Konu:GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN ANAYASA'YA VE İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:136
Tarih:10/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (AA) BENDİNDEN SONRA YENİ BİR MADDE İHDASINA DAİR ÖNERGENİN ANAYASA'YA VE İÇ TÜZÜK'E UYGUN OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir süre önce ara verdiniz, aradan sonra tekrar görüşmelere başladık. Görüşmeler başlayınca, komisyon sıralarının Adalet ve Kalkınma Partisinin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle doldurulduğunu gördük. O sıralar ne zaman Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince doldurulmuş ise, demokrasiye bir tehlike daha geliyor demektir, onun işaretini alıyoruz. Nitekim, o sıralardaki o kalabalıkla birlikte, bize dağıtılan önerge setinde son derece önemli düzenlemeler olduğunu gördük ve şimdi siz bu önergeleri okuyacaksınız.

Önergelerden birincisi, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında teklif metninden çıkarılmış olan bir düzenlemenin yeniden bu teklif metnine dâhil edilmesi yönündeki bir öneriyi içermektedir. Bu da Dışişleri Bakanlığı teşkilatını, Hükûmetin kendi istediği gibi, kendi yakınlarıyla, tanıdıklarıyla Dışişlerini, dış politikayı bilmeyen insanlarla doldurmaya yönelik bir önergedir. Bu önerge, Anayasa'nın 128'inci maddesine aykırıdır, burada işlem göremez. Birinci söyleyeceğim budur.

İkincisi: Yine, görüştüğümüz teklifin 74'üncü maddesinde değişiklik yapan bir önergedir. Bu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza kendi tanıdıkları, arkadaşları, eşi, dostu için, Sayın Başbakanın ve arkadaşlarının ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna mensup milletvekillerinin tanıdıkları için yurt dışında kadro ihdasını öngörmektedir.

Görüştüğümüz söz konusu madde sadece Spor Bakanlığıyla İş Kurumuna yönelik kadro ihdasını düzenlemekteyken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yurt dışı sosyal güvenlik müşaviri kadrosu veya ataşe, ataşe yardımcısı kadrosu verilmesi yönündeki düzenleme yine bir İç Tüzük ihlalidir.

Ayrıca şunu merak ediyorum: Yurt dışındaki işçilerimizin Türkiye'ye gönderdiği döviz azaldıkça yurt dışına artık işçi göndermeyen bir ülke olmuş isek veya yurt dışına giden vatandaşlarımız daha çok oraya yerleşmiş ise bunların bulundukları ülkelere daha fazla kadro gönderilmesinin nasıl bir objektif gerekçesi vardır, onu da merak ediyorum.

Yine, bir diğer önerge, gerçekte 6111 sayılı Kanun'da değişiklik yapılması gerektiği hâlde, İç Tüzük'ün 87'nci maddesinin arkasından dolaşabilmek için bir İç Tüzük ihlalini göze alarak, İç Tüzük'ün kafasını gözünü yararak getirilmiş olan bir düzenlemedir.

Sayın Başkan, dün burada İç Tüzük'ü ihlal ettiniz. İç Tüzük'e aykırı olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapılması gereken bir düzenlemeyi, 3194 sayılı Kanun kapsamında yapmayı öngören bir önergeyi işleme koymak suretiyle İç Tüzük'ü ihlal ettiniz.

Yine, Türkiye Mimar, Mühendis Odaları Birliği Kanunu'nda yapılması gereken ve tamamen siyasi gerekçelere dayalı olarak Taksim Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Taksim Dayanışmasına ceza vermek üzere, İç Tüzük'e aykırı olarak getirilmiş olan bir önergeyi İç Tüzük'e aykırı olarak işleme koydunuz, burada oylattınız.

Dün bir hukuksuzluk yaptınız, bugün bu hukuksuzluğa "dur" demenizi bekliyorum. Bu hukuksuzluğu yapmamanızı sizden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına istiyorum Sayın Başkan. Buna hakkınız yok. İç Tüzük'e uymaya davet ediyorum. Bu önergeler görüşülemez.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

Şimdi, yeni madde ihdasına dair önerge var, önergeyi okuyacağım. Komisyon salt çoğunlukla katılırsa maddeler olarak görüşülmesine açacağım. O sırada görüşlerinizi belirtirsiniz. Ayrıca Anayasa'ya aykırılık iddiası varsa onu da önerge olarak verirsiniz.

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, böyle bir yasama olur mu ya!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben bir eleştiri yönelttim. Sizin bu eleştirilere cevap verme yükümlülüğünüz vardır. Sizin yüksekte oturmanız bize yüksekten bakma hakkını size vermiyor.

BAŞKAN - Cevap veriyorum ben de.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Rica ediyorum. "Ben önergeleri okutacağım." diyorsunuz şimdi. Ben bir Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulundum.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Beyefendi, biz de duyalım önergeyi ya!

BAŞKAN - Hayır, Sayın Hamzaçebi, siz, sizin istediğiniz şekilde cevap vermemi istiyorsunuz. Ben yapacağımı, yapabileceğimi söylüyorum size, Genel Kurula, daha doğrusu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye, siz "yapabileceğim" derken yani siz bir baskı altında mısınız?

BAŞKAN - Yapmam gerekeni söylüyorum, daha doğrusu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Özgür iradeniz yok mudur? Sayın Başkan, İç Tüzük burada.

BAŞKAN - Hayır, bu mesele benim meselem değil Sayın Hamzaçebi. Bunu getiren grupla, grup başkan vekilleriyle konuşmanız lazım, komisyona söylemeniz lazım bunları.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, Meclisi yöneten sizsiniz, siz onları şey yapacaksınız. Böyle bir şey olur mu yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Meclisi yöneten sizsiniz. Siz onun için oturmuyor musunuz orada?

BAŞKAN - Ben, İç Tüzük neyi emrediyorsa, neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, şu anda İç Tüzük usullerine göre bir hareket yapıyorsunuz. Komisyona sorduktan sonra bunun Anayasa'ya aykırı olup olmadığı tartışılır.

BAŞKAN - Evet, onu izah ediyorum ama?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İşte onun üzerine bir önerge verilmiş, Anayasa'ya aykırı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Anayasa'ya, İç Tüzük'e aykırı önergeleri burada siz işleme koyamazsınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Olur mu öyle şey.

BAŞKAN - Öyle bir yetkim yok efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, o zaman İç Tüzük'e aykırı koyabilir misiniz demektir bu, böyle bir şey olur mu yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, önergenin yeni madde ihdasının Anayasa'ya aykırı olup olmadığını ben takdir edecek değilim, Genel Kurul takdir eder.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Aynen öyle.

BAŞKAN - Biraz önce de bunu anlatmak istedim. Madde olarak açacağım, üzerinde konuşulacak. O sırada Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ediyorsanız -ki ettiniz- önerge verirsiniz.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - O kadar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Başka ne yapabilirim?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu İç Tüzük'ü uygulamak, Başkanlık Divanının, oturumu yöneten Başkan Vekilinin görevidir. Siz eğer?

BAŞKAN - Hayır efendim, Başkanlık Divanı Anayasa'ya aykırı diye reddetme imkânı yok, yetkisi de yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, İç Tüzük'ün 87'nci maddesini kim uygulamaya koyacaktır, kim bunu gözetecektir?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük 87'ye uygun Sayın Başkan yaptığınız işlem, biz Anayasa Mahkemesi değiliz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İç Tüzük'ün 87'nci maddesini uygulamak Başkanlık Divanının görevi değilse kimin görevidir?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İç Tüzük 87'ye çok uygun bir hareket.

BAŞKAN - Genel Kurulun görevi efendim, onu anlatıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Genel Kurul, Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülen bir önergeyi Anayasa'ya aykırılık yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme sonunda Anayasa'ya aykırılık görürse, yapılacak oylamayla düzenlemeyi reddedebilir. Bunun dışında Başkanlığımızın Anayasa'ya aykırılık ileri sürülen bir önergeyi işleme koymama yetkisi bulunmamaktadır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Anayasa'ya aykırılıkla ilgili kararı verecek yüce kuruldur. Düzenleme kanunlaştıktan sonra Anayasa Mahkemesine de Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle iptal davası açılması ve düzenlemenin iptal ettirilmesi mümkündür. Bu nedenle Başkanlığımızın bu yöndeki tutumu doğrudur. Yani, benim, Anayasa'ya aykırı diye bu yeni madde ihdasını reddetme imkânı nerede, Tüzük'ün hangi maddesinde var?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın, iki şey söylüyorum: Birincisi, Anayasa'ya aykırılık iddiasını ortaya koyuyorum; ikincisi, İç Tüzük'ün 87'nci maddesine aykırılık iddiasını ortaya koyuyorum. Ben size?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım?

BAŞKAN - Bir saniye Sayın Milletvekilim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Önergeyi biz de duyalım efendim. Bilmiyoruz ki, neyi konuşacağız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben sizi İç Tüzük'e uymaya davet ettim.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Önergeyi Genel Kurula okuyun.

AYTUĞ ATICI (Mersin) - Önergeyi veren sensin, ne verdiğini bilmiyorsun!

BAŞKAN - Evet, Sayın Hamzaçebi, ben önergeyi, madde ihdasını bir okutayım. Üzerinde görüşme açacağım, dinleyeceğim tekrar sizi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bakın?

BAŞKAN - Yeni madde ihdasına dair bir önerge vardır. Malumları olduğu üzere?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir saniye efendim.

Efendim, usul tartışması açacağım. Bu nedenle değil, benim sözümü dinlemediğiniz için usul tartışması açıyorum.