Konu:Oyunu Belirtmek Üzere
Yasama Yılı:3
Birleşim:84
Tarih:28/03/2013


OYUNU BELİRTMEK ÜZERE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının lehinde konuşmak isterdim, lehinde konuşulabilecek bazı hükümleri var. Gümrük Kanunu'nda yapılan birtakım değişiklikler ihtiyaçtan kaynaklanıyor, Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde yapılan düzenlemeler, bunlar olumlu ama bu olumlu düzenlemeler yanında, katılamayacağımız birçok olumsuz düzenleme var. Bunlardan bir tanesini biraz önce huzurunuza çıktım, anlattım.

Denetimle ilgili düzenleme Türk Ticaret Kanunu'nda çift başlı bir denetimin doğmasına yol açmıştır, kesinlikle bu düzenlemeyi eksik buluyoruz, yanlış buluyoruz. Yetkiyi tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına veren, Türk Ticaret Kanunu'nun 400'üncü maddesinde yer alan ilkeleri altüst eden bir denetim anlayışını ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek mensuplarını dışlayan bir anlayışı reddediyoruz.

Yurt dışı çıkış harcı uygulamasının devam etmesi yönündeki Hükûmet niyetine ilişkin düzenlemeyi kesinlikle yanlış buluyoruz; modern Türkiye imajına ters düşüyor. Modern Türkiye imajına ters düşmeyi Hükûmet göze almış demek ki, kendisinin öyle bir modernlik iddiası yok. Yurt dışına çıkan kişiden harç almak hiçbir modern demokrasinin, hiçbir gelişmiş demokrasinin, gelişme iddiasında olan hiçbir ülkenin uyguladığı bir husus değildir. Hükûmet bu kadar dar bir alanda kendisini geri kalmış bir ülke, bir Afrika ülkesi konumuna sokmakta sakınca görmüyor.

Yine, tasarının 31'inci maddesinde yer alan bir düzenleme kesinlikle yanlıştır: Türkiye Yeşilay Derneğine aktarılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesine ödenek konulacak. Bir kere, Yeşilay Derneği bir sivil toplum örgütüdür, kaynağını, kaynaklarını sivil toplumun yapacağı bağışlarla oluşturmak zorundadır. Hükûmetin Yeşilaya alkollü içki ve tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda görev vereceği anlaşılıyor. Dilerim ki bu görev sağlık nedeniyle olsun; yoksa, "Dinimiz içkiyi yasaklamıştır." düşüncesiyle Hükûmet bir görevi Yeşilaya vermiş olmasın, böyle bir niyeti olmasından endişe ederim. Çeşitli illerde uygulanan içki yasakları bunun örneğidir. Söz konusu 31'inci maddede, Yeşilay Derneğine Sağlık Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten yapılacak olan transfer sonucu bu derneğin yapacağı harcamalar Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun denetim hükümleri dışına çıkarılmıştır, en vahimi budur. Kamu kaynağını devlet herhangi bir şekilde bir derneğe, bir vakfa bağışlıyor ise kural, bu harcamanın amacına uygun olup olmadığının kaynağı veren devlet tarafından denetlenmesidir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu böylesi bir temel ilkeyi benimsemiştir. Bu kanunu 22'nci Parlamento Döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin oylarıyla hep beraber, oy birliğiyle çıkardık. Bir temel ilke, Başbakanın birtakım arzuları, istekleri nedeniyle bir kenara atılmıştır.

Yeşilayda Sayın Başbakana yakın bir yönetimin işbaşına gelmiş olmasının bu düzenlemede etkili olduğuna inanıyorum. Hükûmete, Sayın Bakana tavsiyem, gelin, bu harcamayı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun denetimi kapsamına alalım.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, ticaret odalarına, sanayi odalarına, ticaret borsalarına devletin yani Hükûmetin müdahalesi yönündeki bir düzenleme kesinlikle yanlıştır, Hükûmetin otoriter rejim arayışlarının, otoriter yönetim isteklerinin bir tezahürüdür. Hükûmet isterse bakanlık müfettişini görevlendirecek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Sekreterini görevden alacak, böyle bir şey olabilir mi? Personelini görevden alacak. Böyle bir yetki alıyor. Bakanlık müfettişi yazacak, bakan görevden alacak.

Sayın Bakan, burası Odalar Birliği; sizin hangi hakkınız, hangi yetkiniz var? Kanuna bu yetkiyi yazmakla yetkili olamazsınız. Bunlar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur, Anayasa'yla güvence altına alınmıştır. Bu yetkiniz Anayasa Mahkemesinden dönecektir.

Yine, bu odaların organlarını görevden alma konusunda güya yargı yolu açık olan bir düzenleme yapmışsınız ama yargının bağımsız olmadığı gerçeği karşısında bu da hiçbir işe yaramayacaktır.

Bu kanunun bir kısım düzenlemelerini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kanuna olumsuz oy vereceğimizi ifade ediyor, olumlu düzenlemelerini saklı tutuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)