Konu:GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN ANAYASA'YA VE İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLMADIĞINA İLİŞKİN TEKRAREN
Yasama Yılı:3
Birleşim:136
Tarih:10/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN ANAYASA'YA VE İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLMADIĞINA İLİŞKİN TEKRAREN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce oturumu yönetmeyle ilgili tutumunuz hakkında usul tartışması açmıştım. Şimdi, bu madde, okuduğunuz önergenin içeriği nedeniyle bir konuyu dikkatinize sunacağım. İç Tüzük'ü lütfen çiğnemeyin. İç Tüzük'ün 87'nci maddesi, görüşülmekte olan tasarı veya teklifle ilgisi bulanmayan herhangi bir önergenin nasıl işleme alınacağını düzenlemektedir.

Şimdi, bakın, görüştüğümüz teklif Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda bir değişikliği önermekle birlikte, gerçekte 657 sayılı Kanun'u ve Anayasa'nın 128'inci maddesinde devlet memurlarıyla ilgili olarak konulmuş olan bir ilkeyi ihlal etmektedir. Anayasa da bir yasadır sonuçta. Anayasa'mızın 128'inci maddesine göre, devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Bunu düzenleyen kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'dur. Devlet Memurları Kanunu, Dışişleri meslek memurları da dâhil olmak üzere, tüm memurların memuriyete nasıl gireceğini düzenlemektedir. Türkiye'de devlet memuriyetine giriş daima sınavladır, sınavsız herhangi bir şekilde memuriyete giriş yoktur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 657/59'u okursanız var Sayın Başkan orada.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, efendim, birileri laf atıyor ama onlara ben 657 sayılı Kanun'u okumalarını tavsiye ediyorum. Eğer biraz bilgileri yok ise ben kendilerine yardımcı olabilirim.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "İstisnai memurluklar" başlıklı bir maddesi vardır. Örneğin, büyükelçilik istisnai memuriyettir. Bir hükûmet devlet memuru olmayan bir kişiyi büyükelçi tayin edebilir, bu onun kendi yetki alanındadır. Bir iş adamını bir başka ülkeye büyükelçi tayin edebilir, onun oradaki o hizmeti çok daha iyi yürütebileceği kanaatine sahip olabilir, bu doğaldır. Onu oraya tayin eder ama döndükten sonra onun görevi sona erer; kural budur. Bu madde, döndükten sonra bu kişinin devlet memuriyetine devam etmesini sağlamak suretiyle 657 sayılı Kanun'un getirmiş olduğu sınav ilkesini, yarışma sınavı ilkesini bertaraf etmektedir. Bu nedenle, 657 sayılı Kanun'da istisna yaratan bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin 657 sayılı Kanun'da yapılması gerekir. 657 sayılı Kanun'la ilgili bir değişiklik burada yoktur, Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu bunun yeri değildir. Dolayısıyla, İç Tüzük'ün 87'nci maddesine açık aykırılık teşkil etmektedir, Anayasa'ya aykırılık oluşturmaktadır, bu önergeyi işleme koyamazsınız.