Konu:BDP GRUP ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİN ANAYASA'NIN 138'İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE İŞLEMDEN KALDIRILIP KALDIRILAMAYACAĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:113
Tarih:30/05/2013


BDP GRUP ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİN ANAYASA'NIN 138'İNCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE İŞLEMDEN KALDIRILIP KALDIRILAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük gereği usul tartışmasında iki aleyhte iki lehte söz alınabiliyor, tabii ki bu insanların düşüncelerini lehte veya aleyhte şeklinde gruplandırmasına neden olmuyor. Yani ben sözümü bu önergenin usul tartışmasının üzerinde alıyorum. Lehte veya aleyhte değil üzerinde konuşuyorum.

Barış ve Demokrasi Partisi, Meclis araştırma önergesinde süregelen bir davayla ilgili olarak yargılama sürecinin hukuksuzluğuna işaret ederek bu konuda bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyor. Danışma Kuruluna bunu grup önerisi olarak getirmiş, daha sonra orada kararlaştırılamayınca Genel Kurula grup önerisi olarak bunu sunuyor.

Her şeyden önce şunu ifade edeyim ki: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bütün faili meçhullerin araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arzu ediyoruz. Görüşümüz açıktır, nettir. Bu önerilerimizi defalarca buraya getirmiş olmamıza rağmen iktidar partisinin, AKP'nin oylarıyla bu önerimiz kabul edilmemiştir. Hâlâ aynı görüşteyiz.

İkinci olarak söyleyeceğim şudur: Bu önergede hukuksuzluğa işaret olarak, örneğin bu davanın yargılama yerinin değiştirildiği ifade ediliyor. Yargılama yeri ilk defa değiştirilen bir dava değil bu. Bir başka dava da, başka davalarda da yargılama yerinin değiştirildiği olmuştur. Mesela Mardin Kızıltepe'de 12 yaşında öldürülen Uğur Kaymaz'ın davası da oradan alınıp Eskişehir'e nakledilmiştir.

SIRRI SAKIK (Muş) - Ama hepsi de beraat etti.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Zaten amaç o. Amaç, beraat ettirmek, kaybetmek, gözden kaçırmak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, bu tip sorunlar vardır. Evet, Anayasa'nın 138'inci maddesinin üçüncü fıkrası, görülmekte olan bir davayla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin olarak herhangi bir görüşme yapılamayacağını, beyanda bulunulamayacağını ifade ediyor.

Bu açıdan baktığımızda böyle bir anayasal sorun var bu önergeyi görüşmeye ama ben size sormak istiyorum: 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'yla ilgili bir dava devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu. Sayın Elitaş, o zaman bu itirazlarınızı neden buraya getirip söylemediniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Darbeleri Araştırma Komisyonu kuruldu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Susurluk Komisyonu kuruldu. Susurluk'la ilgili bir dava devam ederken, Anayasa'ya aykırı bir şekilde burada komisyon kuruldu o zamanki Parlamentoda. Bunlar nasıl oluyor? Yani işimize geldiği zaman Anayasa'nın hükmünü hatırlayıp, işimize gelmediği zaman Anayasa hükmünü bir kenara atmayalım.

Sürem bittiği için?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sizin işinize geliyorsa kabul edin öyleyse bunu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, hayır, Anayasa'ya aykırılığını ifade ediyorum. Bu konunun burada görüşülmemesi -usul açısından böyledir- gerekir ama lütfen siz de tutarlı olun, her konuda bu tutarlılığınızı aynı şekilde ifade edin.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)