Konu:BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:133
Tarih:07/07/2013


BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 478 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben, özellikle burada, dün kendi ilimizde, Ağrı ilinin Taşlıçay ilçesinde gerçekleşen bir olayı da yüce Meclise aktarmak istiyorum. Dün Ağrı ilimizin Taşlıçay ilçesinde bayram vardı çünkü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Taşlıçay Nurali Turan Adalet Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni vardı. Tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu çalışmaların olması nedeniyle bizim katılma imkânımız olmadı. Ben buradan, katkılarından dolayı Sayın Başbakanımıza, yine, değerli iş adamımız Sayın İbrahim Çeçen'e ve yine, değerli iş adamımız ve bu okulu yapmakta emeği geçen Sayın Nurali Turan'a, Taşlıçay'ımıza adalet meslek yüksekokulunu yapmasından dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Yine, bu güzel ilçemize Cenab-ı Allah'ın daha böyle nice güzel yatırımlar getirmesini niyaz ediyorum.

Bu vesileyle, personel rejiminin düzenlenmesi konusu, yıllardır pek çok hükûmetin programında yer almasına rağmen, bu konuda şimdiye kadar AK PARTİ Hükûmeti haricinde herhangi bir düzenleme getirmeyen hükûmetler ve bu personelle ilgili rejimde biz neler getirmişiz, bu konuda yüce Meclisi de bilgilendirmek istiyorum.

AK PARTİ hükûmetleri 2002 yılından sonra göreve gelir gelmez, ilk etapta sivilleştirme programına aldığı kurumlardan bir tanesi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği olmuştu. Dolayısıyla, daha önce askerî kökenden gelen insanların burada unvanlı bir şekilde atanmaları? AK PARTİ Hükûmetimiz döneminde buraya sivil bir bürokrat atanmıştır. Yine, aynen, farklı kurumlarda, aynı unvanlarda görev yapan kamu personeli ücretleri arasındaki adaletsizliğin giderilmesiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşları, biliyorsunuz, kanun hükmünde kararnameyle, 2012 yılında çıkarılan bir KHK'yla bunlar düzenlenmiştir.

Yine, kamu çalışanlarına toplu sözleşme yapabilme hakkı verilmiştir. Kamu çalışanlarına, yine bizim Hükûmetimiz döneminde 1 derece verilmiştir. Yine, bizim dönemimizde disiplin affı çıkarılmıştır. Yine, aynı şekilde, dün de bizim kabul ettiğimiz bir madde ile 200 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, bizim Hükûmetimiz döneminde gerçekleştirilmiştir.

 Özellikle 4/C? Özelleştirme sebebiyle iş akitleri feshedilen kamu işçilerinin kamuda 4/C statüsünde istihdamları sağlanmıştır. Geçtiğimiz on bir yıl içerisinde kamu çalışanlarımız hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmemiştir. Cumhuriyet tarihinde -özellikle bu çok önemli, bakın- Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında burada görev yapan arkadaşlara geçen sene itibarıyla bir teşkilat yasası çıkarıldı ve bunlara belli özlük hakları tanındı. Burada, tabii, fazladan çalışan kardeşlerimize de yüzde 50'ye yakın bir teşvik verilmek suretiyle bunların da emekliliğe sevki sağlanmıştır.

Yine, kamu kesiminde nitelikli personelin istihdamı yaygınlaştırılmıştır. Türkiye'de ilk defa, bakın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bizim iktidarımız döneminde gerçekleştirmiştir. Özellikle, burada devletin sosyal yapısındaki değişikliklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bir doğu milletvekiliyim, inanın AK PARTİ hükûmetlerinden önce doğuda çalışan, yani doğuda istihdama katkı sağlayan birçok annemiz, bacımız paranın yüzünü görmüyordu veya parayı tanımıyordu. Özellikle bizim hükûmetlerimiz dönemlerinde, burada öğrencilerimize verilen paralar, tabii, direkt annelerin hesabına yatırıldığı için bu, bir sosyal devrim niteliğini sağlayan bir olgudur; bunu özellikle sizlere arz etmek istiyorum.

Yine, kamu kuruluşlarında kariyer meslek personeli çalıştırmak, kurumlarda insan kalitesini yükseltmektedir. Kariyer meslek personeli olarak atanmak için sadece KPSS puanı da yetmemekte, ayrıca kamu kuruluşlarında yapılan sınavlarda da, yani mülakatlar neticesinde bu arkadaşlarımızı ikinci bir süzgeçten geçirdikten sonra bunların atamaları yapılmaktadır. Yardımcı olarak göreve başlayan personel üç yıl gibi yetiştirme açısından son derece önemli sayılması gereken bir süre boyunca görev yaptığı kurumun görev alanıyla ilgili konularda yetiştirilmekte, kurumsal geleneği, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde üstatlarından öğrenmektedir. Birçok kurumda uzmanlığa atanabilmek için adaylarca bilimsel esaslara uygun bir tez de hazırlanması gerekmektedir, hazırlanmaktadır. Akabinde aday bir de kurumsal mevzuat kapsamında?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Benim konuşmam bittiği için ben yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)