Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ve Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; torba yasanın sonuna dört siyasi partinin mutabakatıyla birtakım sosyal içerikli düzenlemeleri ilave ediyoruz. Geçen yılın son günlerinde de yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait sosyal içerikli birçok düzenlemeyi dört siyasi partinin mutabakatıyla temmuz ayının başlarında bir torba yasa içerisine dâhil etmiştik. Görüyorum ki aradan geçen zaman içerisinde kanun hazırlama usulü açısından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında değişen bir şey yok, on iki ay sonra tekrar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının düzenlemelerini dört siyasi parti grubunun uygun görüşüyle yine bir torba yasanın içerisine dâhil ediyoruz. Bu içeriklerin, bu önergelerin hepsine Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek veriyoruz. Hepsi önemli, hepsi güzel düzenlemeler ancak bu güzel düzenlemeleri, bu önemli düzenlemeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, bu şekilde yılın sonlarına bırakmaksızın, zamanında getirerek ve ilgili komisyonlarda kapsamlı bir şekilde tartışılarak yasalaştırması gerekirdi. Ben, bunu Sayın Bakana, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tavsiye ediyorum.

Yine, Sayın Bakanın getirmiş olduğu bu önergeleri, biz, burada destekliyoruz. Bir yandan bu önergeler okunurken siyasi parti grupları gerekli değerlendirmeleri yapıyor, hepimiz dikkatle dinliyoruz, bunlardan yararlanıyoruz. Ancak bir konuyu yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Bu Hükûmette ayrımcılık yapmaması gereken tek bir bakan kalsa, o da derim ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Hiçbir bakan ayrımcılık yapamaz, yapmamalıdır, hiçbir kamu görevlisi ayrımcılık yapmamalıdır ama tek bir kişi kalsa, bu, herhâlde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olur.

Şimdi, bizim bir milletvekilimiz burada konuşurken, Sayın Bakanı, ben, komisyon sıralarını terk ederek dışarı çıkarken gördüm. Bunu çok yadırgadığımı ifade etmeliyim yani burada hangi milletvekili konuşursa konuşsun, sayın bakanlar onun konuşmalarından hoşlanabilir veya hoşlanmayabilir, sayın bakanların görevi konuşan milletvekillerini dinlemektir. Kaldı ki, ben, Sayın Aylin Nazlıaka'nın konuşmasını dinledim. Sayın Nazlıaka'nın konuşmasında kaçırdığım herhangi bir cümle, kelime olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Nazlıaka'nın üslubunu da biliyorum. Kimseyi rahatsız edecek bir içerik, bir kelime, bir cümle de bulunmamaktaydı. Sayın Nazlıaka konuşmasını bitirdi, Sayın Bakan içeri geldi. Bu, çok hoş olmadı. Burada hep birlikte dört siyasi parti grubunun oy birliğiyle, desteğiyle önemli düzenlemeleri geçirirken Sayın Bakanın da herhâlde burada konuşan milletvekillerine kulak vermesi, onları dinlemesi daha uygun olur diye düşünüyorum.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA ŞAHİN (Gaziantep) - Nazlıaka hariç, Nazlıaka'yı dinlemem. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizleri kutluyorum, alkışlayan milletvekillerini de! Ben burada nazik bir üslupla Sayın Bakana bir tavsiyede bulunuyorum. Sayın Bakan burada oturduğu yerden alışık olmadık bir şekilde laf atıyor. Olabilir, kendi konuşma üslubu, siyaset üslubu olabilir. "Şunları dinlerim, şunları dinlemem." gibi bir üslubu ben sayın bakanlara yakıştıramam ama kendileri o üslubu kendilerine uygun görüyorsa ben o üslupla kendilerini baş başa bırakırım.

Şimdi, ben, teklifle ilgili olarak gerekli değerlendirmeleri yapacağım: Şimdi, daha evvel birçok düzenlemeler yapıldı. Eksik kalan hususlarla ilgili olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok sayıda teklif verdik, çok sayıda kanun teklifimiz vardır. O tekliflerin önemli bir kısmının bu önergelerin içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. Bundan mutluyuz ama biz bu eksiklikleri söylemeseydik veya diğer muhalefet partileri bu eksiklikleri Türkiye'nin, Parlamentonun gündemine getirmiş olmasaydı belki de bu düzenlemelerin bir bölümü burada olmayacaktı. Yani bardağın dolu tarafını görürken elbette boş tarafını da milletvekilleri, muhalefet partileri gösterecek ki hükûmetler, bakanlar bunu dikkate alsınlar, düzenlemeler yapsınlar. Yani bardağın boş tarafını konuşan muhalefetin görev yaptığını, Hükûmete yardımcı olmak üzere bu değerlendirmeleri yaptığını unutmayalım. Örneğin bizim 25 civarında teklifimiz vardır, şehitlerin dul ve yetimleriyle, gazilerle, vazife malulleriyle, onların vefat etmiş olması hâlinde onların eş ve çocuklarıyla ilgili sosyal içerikli 25 civarında kanun teklifimiz vardır. Onlardan önemli olan bir tanesini söylemek istiyorum: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, memur, sözleşmeli personel ve işçi kadrolarının yürürlükteki yasalara göre sadece yüzde 1'lik kısmı engelli vatandaşlarımız için ayrılmış iken onların istihdamı, atanması için ayrılmış iken bunun yetersiz olduğunu görerek bu oranın yüzde 2'ye çıkarılması yönünde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak çok sayıda kanun teklifimiz vardır. Bir tanesini buraya getirdim. Bu, benim teklifim ama Umut Oran arkadaşımızdan başka milletvekili arkadaşlarımıza kadar çok sayıda teklifimiz vardır. Nihayet, o düzenlemeyi burada görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda sayısız teklifinin bu düzenlemenin, bu önerge içerisinde yer almasında rolü olduğunu düşünüyorum. Bu, çok önemli bir düzenleme. Şimdi Hükûmete düşen, bu ilave artırılan yüzde 1'lik kadroya süratle gerekli atamaları yapmaktır.

Yine, ücretsiz seyahat hakkının kapsamı burada genişletiliyor. Ücretsiz seyahat hakkının kapsamının genişletilmesi yolunda Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun kanun teklifleri vardır, soru önergeleri vardır. Muharip gazilerin, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamındaki kişilerin, 5510 sayılı Kanun'a göre vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve bu saydıklarıma benzer kişilerin ücretsiz seyahat hakkının kapsamının genişletilmesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çok sayıda teklif verdik. Onların, yine, bu önergeler içerisinde yer almış olmasını gayet olumlu bir düzenleme olarak görüyorum.

Yine, şehitlerin dul eşine, eğer dul eşi yok ise, hayatta değil ise çocuklarına TOKİ'den ev edinmek üzere faizsiz kredi verilmesi yolundaki uygulama olumludur. Ancak onların maddi durumunu dikkate alarak faizsiz kredi verilmesinin ötesinde bir nakdî desteğin bütçeden yapılmasında son derece yarar vardır.

Kırıkkale'de, Kırıkkale Silah Fabrikasında meydana gelen patlamada, Afyon'daki cephanelikte meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, şehitlerimizin yakınlarına -dul eşine veya kardeşlerine, çocuklarına- ailesine yardım yapılmasını ve onların, bu devletin sosyal koruma görevinin içerisine alınmasını, nakdi tazminat ve aylık bağlanması uygulamasını gayet doğru buluyoruz, bu da önemli bir sosyal devlet uygulamasıdır.

Bunlar yapılırken birçok  şey eksik hâlâ. Bakın, bardağın boş tarafına bakmamız lazım, birçok şey hâlâ sistemde eksik. Yani "Şimdilik bunu uygun gördük." anlayışı doğru değil. Devletin gücü, imkânı, bütçesi çok daha fazlasını yapmaya imkân verir, devlet buna muktedirdir; devlet, gücünü biraz buralarda göstersin meydanlarda değil, biraz sosyal devlet alanında devlet gücünü göstersin. Örnek veriyorum: Vergi alanında yapılacak düzenlemeler vardır. Engelli bireylerin ayrımcılık nedeniyle açtıkları davalar ve buna ilişkin icra takiplerinin harçtan muaf tutulması gerekir. Uluslararası uygulamaları vardır bunun, bizim sistemimizde yoktur, Cumhuriyet Halk Partisinin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde beklemektedir. İşitme engelli vatandaşlarımızın ÖTV'den muaf araç alımına ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında beklemektedir. Yine, zihinsel engelli vatandaşlarımızın yakınlarına, daha doğrusu, o vatandaşımıza bakmakla yükümlü olanların ÖTV'siz araç iktisabına ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığındadır.

Sayın Bakana buradan şu soruyu da sormak istiyorum: Bedelli askerlik çıktı, kanunda bir hüküm var, Sayın Başbakan bunu açıkladı: "Buradan elde ettiğimiz geliri şehitlerin dul ve yetimlerine, engelli vatandaşlarımıza vereceğiz." dedi. Soru önergesi verdim "Ne kadar para toplandı, kime harcandı?"

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bugüne kadar cevap alamadım, Sayın Bakan buna cevap verirse mutlu olurum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)