Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:138
Tarih:12/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, on bir gündür görüşmekte olduğumuz torba yasa tasarısının nihayet sonuna gelmiş bulunuyoruz. Görüştüğümüz maddeyle bu tasarı görüşmeleri sona ermiş olacak ve yasalaşacak.

Teklif içinde Cumhuriyet Halk Partisinin destek verdiği son derece olumlu düzenlemeler var. Özellikle Genel Kurulda tasarıya dâhil edilmiş olan, şehitlerin dul ve yetimleriyle, gazilerimizi, vazife malullerini; onların, hayatta olmayan, daha doğrusu vefat eden vazife malullerinin eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren çok sayıda olumlu düzenlemeler var. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört siyasi parti grubunun uygun görüşüyle bu tasarının içerisinde dâhil edildiler. Gerçekte İç Tüzük hükümleri izin vermiyor olmasına rağmen, içeriğinin olumlu olması ve geniş toplum kesimlerini ilgilendiriyor olması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemelere destek verdik.

Muhtarların ödeneklerinin artırılmasına yönelik düzenlemeyi Cumhuriyet Halk Partisi olarak son derece olumlu buluyoruz. Başlangıçtan bugüne kadar, Parlamentonun 22'nci Döneminden bugüne kadar, Cumhuriyet Halk Partisinin, özellikle de o zamanki Malatya Milletvekilimiz, şimdiki İstanbul Milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu'nun bu konuda son derece yoğun gayretleri olmuştur. Bu gayretlerin sonuca ulaşmış olmasından mutluyuz. Ancak, muhtarlara, verilen bu ödenek artışı yeterli değildir. Ödenek artışı yanında, muhtarlar itibarlarının iadesini istiyor, muhtelif yasalarla kendilerinden alınmış olan yetkilerin kendilerine iade edilmesini istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda vermiş olduğumuz tekliflerin önümüzdeki yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek hep birlikte bu anlayışla yasalaştırılmasını arzu ediyoruz.

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik düzenleme, sözleşmeli personel, işçiler ve diğer personelin kadroya alınmasına yönelik düzenleme Cumhuriyet Halk Partisinin kanun tekliflerinin konusudur. Onun da bu tasarıya dâhil edilmiş olmasını Plan ve Bütçe Komisyonunda destekledik, Genel Kurulda desteklemeye devem ediyoruz. Geçici köy korucularına ilişkin, onların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeyi son derece olumlu buluyoruz, bunları destekliyoruz.

Bunun gibi muhtelif olumlu düzenlemeler var, ancak bu olumlu düzenlemelerin yanında, tasarıya girmeyen veya girmiş olmakla birlikte olumsuz olan muhtelif düzenlemeler de var. Tasarıya girmesi gerektiği hâlde girmeyen birtakım düzenlemeler var. Örneğin, taşeron işçiler sorunu hâlen duruyor. Kamuda bugün 1 milyonu aşkın taşeron işçi çalışıyor. Bu vatandaşlarımız, bu işçilerimiz kadro bekliyor ama onlar hâlâ kadrolarını alabilmiş değiller. Bu tasarı, bu teklif kendilerine bu konuda bir umut vermiyor.

Çiftçilerimizin ÖTV'siz mazot kullanması yönündeki Cumhuriyet Halk Partisi önerisi bu teklifin içerisine girmiş değil. Gelin, yeni yasama yılında, tarımda kullanılan mazotu ÖTV'den istisna etmek suretiyle çiftçimizin satın alma gücünü artıralım, tarımsal ürünlerimizin, tarım sektörünün rekabet gücünü artıralım.

Bedelli askerlikle ilgili daha önce yapılan düzenleme nedeniyle, eksik olan o düzenleme nedeniyle oluşan beklenti bu teklifte karşılanmamıştır. Bu teklifte pekâlâ bu karşılanabilirdi, bunun içerisinde bu yok.

Kamulaştırma Kanunu'nda yapılan düzenlemeler vatandaşlarımızın haklarını ellerinden alıcı niteliktedir, bunları son derece olumsuz buluyoruz.

Yine, bir gece yarısı önergesiyle buraya dâhil edilmiş olan Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliğine yönelik kanun maddesini Anayasa'ya aykırı buluyoruz ve bunu Taksim Gezi olayları etrafında Türkiye'de gelişen protesto hareketlerinin bir sonucu, bir uzantısı olarak bu protesto hareketlerine verilen bir ceza olarak yorumluyoruz. Teknik olarak istediğiniz şeyi söyleyin ama bunun tek bir nedeni vardır, o da siyasidir; Taksim Gezi Parkı olayları etrafındaki geniş kitle hareketlerine, vatandaşa ceza verilmesinden başka bir amaç taşımamaktadır.

Değerli milletvekilleri, yine, Dışişleri Bakanlığına yönelik olarak yapılan düzenleme son derece olumsuzdur.

Tasarının sözünü ettiğimiz olumsuz düzenlemelerine tasarının olumlu düzenlemelerini feda etmeyeceğiz, olumlu düzenlemelerini destekliyoruz ancak sözünü ettiğim TMMOB'la ilgili düzenleme, Dışişleri Bakanlığıyla ilgili düzenleme, bunlara kesinlikle karşıyız. Bu düzenlemeleri de Anayasa Mahkemesine götüreceğimizi buradan ifade ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)