Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde yasama tekniğine uygun bir madde değil her şeyden önce. Yasama organı birilerine talimat veriyor ama kime talimat verdiği belli değil. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte "İstanbul'da 'Türkiye Yeşilay Vakfı' adında vakıf kurulur." diyor.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sözleşmesi yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun muhatabı kim, kim kuracak? Böyle bir şey olamaz ama Sayın Başbakan talimat vermiş, "Bunu buraya koyun."

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Sözleşmesi yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Birileri yazmış, buraya göndermişler, teklife girmiş, bu şekilde bir vakıf kurulacak. Kimin kuracağı meçhul, birileri sahiplenecek.

E, yasanın yürütmesine bakıyoruz, "Bakanlar Kurulu yürütür." diyor. Yani Bakanlar Kurulunun yürüteceği bir hüküm var. Bakanlar Kurulu demek ki veya bir bakan bu Yeşilay Vakfını kuracak, meçhul; bu bir.

İki: Bakın, teklif metninde, kurulması öngörülen Yeşilay Vakfının amaçları şöyle sayılmıştı: "İçki, uyuşturucu, sigara bağımlılığı yanında, kumar, fuhuş, İnternet ve ekran bağımlılığı gibi, gençliğe ve topluma zarar veren fiillerle, uygulamalarla, alışkanlıklarla mücadele etmek." Âdeta, Türkiye Yeşilay Kurumu, Türkiye ahlak kurumu olarak örgütleniyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sonra eleştiriler üzerine bunlar çıkarılmış. Çıkarılması, zannedilmesin ki bu amaçlardan vazgeçildiği anlamına geliyor. "Hayır, kanunda bunları saymaya gerek yok. Biz vakıf senedini düzenlerken bunları çok daha geniş bir şekilde buraya yazabiliriz." diye düşünmüşler.

Yani buraya ne yazılabilir mesela? "Ekran bağımlılığı, İnternet bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar" yanına, örneğin "kitap okumak" gibi bir şeyi yazılabilir veya "felsefe okumak" gibi bir şey yazılabilir, "Darwin'in kitaplarını okumakla mücadele etmek." gibi bir şey yazılabilir.

Başka ne yazılabilir? Baudrillard yazılabilir, Foucault yazılabilir, Derrida yazılabilir, "Onların kitaplarını okumak gibi zararlı işlerden gençleri alıkoymak." yazılabilir.

Başka ne yazılabilir? Efendim, İslam'ın mezheplerine gidebilirler; mesela, ehlisünnete ilişkin kitaplar okunsun ama ehlibeyte ilişkin kitaplar okunmasın, Şia mezhebini anlatan kitaplar okunmasın, bununla da mücadele edebilir Yeşilay.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Tek parti döneminde siz yaparsınız onu!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, aklınızda bunlar var, aklınızda bunlar var.

Başka ne? Kelam mezheplerinden şunlar okunsun, Mutezile mezhebi okunmasın örneğin. Neden? Çünkü, Mutezile, işte, Abbasiler döneminde gerçekleşmiş olan bir mezhep. Ha, Matüridîye mezhebine gidecek misiniz gitmeyecek misiniz, bilemiyorum; onu yasaklayıp yasaklamayacağınızı, Yeşilayın o mezheple mücadele edip etmeyeceğini bilemiyoruz. İleride bunları göreceğiz. Evet, niyet bu. Yeşilay kurumu, İstanbul'da Sepetçiler Kasrı'nda, Sayın Başbakanın uygun gördüğü o yakın arkadaşları, aile fertleriyle birlikte bunları planlayacaklar.

Bu madde ne getiriyor başka Yeşilaya? Diyor ki: "Ben sana vergi muafiyeti verdim."

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Olmayan vakfa.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Olmayan vakfa vergi muafiyeti veriyor. Kurumlar Vergisi Kanunu, 900 sayılı Kanun hangi vakıflara hangi hâllerde vergi muafiyeti verileceğini düzenler. Kamunun yükünü, hizmet yükünü üstlenen, onun yükünü azaltan vakıflara Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti verilir. Bu şartları taşımadığı zaman, kaybettiği zaman Bakanlar Kurulu bu muafiyeti geri alır. E, şimdi, diyorsunuz ki: "Yeşilay Vakfı ebediyen bu muafiyete sahip olacak."

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (İstanbul) - Ama vakıf kurulmuş olacak, kurulmuş olacak.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Böyle bir şey olabilir mi? Belki kendisine verilen kaynakları amacına uygun kullanmayacak. Ayrıca, yani, söylediğim, felsefe bağımlılığıyla mücadele nedeniyle Yeşilay Vakfına bütçeden aktarılan kaynaklar nedeniyle neden böyle bir imtiyaza sahip olsun? Yeşilay Vakfına bütçeden kaynak aktarılıyor. Yine, Yeşilay Vakfına aktarılan bu kaynağın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını devlet denetleyemeyecek, Sayıştay denetlemeyecek. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun temel hükmüdür: Kamu kaynağı nereye verilirse devlet bunu denetler. "Hayır, denetlemeyeceksin. Ben çünkü burada büyük bir alan yaratıyorum kendime, denetim istemiyorum." diyor.

Sürem bitti, sözlerimi burada bitiriyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)