Konu:Türk Petrol Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:112
Tarih:29/05/2013


TÜRK PETROL KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 450 sıra sayılı Türk Petrol Kanunu Tasarısı'nın 18'inci maddesi üzerine verilen önerge üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben bu akşam yine Artvin'i konuşacağım, Sayın Bakanı yakaladık.

Şimdi, Sayın Bakanım, daha önceden de burada birçok kere konuştuk. Artvin ilinde bir Cerattepe maden ihalesi var. Sizi her yakaladığımda bunu konuşacağım, bakalım kim haklı çıktı. Ben size daha önceden de söylemiştim, bu akşam da bir kere daha konuşacağız.

2012 yılının Şubat ayında yapılan ihalede -özellikle, Adalet ve Kalkınma Partisindeki milletvekilleri dikkatle dinlerlerse- değerli arkadaşlar, bu ihalenin 1 tane firmayı tarif ettiğine ilişkin bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 10 tane konuşma yaptım, dedim ki: "1 tane firmayı tarif ediyor." Bu firma da öyle ki? Bakın, bu ihalenin 8'inci maddesinde, çok değerli arkadaşlarım "İşletme izni alındıktan sonra üç yıl içinde üretime başlanarak üretime başlanmasından sonra on yıl içerisinde yıllık asgari olarak 500 bin ton tüvenan ve 10 bin ton metal bakır madeni üretiminin yapılması zorunludur." diyor sözleşmeye göre. Hemen altında da "İhaleyi kazanan tarafından yukarıda belirtilen miktarlardaki metal bakırın yurt içinde bir tesiste üretilmesi zorunludur. Bu taahhüdün yerine getirilmemesi hâlinde taahhüt teminatının tamamı irat kaydedilir." diyor değerli arkadaşlarım. Yani diyor ki: "Bu firma?" Bir tek firmayı tarif ediyor.

Bende bu konuda birtakım tereddütler de hasıl oldu. Milletvekili olarak bana geldiler ihale yapılmasından evvel -Değerli Bakanım, dikkatle dinlerseniz- dediler ki: "Bu ihale bir tek firmayı tarif ediyor, Türkiye'de bir tane firma vardır." Ben hukukçuyum, dedim "Hayır böyle bir şey olamaz." diye, kalktım, Sayın Bakana -altında imzası var- dedim ki: "Bu ihale şartnamesine uygun olarak, bu ihale şartnamesinin tarif ettiği anlamda Türkiye'de kaç tane firma vardır?" Bakın, dikkatle dinleyin değerli arkadaşlarım. "Böyle kaç tane firma vardır?" diye Sayın Bakana sorduğum soruya Sayın Bakanın vermiş olduğu cevabı söylüyorum, dedi ki: "16 Şubat 2012 tarihi itibarıyla aktif olarak blister bakır üretimi yapan Türkiye'de 1 adet tesis bulunmaktadır." Tesadüfü görüyor musunuz değerli arkadaşlarım? 10 milyon dolar var bu işin içerisinde. Eti Bakır AŞ'ye ait blister bakır üretimi bu tesis Samsun ili merkez sınırları içerisindedir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Kimin o?

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Ben Bakana birçok kereler sordum. Dedim ki: "Sayın Bakan, bu ihaleyi alan firma bir tek firmayı tarif ediyor ancak bu firma veya bu firmayla bağlantılı olan bir başkasının alması gerekir." diye, bunu dedim. "Eşim noterdir, noterden tespit ettireceğim." dedim. Arkasından ihale yapıldı değerli arkadaşlarım, ihaleyi bu firma almadı güya. Sayın Bakan da çıktı dedi ki: "Siz yanıldınız." Öyle mi? Dediniz ki: "Artvin Milletvekili yanıldı." Ben de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisine bir konuşma yaptım, o konuşma metinlerimi de getirdim. Dedim ki: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu Atatürk'ün mabedinde size sesleniyorum." dedim Sayın Bakan. "Şimdi, bu ihaleyi o firma almadı, diğer firma aldı, öyle diyorsunuz yani buradaki resmî kayıtlara göre öyle diyorsunuz. O firmayla diğer firmanın başka illerde de ortaklıkları var biliyorsunuz değil mi?" dedim. "Adana'da ve başka illerde? Adını söylemek istemiyorum. Şimdi buradan size söylüyorum bu firma bu madeni nerede işletecektir?" diye Sayın Bakana sordum, "Nerede işletecektir?" diye. "Bu firmaya bu madeni nerede işletecektir?" diye bir kere daha sordum. "Madem ki siz haklısınız, ben de yanıldım milletvekili olarak. Eğer siz haklı çıkarsanız ben bu Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bütün Türkiye'den ve Artvin'den özür dileyeceğim." dedim. Bakan da dedi ki: "Ben haklı çıktım." diye söyledi. Öyle mi Sayın Bakan? Dikkatle dinlerseniz Sayın Bakan siz haklı çıktınız, "Ben yanıldım." diye söyledi kendisi. Dedi ki: "İhaleyi, bakın, o firma almadı. İhaleyi başka firma aldı." dedi.

Şimdi, Sayın Bakan, bakın, Artvin'den yerel gazeteleri getirdim. Muhtemelen yanınızdakinin de çok yoğun işleri vardır, dikkatle dinlerseniz, muhtemelen benden daha önemlidir o yanınızdaki beyefendinin işleri. Bakın, Sayın Bakan, bu gazeteyi size yarın çerçeveletip göndereceğim. Artvin'deki yerel gazetelerde yayınlandı. Bakın, değerli milletvekilleri, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bana anlatsalar inanmam, böyle bir şey olabilir mi ya?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kim, kim?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne yazıyor orada?

UĞUR BAYRAKTUTAN (Devamla) - Bakın, ne diyor? Bunu sesli olarak okuyorum, size yarın çerçeveletip göndereceğim. Bakalım ben mi yanıldım, siz mi yanıldınız? Size Türkiye Büyük Millet Meclisinden açık çağrıda bulunuyorum. Burada diyor ki: "Eti Bakır AŞ Artvin Cerattepe Projesi'nde çalıştırılmak üzere?" Bakın, Sayın Bakan, cüreti görüyor musunuz adamlardaki? Diyor ki: "Eti Bakır AŞ Artvin Cerattepe Projesi'nde çalıştırılmak üzere, aşağıdaki kadrolara personel alınacaktır." Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bunun Türk Ceza Kanunu'nda bir tane tanımı vardır biliyor musunuz, hatta iki tane; diyorlar ki: Görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma.

Şimdi, Sayın Bakana Türkiye Büyük Millet Meclisinden sesleniyorum: İstediğiniz televizyon kanalında, sizin belirleyeceğiniz televizyon kanalında baş başa tartışalım. Eğer ben haksız çıkarsam, ben bu milletvekili kimliğini bırakmazsam namussuz, şerefsizim. (CHP sıralarından alkışlar) Bakın, açık açık AKP Grubuna da sesleniyorum. Sizinle baş başa, istediğiniz televizyon  kanalında tartışacağım. Artvin'e ne yaptığınızın farkında mısınız? Artvin'e ne yaptığınızın farkında mısınız? Başka bir şey diyemiyorum yani. Artvin'in bağrına hançer sapladınız.

Size teşekkür ediyorum. Başka bir şey demiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)