Konu:Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ve Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:137
Tarih:11/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin (bb) bendiyle ilgili olarak, bunun tasarı metninden çıkarılmasıyla ilgili verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum.

Biraz önce Bülent Bey bize cevap verdi, arkadaşımız sordu: "Mısır'a ne kadar yardım yaptınız?" Mısır'a 2 milyar dolar yaptılar, Mursi'ye. Fakat sonradan Mursi'nin, bu, ihtilal yapan genelkurmay başkanı Ankara'ya gelince de Tayyip Bey tutup buna 250 milyon dolar verdi. Onu söylemedi. Bu devletin kaynaklarını -zaten sizde bir sorumluluk da yok- heba ediyorsunuz, çarçur ediyorsunuz. Sanki babanızın malını dağıtıyorsunuz. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Böyle bir devlet yönetimi olmadığı gibi, burada, Meclise de doğru dürüst bilgi vermiyorsunuz. O zaman niye geliyorsunuz, burada Meclisin karşısında oturuyorsunuz? Lütfen, biraz kendinize çekidüzen verin, kendinize bir sorumluluk duygusu takının.

Bu Ahmet Davutoğlu nerede? Bu, Türkiye'nin dış politikasını sıfıra indiren, Türkiye'nin dünyada itibarını yok eden bir kişi geldi. Nerede bu adam? Meclisin karşısına gelip hesap bile vermiyor.

Şimdi, bu maddede getirilen şu arkadaşlar: Sayıştay denetimini kaldırıyor. Bu Hükûmet iktidara geldiği günden beri devletin bütün kurumlarında yolsuzluklar alabildiğine gitti, talanlar alabildiğine gitti, ihaleler yandaşlarına verildi, devlet kaynakları maalesef talan edildi. Şimdi, burada da bütün denetimler kaldırıldı, yalnız Sayıştay kaldı geride. Sayıştayda da şimdi, burada getirilen bu fıkrayla deniyor ki: Eskiden, yüzde 50'den fazlası devlete ait olmayan yerlerde devletin hissesi yüzde 50'nin altına düşüyorsa ortaklık hakları nedeniyle Sayıştay bunu denetliyordu. Şimdi, o ortaklık hakları nedeniyle denetimi kaldırıyor.

Şimdi, arkadaşlar, bakın, bir TELEKOM'u alın. TELEKOM'da devletin hissesi aşağı yukarı yüzde 45 -benim tam aklımda değil- ama bir TELEKOM Genel Müdürlüğünde yapılan harcamalar, yapılan israflar, yani bütçeye muazzam bir zarar veriyor. Bir TELEKOM Genel Müdürü 200 milyar lira aylık alıyor. Bir yönetim kurulu toplantısı en lüks otellerde yapılıyor, uçaklar tutuluyor, gidiliyor. Bunların hepsi denetimsiz kalıyor. Yönetim kurulu üyelerine, denetim kurulu üyelerine o kadar büyük paralar ödeniyor ki. 

Arkadaşlar, bu devleti, bu hâle, çiftlik hâline koyan AKP'dir. Yahu, insanlarda biraz sorumluluk olması lazım, insanlarda biraz Allah korkusu olması lazım. Bu devletin malının ve mülkünün bu kadar çarçur edilmemesi lazım. İhalelerde öyle yolsuzluklar yapılıyor ki. KİT Komisyonuna gidiyoruz arkadaşlar, Sayıştayı o hâle getirdiler ki, KİT Komisyonunda ciddi bir inceleme yapılmıyor.

Şimdi, bu sene bütçe kanununa göre, siz burada bütçeyi geçirmeden önce, Sayıştayın düzenlediği 132 rapor vardı; niye bunu gizliyorsunuz? Niye gizliyorsunuz? Çünkü, sizin yolsuzluklarınız burada tespit edilmiş. Mesela, ben birisini söyleyeyim: Efendim, Maliye Bakanlığı Merkez Uzlaşma Komisyonu var. İçinizde birtakım insanlar muhasebeci. Bu muhasebeciler, birtakım insanlara, muazzam vergi kaçakçılığından dolayı vergi ve ceza bulunuyor, gidiyorsunuz orada yandaşlarınız var, talimat veriliyor, Merkez Uzlaşma Komisyonunda milyarlarca lira, katrilyonlarca liralık vergi sıfıra indiriliyor, katrilyonlarca lira ceza sıfıra indiriliyor. E, şimdi bunu gizlemişsiniz. Bizim aldığımız haberlere göre, mesela, bu Sayıştay raporlarından birisinde 8 katrilyon lira civarında vergi aslı ve ceza Merkez Uzlaşma Komisyonunda yok edilmiş. Ya, o sizin babanızın parası mı? Sizin malınız mı? Bu milletin parası.

Şimdi, getiriyorsunuz siz, hiçbir sorumluluk duymadan, efendim, şu devlete 2 milyar lira para, öte tarafta insanların? Yüksekokul bitirmiş insanlarımız aç yahu. Her gün bana insanlar o kadar çok telefon ediyor; insanlar açlıktan, işsizlikten intihar ediyor. Vatandaşların en önemli konularından birisi işsizliktir. Devletin kaynaklarını getirip de kendi malınız gibi, çiftlik gibi harcıyorsunuz, ondan sonra bu denetimden de kaçıyorsunuz. Bu vicdana sığar mı? Neden bu devletin 8 katrilyon lirasını getirip de Merkez Uzlaşma Komisyonunda siliyorsunuz? Bunların isimlerini açıklayın siz eğer çekinmiyorsanız, siz içinde değilseniz. Bu 8 katrilyon lira silinirken, birilerinin ceplerine katrilyon liraları koymadılar mı? Kim kanar buna? Yani sen gideceksin, bir tane vatandaşın parasını, 8 katrilyon lirasını Uzlaşma Komisyonunda yok edeceksin, cebine beş kuruş almayacaksın! Geçen, geçmişte Citybank'a 5 milyar dolar vergi bulundu, Merkez Uzlaşma Komisyonunda sıfıra indirildi.  Bu parasız mı yapıldı, birileri bundan menfaat almadı mı? Çıksın buradan söylesinler bunlar. Devleti böyle çiftlik gibi yönetemezsiniz.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sakin ol, sakin ol.

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada oturanlar da bize, doğru karar vermek zorundadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bülent Bey, bir daha doğru bilgi vermediğin zaman sana karşı çok ağır konuşacağım.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)