Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık sadece sigaraya değil, tütüne değil, onun görüntüsüne bile tahammül olmayan bir anlayışı biraz önce gördük. "Bitkisel nargile" dediğimiz bir ürün de çok şükür bu teklif kapsamına alındı, o da bir şekilde yasaklama alanına girmiş oldu. Hayırlı olsun, hayırlı olsun!

Biz Trabzon'da çocukken mısır püsküllerini defter kâğıdına sararak sigara yapardık. Sanıyorum, ileride sırada o da var, o da gelecek.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - O da zararlı.

SADIK BADAK (Antalya) - O daha zararlı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Çocukların mısır püsküllerinden yaptığı sigara da bu teklif kapsamına girebilir, o da yasaklanacaktır zannediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yasak olsun, çamurdan olsun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bu madde, bir vergi güvenlik önlemi olarak otomobil ithalatında ithal matrahının düşük gösterilmesi nedeniyle vergi kaybını önlemeye yönelik bir düzenlemeyi getiriyor. Yaklaşım doğru ama eksik bir yanı var, sorun yaratabilir, işin o kısmı ihmal edilmiş durumda.

Birincisi, otomobillerde model yılı geçtiği anda arabanın fiyatı düşer. Bunu bu madde dikkate almıyor. Otomobilin imalatçısının satış fiyatı neyse ben matrah olarak onu alırım diyor madde. Sen istediğin kadar ithalatta daha düşük bir matrah beyan et, ya ithaldeki gümrük vergisinin matrahını esas alırım ya Avrupa'daki, Amerika'daki otomobil imalatçısının satış fiyatını alırım. Doğru ama otomobilde bir yıl geçtikten sonra fiyat önemli ölçüde düşer. Fiyatın düştüğü bir yerde imalatçının satış fiyatını matrah olarak almak yanlış. İşin bu kısmını ihmal ediyor.

Ayrıca, kaza gibi veya sair nedenlerle otomobilin değerinde düşüşler meydana gelebilir, onu da dikkate almıyor madde. Bizim önergemiz böyle hâllerin izahına imkân veren, ortaya konulan gerekçelerin idare tarafından kabul edilmesi hâlinde bu madde hükümlerine göre işlem yapılmasını önleyen bir güvenlik önlemini getiriyor. Önerimiz bundan ibarettir. Bilgilerinize sunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)