Konu:Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (s. Sayısı 475)
Yasama Yılı:3
Birleşim:126
Tarih:27/06/2013


YARGI HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (S. SAYISI 475)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 475 sıra sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 6'ncı maddesi üzerindeki önerge üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın başında aynen şöyle yazıyor: "Yargı hizmetleriyle ilgili olarak" diyor. Biraz önce Süheyl Hocam da konuştu, yargı hizmetleriyle ve yargıya ilişkin buraya birçok tasarılar, kanun teklifleri getirildi, birçok paketler getirildi ama ne yazık ki bu yargının sorunlarını, bunları düzeltemiyoruz Sayın Bakan.

Bakın, 475 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın başında "yargı hizmetleri" demiş olmasına rağmen ülkemizin, ne yazık ki, bazı yerlerinde bu kanundan yararlanmayacak vatandaşlarımız var. Ben bunu birçok kere söyledim ama bir kere daha ifade etmek istiyorum. Özellikle, benim seçim bölgemde adliyelerin kapatılmış olduğu bazı yerler var, bunlardan bir tanesi Ardanuç ilçemiz. Birçok kez söyledim, daha önce Arhavi ilçemizde adliye kapatılma tasarrufunda bulunuldu, daha sonra geri alındı. HSYK'nın yayınlamış olduğu kararnameyle 146 adliyenin 44'ünden vazgeçildi, 102 adliye ne yazık ki kapatıldı, bunların içerisinde bir tane de Ardanuç ilçemiz var.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan; Ardanuç'ta adliyenin kapatılması şu demek: Şimdi, Ardanuç'ta açık cezaevi açılmasına ilişkin bir çalışmanız var. Bir ilçe düşünün, o ilçede adliyeyi kapatıyorsunuz cezaevi açıyorsunuz. Ardanuç'la Artvin arasındaki kilometreye baktığınız zaman, 45 kilometreyi aşkın bir mesafe var. Ardanuç'un ortalama 49 tane köyü var. Her köyün Ardanuç ilçe merkezine ortalama uzaklığı 20-25 kilometre değerli arkadaşlarım. En uzak köyün Ardanuç ilçe merkezine uzaklığı 45 kilometre yani Ardanuç'un herhangi bir köyünden bir vatandaşın hukuk mahkemesinde veya ceza mahkemesinde bir ihtilafı olduğu zaman, eğer bunun mahkemeye bir tanık götürme gibi bir durumu da söz konusu olabilirse, Ardanuç'tan Artvin'e gitmesi için 80 kilometrelik bir yol izlemesi gerekiyor değerli arkadaşlarım. Ondan dolayı da büyük mağduriyetler hâlen ne yazık ki devam etmekte. Eğer bir ilçede, bir yerleşim biriminde yargısal hizmetleri vermekten vazgeçiyorsanız -ben daha önce de söyledim- idari hizmetleri de vermekten vazgeçin. Her zaman bunu ısrarla söylüyoruz değerli arkadaşlarım, her konuda tasarruf olabilir ama adliyede, yargı hizmetlerinde tasarruf yapmayı anlamak, halka anlatmak mümkün değil. Adliyenin tabelasını indirdik, vatandaşlara şimdi ne diyeceğiz?

Bakın, en ufak bir şikâyet için, şimdi her ne kadar veraset ilamları noterliklerden verilmiş olsa da insanlar bir başka yere gidebilmek için -mali olarak ekonomik durumu kötü olan insanları düşünün değerli arkadaşlarım- 4 kişi ilçe merkezine inecek, o 4 kişiyi alacaksınız, Artvin'e götüreceksiniz, duruşmaların aynı saatte bitmiş olması mümkün değil ve arkasından bunları akşamüzeri evlerine getireceksiniz. Yani, almış olduğunuz bu karardan vazgeçin diye diyorum. Başka yerlerde belki bunu anlatmak, bunu anlayabilmek mümkün değildir ama Ardanuç gibi Artvin'in en güzel, en şirin ilçelerinden bir ilçede, insanların adliyesini kapatmayı anlatmamız mümkün değil değerli arkadaşlarım. Yani, bu konuda bütün siyasi partiler, sizin ilçe başkanlığınız da dâhil olmak üzere, birçok insan tepki göstermelerine rağmen ne yazık ki bu karardan dönmediniz.

Sizin yanınızda biraz önce Sayın Müsteşar oturuyordu Artvin kökenli, Adalet Komisyonu Başkanımız da Artvin kökenli. Bunu birçok kereler anlatmamıza rağmen Sayın Bakan size anlatamadık. Bakın, Arhavi ilçesinden vazgeçtiniz, Arhavi ilçesini açtınız, buna gerekçe olarak da şunu söylüyorsunuz değerli arkadaşlarım: "Adli hizmetlere ilişkin iş yoğunluğundaki düşüklük." diyorsunuz. Bunun açılımı şudur değerli arkadaşlarım: Eğer bir ilçede suç işleniyorsa, suç sayısında artış varsa adliyeyi kapatmıyorsunuz. Eğer bir ilçede suç işlenmiyorsa, suçu işlemiyorsa vatandaşlarımız "Efendim, burada iş yoğunluğu yoktur, adliyeyi kapatıyoruz." Böyle bir şey olabilir mi?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Artvinliler yaptı ne yaptıysa!

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Bunu daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde yine kürsüde yaptığım konuşmada söyledim, dedim ki: "Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum -birisi yanlış anladı- eğer adliyenizin kapanmasını istemiyorsanız suç işleyin." Sayın Bakanım, böyle bir şey olabilir mi yani?

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Yapmayın, yapmayın!

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Ama budur yani. İş düşüklüğünü, iş yoğunluğundaki düşüklüğü, bu gerekçeye koyuyorsunuz. Yani, bunu hukuki olarak başka türlü bir tanımlamayla, terminolojik tanımlamayla anlatmak mümkün değil. Yani, eğer bir ilçede, Ardanuç'ta suç işlenmiyorsa, hukuki ihtilaflarda düşüklük varsa "Efendim, siz suç işlemiyorsunuz diye adliyenizi kapatıyorum." demek bir yaptırım, bir ceza yaptırımı değil midir Sayın Bakan?

Şimdi, bizi Ardanuçlular seyrediyorlar televizyonları başında. Onlara da buradan sesleniyorum: Yarın bir gün seçimler geldiği zaman adliyenizi kapatanları lütfen siz de cezalandırın. Adliyeyi kapatmak sizleri cezalandırmaktır, adliyenizi kapatanları siz de cezalandırın diye söylüyorum. Bunu demek, yöre milletvekili olarak benim hakkım değil midir değerli arkadaşlarım? Bu nedenle, alınmış karar bir Anayasa hükmü değildir, HSYK bu kararından her zaman vazgeçebilir. 102 adliyenin kapatılmasıyla açılmasıyla bu ülke batmaz, bugüne kadar da batmamıştır, o nedenle bu karar derhâl geri alınmalıdır. Şuradaki yasada bahsedilen yargı hizmetlerine ilişkin, Ardanuçluların da yargı hizmetlerinden faydalanması, yargı hizmetlerinden yararlanması gerçeği bir kere daha ortaya konulmalıdır. Bu yanlış kararı, bir kere daha, Türkiye Büyük Millet Meclisinden hem Ardanuçlulara hem Artvinlilere hem de yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine şikâyet ediyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)