Konu:GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (P) BENDİNİN (1) NO.LU ALT BENDİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN ÖZETİNDEKİ İMZANIN KİME AİT OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (P) BENDİNİN (1) NO.LU ALT BENDİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN ÖZETİNDEKİ İMZANIN KİME AİT OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce ayakta söyledim. Bahsettiğim konudan sonra siz bir değerlendirme yaptınız, o değerlendirme üzerine tekrar bir değerlendirme yapacağım. Siz tekrar ikinci konuyu yani bu usul tartışmasına ilişkin konuyu değerlendirerek "Aranızda anlaşın dedim, anlaşamadığınız için bu durum doğdu." anlamında bir değerlendirme yaptınız. Tekrar ediyorum, bir önceki usul tartışmasında siz hiçbir gruba sormadan, aranızda anlaşın demeden "Tutanakları alıp bakacağım." dediniz yani bundan hiç söz etmiyorsunuz Sayın Başkanım. Medeni bir şekilde bu konuşmalar herkes arasında paylaştırılabilir. Herhâlde Başkanlık Divanı ve buradaki 4 siyasi parti grubu bunu başarabilecek durumdadır. 4 siyasi parti grubu bunu başarabilir ama Başkanlık Divanı, Sayın Başkan, bu öncülüğü gruplara maalesef yapmıyor.

Değerli milletvekilleri, maddenin kendisi esasında Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'nın 45'inci maddesi meraların korunması konusunda devlete görev yüklemiştir. Meralar amaç dışı kullanılamaz. Meranın tanımının ne olduğu da 4342 sayılı Mera Kanunu'nda açık bir şekilde tarif edilmiştir. Bu tarife göre mera, hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerdir. Aynı kanunda yaylak tanımlanmıştır. Yaylağın tanımı: Çiftçilerin hayvanlarıyla birlikte yaz mevsimini geçirmek, hayvanlarını otlatmak ve de otundan yararlanmak için tahsis edilen yerdir. Kışlak yine, hayvanlarıyla birlikte çiftçilerin kışı geçirmek üzere konakladıkları, hayvanlarını otlattıkları ve otundan yararlandıkları yerdir. Gerek Mera Kanunu'na göre gerekse bu kanunda sizin Hükûmetiniz döneminde, 2013 yılında yapılan bir değişiklik var bu tanımların olduğu maddede. Bakarsanız, bu amaç dışında bu yerler kullanılamaz. Eğer herhangi bir şekilde amacı dışında kullanılan bir yer var ise tekrar bunları mera, yaylak ve kışlağa dönüştürmek için gerekli olan harcamalar burayı bozanlardan tahsil edilir ve buraları mera, yaylak ve kışlağa dönüştürülür; kural budur. Buralar özel mülkiyete konu olamaz, sadece bu amaçlar için köylüye tahsis edilir. Bakın, anahtar kavram "tahsis"tir. Tahsis olan, tahsise konu olan bir yer hiçbir şekilde kiralama konusu olamaz. Siz, buraya, madde metnine -önerge değil, önergede de aynı şeyi tekrar ediyorsunuz- bu yerlerin yirmi dokuz yıla kadar tahsis kapsamında kiralanabileceğini söyleyerek Anayasa hükmüne aykırı hareket ediyorsunuz.

Yine, bu yerlerde 3 kata kadar, 200 metrekareye kadar bina inşa edilebileceğini söylüyorsunuz. Maddenin başına konulmuş olan "Geçici yerleşim amacıyla bu yerlerde bina yapılır." ifadesi gerçek niyeti gizlemeye yetmiyor. Geçici yerleşim amacıyla 3 katlı betonarme bina yapıyorsunuz. Bunun neresi geçici yerleşim? Mızrak çuvala sığmıyor değerli arkadaşlar. Açıkça Anayasa'ya aykırı bu.

Değerli milletvekilleri, sözlerimi fazla uzatmayacağım. Önerge metni de fazla bir şey getirmiyor, bunu daha kurumsal bir hâle getiriyor. Bir tek "irtifak hakkı" ibaresini oradan çıkarıyor ama kiralamayı olduğu gibi muhafaza etmek suretiyle madde metninde yer alan Anayasa'ya aykırılığı devam ettiriyor.

Buralarda niyet buraları köylüye kullandırmak olsa, hayvancılık yapan vatandaşımıza kullandırmak olsa, onların o yerlerde var olan o geçici yapılarını biraz iyileştirmek, biraz daha kaliteli hâle getirmek olsa, buna da "Evet." diyeceğiz ama niyet o değil. Niyet, bu meraları, yaylaları, kışlakları, buralardaki yapılaşma alanlarını köylünün elinden alarak varlıklı kimselere vermektir yani köylü dışındaki kimselere vermektir daha doğrusu. Dolayısıyla amacı dışında kullanılmasını sağlamaktır. Niyet iyi değildir. Niyet, köylünün elinden bu yerlerin çıkmasına ve bu yerlerin doğal karakterinin bozulmasına yöneliktir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)