Konu:KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:86
Tarih:02/04/2013


KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MÜSLİM SARI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dilerseniz, öncelikle bu maddeyle ne yapılmak istendiğini konuşalım, daha sonra da neden doğru olmadığını konuşalım.

Merkez Bankasının, bildiğiniz gibi, 4 çeşit hissedarı var; A, B, C ve D sınıfı hissedarlar olmak üzere. Bu hissedarların her biri Merkez Bankasının Denetleme Kuruluna 1 tane üye veriyor. Dolayısıyla, A sınıfı hisseler hazineye ait olan hisseler, B ve C sınıfı hisseler bankaya ait olan hisseler, D sınıfı hisseler de gerçek kişilere ait olan hisseler.

Şimdi, bu yasayla şu yapılmak isteniyor: Merkez Bankasının Denetleme Kuruluna seçilecek 4 üyenin tamamının da genel kurulca seçilmesi düzenleniyor. Yani, bu 4 tane üyenin tamamının da aslında doğrudan doğruya Hazine Müsteşarlığı tarafından seçilmesi öngörülüyor, tasarının getirdiği düzenleme bu.

Şimdi, bu düzenlemenin gerekçesi ne? Gerekçesi de şu: D sınıfı hissedarlara yani gerçek kişilere ulaşmak mümkün değil. 6 bin küsur tane gerçek kişi var, bunların çok büyük bir kısmına ulaşamıyoruz, bunlar ya ölmüş ya kanuni mirasçıları belli değil ve hiçbir biçimde ulaşma şansımız yok. Peki, öyle ama o zaman, B ve C sınıfı hissedarların Merkez Bankasının Denetleme Kuruluna üye seçme hakkını neden ellerinden alıyorsunuz? Bu konunun bir açıklaması yok, bunun herhangi bir gerekçesi yok. Dolayısıyla, gerekçe ile aslında yapılmak istenen düzenleme arasında tam bir örtüşme söz konusu değil. Burada bir farklılık var, bunu öncelikle tespit edelim.

İkincisi: Merkez Bankasının bütün yönetim kurullarına atamayı yapan zaten Hazine Müsteşarlığının kendisi. Yani hem Banka Meclisini hem Başkan yardımcılarını hem de Başkanın kendisini yine Hükûmetle, üçlü kararnameyle olmak üzere Hazine Müsteşarlığı yani Hükûmet doğrudan doğruya belirleme yetkisine sahip. Böyle bir kurumun bir de Denetleme Kurulunun doğrudan doğruya hazine tarafından tespit ediliyor oluşunu, belirleniyor oluşunu biz doğru bulmuyoruz. Birkaç sebepten dolayı doğru bulmuyoruz ama en önemli sebebimiz: Merkez Bankasının özerkliğine ve bağımsızlığına halel getirecek bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, fiyat istikrarı açısından son yıllarda elde edilen bir kazanım söz konusuysa eğer 1990'lı yıllara göre, bu kazanımın altında Merkez Bankasının bağımsızlığı, özerkliği çok önemli bir yerde durmaktadır. Merkez Bankasının bağımsızlığına ve özerkliğine halel getirecek her türlü uygulamadan uzak kalmak son derece önemlidir. Bunu korumak hem Hükûmetin görevidir, aynı zamanda muhalefetin de görevidir. Bu açıdan bunu çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğumuz çalışmalarda bu önerinin aslında Hazine Müsteşarlığından değil de Merkez Bankasından, kendisinden geliyor olmasını da trajik bir durum olarak nitelemek istiyorum. Herhâlde, Merkez Bankasının bağımsızlığını ve özerkliğini en fazla o kurumun çalışanları ve yöneticileri korumalıdırlar. Dolayısıyla, bu önerinin Merkez Bankasından geliyor oluşunu da ben bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum.

Sonuç itibarıyla, bu öneri Merkez Bankasının bağımsızlığına gölge düşüren bir öneridir ve eskiden olduğu gibi A, B, C ve D sınıfı hissedarların her birinin Denetleme Kuruluna birer üye seçmesinin yani eski uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Mevcut uygulamanın ya da bu tasarıyla getirilmek istenen uygulamanın doğru olmadığını, Merkez Bankası bağımsızlığına aykırılık teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede bu öneriyi verdik, iktidardan da destek bekliyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.