Konu:Bazı Kanunlar İle Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce iktidar partisi grubunun bir önergesi kabul edildi. Kabul edilen önergeyle, teklif metninde yer alan ve özel tüketim vergisine tabi tutulması istenilen petrol ürünü solvent grubunda toplam 6 kalem ürün özel tüketim vergisi kapsamının dışına çıkarıldı.

Teklif metnine ve onun gerekçesine baktığımızda şu söylenmektedir: "Bu ürünler akaryakıta karıştırılmak suretiyle haksız rekabete ve vergi kaybına yol açmaktadır. Bunu önlemek amacıyla bu ürünlerin özel tüketim vergisi kapsamına alınması önerilmektedir." Bu işlemin dayanağı, teklifte yer alan bu maddenin dayanağı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Maliye Bakanlığına yazmış olduğu 14 Şubat 2013 tarihli bir yazıdır, iki sayfalık bir yazı. Uzun uzun bunun teknik gerekçeleri açıklanıyor. Özel tüketim vergisinin eki (I) sayılı listede akaryakıta karıştırılması muhtemel birçok ürün özel tüketim vergisine tabi tutulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısı Şubat 2013'ten bu yana duruyor, bekliyor. Şimdi, önerge diyor ki: "Gerek yok bunlara. Bunlardan bir kısım ürünlerin ithalat miktarı zaten az." Ama demiyor ki: "Bunların akaryakıta karıştırılma ihtimali yoktur." Böyle bir şey demiyor. "İthalat miktarı az, bunu verginin dışına çıkaralım." Böyle bir şeyin kabulü mümkün değil.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu 2002 yılında kabul edilmiştir. (I) sayılı listede akaryakıta karıştırılması muhtemel ürünler yer almıştır, onun karşısında o tabloda vergileri yer almıştır. Bunlardan o an itibarıyla akaryakıta karıştırılması mümkün olmayan veya tespit edilmeyen ürünlerin vergi oranlarını Bakanlar Kurulu sıfıra indirmiştir ama herhangi bir tehlike anında veya tespit anında Bakanlar Kurulu bu oranları yükseltmiştir. Böyle bir araç var Bakanlar Kurulunun elinde. Bunu kullanmıyor, önerdim, bunu önerdim, "Gelin bunu çıkarmayın bu listeden, bak, bu listede 1 kuruş vergiyle yer alsın, sembolik bir vergiyle; Bakanlar Kurulunun elinde bu yetki olsun, gerektiği takdirde kullansın, vergiyi yükseltsin kanundaki yetkisini kullanmak suretiyle." dedim, "Hayır." dediler. Niye? Ama Gümrük ve Ticaret Bakanlığı "Bu yazım yanlıştır." demiyor bugüne kadar, bu yazısının arkasında duruyor. Böyle olduğu hâlde bu 5 ürünü ÖTV kapsamı dışına almanın hangi gerekçesi vardır, bilemiyorum. Ben objektif bir gerekçesini bulamadım. Önergenin gerekçesinde de böyle bir gerekçe yazılmıyor.

"İthalat miktarı az." E, bugün az, yarın çok; hemen yarın çoğalabilir. Niye vazgeçiyorsunuz bundan? Amaç nedir, yani gerçekten nedir? Yasama faaliyeti ciddi bir iştir. Bir vergi düzenlemesi yapılıyor, yola çıkıyorsunuz, bürokrasi direniyor "Hayır, bu kalmalı burada." diyor, hayır, yani bazı siyasiler diyor ki: "Bu çıksın." E, niye? "Birtakım şirketler geldi, bize bunları anlattılar, biz de ikna olduk, çıkarıyoruz." Bürokrasi niye ikna olmuyor, biz niye ikna olmuyoruz? İkna olduysanız, nerede, bizi, Genel Kurulu ikna edecek gerekçe nerede burada? "İthalat miktarı az." diye bir gerekçe olamaz, böyle bir şey yok.

Diğer ürün, sözünü ettiğim... Beş üründen söz ettim, birinin gerekçesi de diyor ki: "Bunun benzine karıştırılma ihtimali yoktur. Bu, yüksek sıcaklıkta plastiğe dönüşür." Peki, eğer öyleyse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı niye şubat ayında yazdığı yazıyı düzeltmiyor? "Ben yanlış yapmışım, bir saniye, yanlış bir öneride bulunmuşum." diyebilir. Bunu demediği hâlde, şirketlerin isteği üzerine, ikna olmadan böyle bir düzenlemeyi yapmayı yasama organına saygısızlık olarak alıyorum. Sanayi kullanıyor ise, herhangi bir şekilde akaryakıta karıştırılma ihtimali yok ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu yazısını düzeltir, yanlışını düzeltir ya da gerekçesi bize açıklanır. Hiç kimse bu bilgiyi vermedi. Sayın Bakandan bilgi rica ediyorum, Sayın Bakan bu bilgiyi versin Genel Kurula. Gerçekten bu ürün sanayide mi kullanılıyor, yoksa akaryakıta karıştırılma ihtimali var mıdır?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu nedenle söz aldım. Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)