Konu:AK PARTİ GRUP ÖNERİSİYLE GÜNDEME ALINMASI İSTENİLEN 463 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN KOMİSYONDAN GEÇTİKTEN SONRA KIRK SEKİZ SAAT GEÇ-MEDEN GENEL KURUL GÜNDEMİNE GETİRİLMESİNİN BİR İÇ TÜZÜK İHLALİ OLDUĞUNA VE TEKLİFİN 22'NCİ MADDESİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE GÖRÜŞÜLMESİNE İMKÂN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:109
Tarih:23/05/2013


AK PARTİ GRUP ÖNERİSİYLE GÜNDEME ALINMASI İSTENİLEN 463 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN KOMİSYONDAN GEÇTİKTEN SONRA KIRK SEKİZ SAAT GEÇ-MEDEN GENEL KURUL GÜNDEMİNE GETİRİLMESİNİN BİR İÇ TÜZÜK İHLALİ OLDUĞUNA VE TEKLİFİN 22'NCİ MADDESİNİN ANAYASA'YA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE GÖRÜŞÜLMESİNE İMKÂN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçerek Genel Kurula gelmiş olan 463 sıra sayılı Teklif'in bugün görüşülmesine ilişkin bir maddeyi de içeriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminin düzenlenmesini önerirken 463 sıra sayılı Teklif'e öncelik verilmesini öneren bir içeriğe sahip.

463 sıra sayılı Teklif, sıra sayısı itibarıyla benim odama bu sabah saat 10.00'da geldi, milletvekillerinin odalarına saat 11.00 itibarıyla ulaşmış değil idi. Bu kadar kapsamlı bir teklifi görüşeceğiz ve bu tekliften milletvekillerinin haberi yok, milletvekillerinin hazırlanma imkânı, hazırlanmaya ilişkin zaman kendilerine tanınmamıştır. İç Tüzük'ümüzün 52'nci maddesi, bu tasarı ve tekliflerin komisyondan geçtikten sonra kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurulda görüşülemeyeceğini hükme bağlamaktadır. Aksini tabii ki Danışma Kurulu kararlaştırabilir ama bu kadar önemli bir tasarıda "Kırk sekiz saat geçmeden görüşelim." önerisini yaparken milletvekillerine makul bir hazırlanma zamanı dahi tanınmamıştır. Bu, bir kere, kesinlikle yanlıştır.

İkincisi, teklifin Kamulaştırma Kanunu'na ilişkin maddesi, 22'nci madde, Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Anayasa'nın 138'inci maddesi, mahkeme kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idareyi bağlayacağını ve herkesin, bu makamların, bu kurumların buna göre hareket edeceğini hükme bağlamaktadır. Oysa, söz konusu madde, Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararını, arkadan dolaşmak suretiyle hükümsüz hâle getirmektedir. Yani o madde de Anayasa'ya aykırı bir şekilde yer almıştır. Anayasa'ya aykırılık nedeniyle teklifin görüşülme imkânı bulunmamaktadır Sayın Başkan.

Ayrıca, milletvekillerine gerekli zamanın tanınmamış olmasını da bir İç Tüzük ihlali olarak görüyorum.