa­mı­na gi­renşehit olan per­so­ne­lin ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na en yük­sek dev­let me­mu­rubrüt ay­lı­ğı­nın 100 ka­tı tu­ta­rın­da nakdî taz­mi­nat öden­mek­te­dir, buyak­la­şık 45 mil­yar 932 mil­yon YTL'­dir.

İkin­ci­si, "tü­tünbe­yiy­ye ik­ra­mi­ye­si" adı al­tın­da, bu kay­nak­tan bir de­fa­ya mah­sus,Emek­li San­dı­ğı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce, Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu­'­na gö­re,tü­tün ve al­kol ürün­le­ri­nin sa­tış be­del­le­rin­den bir de­fa­ya mah­sus,yıl­da öde­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, 2985 sa­yı­lıTop­lu Ko­nut Ka­nu­nu­'­na gö­re öde­nen bir fa­iz­siz ko­nut kre­di­si söz ko­nu­su­dur.Yu­ka­rı­da zik­ret­ti­ğim Ka­nun kap­sa­mın­da­ki gö­rev­ler ne­de­niy­leşehit olan­la­rın dul ve ye­tim­le­ri­ne Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­cafa­iz­siz ko­nut kre­di­si ve­ril­mek­te­dir; yak­la­şık 45 bin YTL'­dir.

Ay­rı­ca, Emek­liSan­dı­ğın­ca ya­pı­lan öğ­re­nim yar­dı­mı var. Şehit olan per­so­ne­lin il­köğ­re­tim,li­se ve yük­se­ko­kul­da öğ­re­nim gör­mek­te olan ço­cuk­la­rı­na Emek­li San­dı­ğın­caöğ­re­nim yar­dı­mı ya­pı­lır. Yar­dım yıl­da bir kez ya­pıl­mak­ta­dır.

5434 sa­yı­lı Ka­nu­n'­agö­re otuz yıl­dan az hiz­met sü­re­si olan şehit per­so­ne­lin eşi ve ço­cuk­la­rı,ba­ba ve an­ne­si­ne otuz yıl üze­rin­den; hiz­me­ti otuz yıl­dan faz­la olan­la­rada fi­ilî ve iti­ba­ri hiz­met sü­re­le­ri top­la­mı üze­rin­den ma­aş bağ­lan­mak­ta­dırve her yıl ka­de­me iler­le­me­si, her üç yıl­da bir de­re­ce yük­sel­me­si ya­pı­la­cakşekil­de bu emek­li ma­a­şı ar­tı­rıl­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, 3713 sa­yı­lıKa­nun ge­re­ğin­ce -son­ra­dan 4131 sa­yı­lı Ka­nu­n'­la ila­ve­ler ya­pıl­dı-te­rör­le mü­ca­de­le sı­ra­sın­da, ça­lı­şa­bi­lir şekil­de ma­lul olan­la­rınken­di­si, şehit ve ça­lı­şa­ma­ya­cak de­re­ce ma­lul olan ka­mu gö­rev­li­le­riile er­baş ve er­le­rin, var­sa eş­le­ri, yok­sa ço­cuk­la­rın­dan bi­ri­si, ço­cuk­la­rıda yok­sa kar­deş­le­rin­den bi­ri­si ka­mu­ya ait iş­yer­le­rin­de is­tih­damedil­mek­te­dir. Şu an be­nim elim­de­ki ra­kam: 8.100 ki­şi bu Ka­nun kap­sa­mıçer­çe­ve­sin­de işe yer­leş­ti­ril­miş bu­lun­mak­ta­dır.

Ay­rı­ca, Türk Si­lah­lıKuv­vet­le­ri da­ya­nış­ma va­kıf­la­rın­ca, de­ği­şik ka­lem­ler­de, de­ği­şikmik­tar­lar­da yar­dım ya­pıl­mak­ta­dır. Vak­fa üye olan su­bay, ast­su­bay,uz­man er­baş­la­rın şeha­de­ti hâlin­de, ai­le­le­ri­ne, o yıl be­lir­le­nenmik­tar üze­rin­den hiz­met yı­lı­na gö­re yar­dım ya­pıl­mak­ta­dır. Bu da,13.296 YTL ile 31.427 YTL ara­sın­da bir ra­kam öden­mek­te­dir.

Ay­rı­ca, bir­likko­mu­tan­lı­ğın­ca, şehit olan su­bay, ast­su­bay, uz­man er­ba­şın hak sa­hi­bivâris­le­ri­ne or­ge­ne­ral ay­lı­ğı­nın 2 ka­tı tu­ta­rın­da ölüm yar­dı­mı ya­pıl­mak­ta­dır.

Ke­za, Emek­liSan­dı­ğın­ca -er­baş ve er­ler ha­riç- emek­li ik­ra­mi­ye­si öde­me­si ya­pıl­mak­ta­dır.

205 sa­yı­lı Ka­nu­n'­agö­re öde­nen "Or­du Yar­dım­laş­ma Ku­ru­mu yar­dı­mı" adı al­tın­da, bu­ra­yaüye olan­lar ba­kı­mın­dan, al­bay ve da­ha aşa­ğı­da­ki rüt­be­ler için al­bayma­a­şı­nın 20 ka­tı tu­ta­rı öde­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Yi­ne, "ka­mu ko­nut­la­rın­danya­rar­lan­ma ve ki­ra yar­dı­mı" adı al­tın­da bir baş­ka imkân da­ha sağ­lan­mak­ta­dır.3713 sa­yı­lı Ka­nu­n'­un 21'in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce, ka­mu ko­nut­la­rın­daotur­mak­ta iken ölen­le­rin dul ve ye­tim­le­ri ile sa­kat ka­lan­lar bir yılsü­rey­le ka­mu ko­nut­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­ya de­vam eder. Bu sü­re so­nun­daçı­ka­cak olan­lar ile ka­mu ko­nut­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­yan­la­rın is­tek­le­rihâlin­de, ika­metgâh ola­rak kul­la­na­cak­la­rı yurt için­de­ki ta­şın­ma­zınbe­le­di­ye­den alı­na­cak ra­yi­ce gö­re be­lir­le­ne­cek ki­ra be­de­li onyıl sü­rey­le dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mak­ta­dır.

Yi­ne, "kuv­vetko­mu­tan­lı­ğı ilk des­tek yar­dı­mı" adı al­tın­da bir baş­ka yar­dım söz ko­nu­su.

Türk Si­lah­lıKuv­vet­le­ri Meh­met­çik Vak­fı­nın da yap­mış ol­du­ğu ay­lık ve­ya bir de­fa­yamah­sus yar­dım­lar var.

Ay­nı şekil­de,şehit vâris­le­ri­ne sağ­la­nan di­ğer bir kı­sı­m? Ula­şım araç­la­rın­dan üc­ret­sizya­rar­lan­ma, şehit vâris­le­ri­nin -eğer bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şuy­lair­ti­ba­tı yok­sa- as­kerî has­ta­ne­ler­den ya­rar­lan­ma­sı, 2684 sa­yı­lıKa­nu­n'­a gö­re il­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­tim­de pa­ra­sız ya­tı­lı ve­yaburs­lu öğ­ren­ci okut­ma ve bun­la­ra sos­yal yar­dım ya­pıl­ma­sı müm­kün ol­mak­ta­dır.Şehit ve ma­lul ço­cuk­la­rıy­la öz kar­deş­le­ri­nin as­kerî okul­lar ve po­lisko­lej­le­ri­ne ön­ce­lik­le alın­ma­sı, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu yurt­la­rın­danve öğ­ren­ci kre­di­sin­den şehit ve ma­lul ço­cuk­la­rı­nın ön­ce­lik­le ya­rar­lan­ma­sı,yük­se­köğ­re­ni­me kat­kı pa­yı­nın alın­ma­ma­sı, şehit, dul ve ye­tim­le­riy­lemu­ha­rip ve ma­lul ga­zi­le­rin dul eş­le­ri­nin mes­ken­le­rin­de tü­ket­tik­le­rielek­trik­ten yüz­de 40 ora­nın­da in­di­rim ya­pıl­ma­sı da­hil çok de­ği­şikka­lem­ler­le, arz et­me­ye ça­lış­tı­ğım gi­bi, bu in­san­la­rı­mı­za imkânlarsağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

Em­ni­yet Ge­nelMü­dür­lü­ğün­ce­? Te­rör­le mü­ca­de­le­de şehit olan­lar ba­kı­mın­dan ifa­deet­me­ye ça­lı­şı­yo­rum: Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce ve­ri­len nakdî taz­mi­nat45.933 YTL, Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­sin­ce ve­ri­len fa­iz­siz ko­nutkre­di­si 44.118 YTL, Sos­yal Hiz­met­ler Da­i­re Baş­kan­lı­ğı ve Sos­yal Yar­dımFo­nu­'n­dan 10.000 YTL, Emek­li San­dı­ğı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce, en yük­sekdev­let me­mu­ru­nun al­mış ol­du­ğu ma­a­şın 30 ka­tı taz­mi­nat, 69.479 YTL,Po­lis San­dı­ğı­na üye olan­la­ra, üye­lik sü­re­si­ne ba­kıl­mak­sı­zın, An­ka­raSi­gor­ta ta­ra­fın­dan ve­ri­len 20.000 YTL, Emek­li San­dı­ğın­ca be­lir­le­nenmik­tar­da her yıl bir kez ve­ri­len tü­tün ik­ra­mi­ye­si 1.706 YTL, Türk Po­lisTeş­ki­la­tı­nı Güç­len­dir­me Vak­fın­ca kar­şı­lık­sız ola­rak ve­ri­len çek10.000 YTL ol­mak üze­re 201.236 YTL imkân sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.Va­zi­fe ma­lul­le­ri­ne ise, top­lam, yu­ka­rı­da say­dı­ğım kay­nak­lar­dan129.257 YTL imkân sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır.  

Söy­le­mek is­te­di­ğimşey şudur: Bun­lar, şüp­he­siz, şu ana ka­dar de­ği­şik hükûmet­ler dö­ne­min­deve bi­zim de sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mız imkânlar­dır.  Gön­lü­müz ar­zu eder ki bun­la­rın çok da­haöte­sin­de ve üs­tün­de bu in­san­la­ra da­ha faz­la imkân sağ­la­ya­lım, sağ­la­ma­nınbir­lik­te ça­ba­sı ve gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­lım.

Şun­dan he­pi­mizemi­niz ve ina­nı­yo­ruz ki bu in­san­la­rın üze­ri­miz­de hak­la­rı var­dır.Bun­la­ra ne yap­sak hak­la­rı­nı öde­me imkânı­mız da yok­tur. He­pi­miz -veher hükûmet- bu şart­la­rı da­ha da iyi­leş­tir­me­nin ça­ba­sı içe­ri­sin­dein­şal­lah bir­lik­te ola­ca­ğız dü­şün­ce­si­ni bu­ra­da ifa­de edi­yor, he­pi­ni­zesay­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)