Konu:Görüşülmekte Olan Kanun Teklifinin 73'üncü Maddesinin (p) Bendinin (1) No.lu Alt Bendiyle İlgili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli Ve Arkadaşlarının Vermiş Olduğu Önergenin Özetindeki İmzanın Kime Ait Olduğunu Öğrenmek İstediğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:135
Tarih:09/07/2013


GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN KANUN TEKLİFİNİN 73'ÜNCÜ MADDESİNİN (P) BENDİNİN (1) NO.LU ALT BENDİYLE İLGİLİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ VE ARKADAŞLARININ VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN ÖZETİNDEKİ İMZANIN KİME AİT OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, öncelikle Sayın Başkan bu önerge özetindeki imzanın kime ait olduğunu açıklamak zorundadır. Burası Parlamento. Kim, uzman mı attı bu imzayı, bakan mı attı, başka bir milletvekili mi attı, bunu Parlamento bilme hakkına sahiptir, siz bu bilgiyi vermek zorundasınız. Bu bir.

İki: İçeride yaptığım yorumu Genel Kurulun bilgisine sunuyorum. Bir değerlendirme yaptınız: "Komisyon Başkasının açıklamasından net bir şekilde anlaşılmıştır." Ben öyle anlamıyorum kanunu. Anayasa'nın 135'inci maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını düzenler ve bu kuruluşların amacının mesleki dayanışmayı sağlamak, mesleki standartları yükseltmek yönünde olduğunu hükme bağlar -cümleler böyle değil ama özü, özeti budur- ve bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğine sahip olduğunu yine aynı madde hükme bağlar.

Anayasa'nın 124'üncü maddesi de "Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir." hükmünü taşımaktadır yani Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Anayasa'nın 124'üncü maddesine göre yönetmelik çıkarabilirler. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği de bu çerçevede muhtelif yönetmelikler çıkarmıştır. Çıkarmış olduğu yönetmeliklerin ve 6235 sayılı kuruluş Kanunu'nun amacı, mesleki dayanışmayı, mesleki standartları yükseltmek ve bu şekilde mimarlık, mühendislik mesleğinin yüksek standartlara oturmasını sağlamak suretiyle halkta olan güven duygusunu artırmaktır.

Çıkarılan yönetmeliklerin birinde, projelerin mesleki denetimini sağlamak üzere, bir mesleki denetim zorunluluğu getirilmiştir. Yani, mimarlar ve mühendisler hazırlamış oldukları projeyi ilgili odaya sunarlar, oda bunun mesleki açıdan denetimini yapar, mesleki denetim yapılır, bu süzgeçten geçer, buna uygun olduğu anlaşılan projeler tekrar onaylanarak ilgili proje sahibine verilir. Bu sırada oda bir denetim ücreti elde eder. Hükûmetin hedefi, bu denetim ücretini ortadan kaldırmak suretiyle odaları zayıflatmaktır. Ben de bir açıklama yaptım şimdi, Anayasa'nın vermiş olduğu yetkiyle bu odalar yönetmelik çıkarabilir, yönetmelikle de böyle bir düzenlemeyi yapabilirler. İlgili kanunda, 6235 sayılı Kanun'da bu konuda açık bir hüküm aramaya gerek yoktur. Anayasa'nın ve yasaların yasaklamadığı konuda bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri idari her türlü düzenlemeyi yapabilir. Örneğin, Anayasa'nın yasaklamadığı bir konuda, yasaların yasaklamadığı bir konuda Bakanlar Kurulu, bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarıp düzenleyici bir tasarrufta bulunabilir, hiçbir engel yoktur buna. Bunun örnekleri çoktur. Lütfen, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğüne talimat verin, bunun örneklerini sizlere getirsinler. Aynı şekilde, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de 6235 sayılı Kanun'un açıkça yasaklamadığı, tam tersine "mesleki dayanışmayı, mesleki kaliteyi, mesleki standartları yükseltmek" kavramları adı altında izin verdiği bir çerçevede her türlü yönetmeliği yapabilir. Hiç tereddüt etmiyorum o yönetmeliğin yasaya, Anayasa'ya uygunluğu konusunda. Benim için de bu konu nettir.