Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Anayasa'nın 45'inci maddesi şu başlığı taşıyor: "Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması." Madde 45, birinci fıkrayı okuyorum: "Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır." "Çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını önlemek devletin görevidir." şeklindeki anayasal hükmü sizlerin bilgisine sundum.

Yine, 4342 sayılı Mera Kanunu, mera yaylak ve kışlakların hangi anlama geldiğini gayet açık bir şekilde tanımlamıştır. Mera tanımını okuyorum sadece: "Mera, hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerdir." Mera tanımı açık. Mera, hiçbir şekilde bir yapılaşmaya, inşaata konu olamaz, kiralanamaz; bunlar ancak tahsis edilebilir, köylüye tahsis edilebilir, bu amaçla kullanılmak üzere.

Şimdi, Hükûmet veya teklif sahipleri, önerge sahipleri "tahsis" kelimesinin arkasına saklanarak "Bu yerler yirmi dokuz yıla kadar varan sürelerle tahsis kapsamında kiralanabilir." düzenlemesini yapıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu, Anayasa'nın 45'inci maddesine çok açık bir şekilde aykırıdır. Plan ve Bütçe Komisyonunda o maddenin görüşülmüş olması, o şekilde geçmiş olması bu önergenin Anayasa'ya aykırılığını ortadan kaldırmıyor.

Teşekkür ederim.