Konu:MHP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:117
Tarih:06/06/2013


MHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Benden önce bir konuşmacı arkadaş burada konuştu, "cumhuriyetin tehlikede olduğunu" söyledi. Cumhuriyet tehlikede ise cumhuriyeti bu devletin her ferdi ve her vatandaşı inanın kanının son damlasına kadar kendisini siper eder ve korur. Burada, bu cumhuriyeti herhangi bir partinin tekeline katmak da bana göre çok yanlış bir olgudur, bunu da öncelikle belirtmek istiyorum.

Sigortalı esnaf ve memurların emeklilik koşullarına ilişkin olarak 8/9/1990 tarihinde 4447 sayılı Kanun'la düzenleme yapılmış ve emekli olunabilmesi için belirli bir yaşa ulaşma şartı getirilmiştir. 4447 sayılı Kanun'la yapılan düzenleme öncesinde, 506 sayılı Kanun'a tabi olan işçilerden kadınlar yirmi yıl, erkekler yirmi beş yıl sigortalı bulunma ve en az 5.000 gün prim ödeme; 1479 sayılı Kanun'a tabi olan esnaflardan kadınlar yirmi yıl, erkekler yirmi beş yıl fiilî prim ödem; yine, 5434 sayılı Kanun'a tabi olan memurlardan kadınlar yirmi yıl, erkekler yirmi beş yıl fiilî hizmet süresi karşılığında herhangi bir yaşa tabi olmaksızın emekli olabilmekteydiler.

Yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kadınların 38, erkeklerin 43 yaşında emekli olmalarına ve uzun süreli emekli aylığı almalarına neden olmuştur. Bunun sonucunda da sosyal güvenlik açıkları merkezî bütçe içinde önemli bir yer tutmaya başlamış ve sosyal güvenlikte kara delikler oluşmaya başlamıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bu güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği yoktur. Sosyal güvenlik açıklarının kapatılması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin sağlanması bakımından 8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı getirilmiştir. 1999 tarihinden önce sigortalılığı başlayanların ise kazanılmış haklarının korunması açısından bu tarihte on sekiz yıl sigortalılığı bulunan kadınlar ile yirmi üç yıl sigortalılığı bulunan erkekler de yaştan muaf tutulmuş ve on sekiz-yirmi üç yılın altında hizmeti olanlar ise hizmet süreleri esas alınmak suretiyle kademeli yaşa tabi tutulmuşlardır.

Yine, 4447 sayılı Kanun'la getirilen kademeli geçiş süreci adil, makul ve ölçülü olmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal edilen hükümler, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, sigortalıların emeklilik yaşı 23/5/2002 tarihindeki hizmet sürelerine göre farklılaştırılmakta ve kadınların emeklilik yaşı 40 ila 58, erkeklerin emeklilik yaşıysa 44 ile 58 yaş baremine göre değişmektedir.

Yapılan bu düzenleme sosyal güvenlik açıkları üzerinde beklenen olumlu etkiyi yaratamamıştır. Bu nedenle, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak ve gelecek nesillerin emeklilik hakkını çalmamak adına yürürlüğe koyduğumuz sosyal güvenlik reformuyla uluslararası ölçekte bir sosyal güvenlik sistemini hayata geçirdik. Bu anlamda, bu reformun etkisiyle birlikte sosyal güvenlik açıkları kontrol altına alınmış ve sistem sürdürülebilir bir noktaya getirilmiştir.

Gelecek nesillere katlanılamaz bir sosyal güvenlik açığı bırakmamak, popülist yaklaşımlarla onların geleceklerini ellerinden almamak için emeklilik yaşıyla ilgili söylem ve eylemlerimizde çok dikkatli davranmak zorundayız. Bu nedenle, emeklilik yaşının kaldırılarak erken emeklilik hakkı verilebilmesinin sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengelerini bozacağı, sistemin vereceği açıkların da merkezî bütçe üzerinde çok ciddi baskılara neden olacağı aşikârdır. Bunun sonucu olarak, on üç yıldır uygulanmakta olan ve getirilen kademeli yaşı tamamladıktan sonra emekli olanları da göz önüne alarak erken emekliliği gündemimizden çıkarmamızın ülke menfaatine olacağını düşünmekteyiz.

Bu düşüncelerle Milliyetçi Hareket Partisinin vermiş olduğu araştırma önergesinin aleyhinde olacağımızı belirtiyor, yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)