Konu:(2/236) ESAS NUMARALI İBADET YERLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:107
Tarih:21/05/2013


(2/236) ESAS NUMARALI İBADET YERLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi, özü itibarıyla, cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasıyla ilgilidir. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: "Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi." demiyorum; ibadethane olan, Alevi canların cem ibadetlerini yaptıkları "Allah", "Muhammed", "Ali" diyerek zikrettikleri, semah döndükleri cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasıyla ilgilidir.

Türkiye, Anayasa'sında belirtilen din ve vicdan özgürlüğünü kabul etmiş, yine Anayasa'nın 10'uncu maddesinde belirtilen tüm yurttaşların kanun önünde eşit olduğuna ilişkin hükmü kabul etmiş, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altına imza atmış bir ülke olarak bu cemevleri sorununu acilen çözmelidir. Bu anayasa sürecinde -bunu açık açık belirtelim- eğer cemevleri sorunu çözülmezse, Diyanet İşleri Başkanlığı revize edilmezse, inanın ki Alevi yurttaşlar açısından, toplumun yaklaşık üçte 1'ini oluşturan Alevi yurttaşlar açısından bu anayasa yok hükmünde olacaktır.

Değerli milletvekilleri, son zamanlarda, son günlerde, tabii ülkemizde en çok konuşulan konu barış. Barış, evet, barış; barışırken gelin toplumsal barışı sağlayalım yani Kürt kardeşimizle helalleşirken, barışırken, Alevi canlarla da barışalım, yüz yıllardır verilmeyen haklarını verelim. Ama, siz eğer beş yüz sene önceki bakış açısıyla Çaldıran'ı referans göstererek bir barış sağlayacağınızı düşünüyorsanız buradan barış çıkmaz, bunu bilin, Allah korusun, felaket olur.

Son günlerde, yine Reyhanlı'da yaşanan olayla gündeme gelen, ülkemizdeki farklı mezhep gruplarının çatışmaya sokulması yönündeki bir projeyle -Sayın Başbakanın da belirttiği gibi- bu patlama ilişkilendirildi ki doğrudur, bu patlamanın asıl hedefi mezhep çatışması çıkarmaktır. Eğer bunu böyle okuyorsanız ve samimiyseniz, gelin bu sorunu çözelim, cemevlerini yasal statüye kavuşturalım. Yani, sizin Hükûmet yetkilileri, ilgili bakanlar bu konu gündeme geldiğinde "Efendim, bu, teolojik tartışmadır." diyerek topu taca atıyorlar. Demokratik bir ülkede, laik bir ülkede devlet adamlarına düşen, Parlamentoya düşen, milletvekillerine düşen görev, teolojik tartışma yapmak değildir, insanlara mezhep, din ve ibadetlerini nasıl edeceklerini öğretmek değildir. Bize düşen görev, bu Parlamentoya düşen görev, herkesin din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde inancını istediği gibi yaşaması için gerekli koşulları sağlamaktır.

Nitekim, değerli milletvekilleri, bu konu yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, sözleşmenin 9'uncu maddesinin ihlal edildiğine ilişkin, ülkemiz aleyhine bir mahkûmiyet çıkacaktır, ben buradan söylüyorum; bir insan hakları hukukçusu olarak söylüyorum, bu konuda yapılan müracaatlar ülkemiz aleyhine sonuçlanacaktır. Bu, iyiye gidiş değil. Nitekim, Avrupa Birliği ilerleme raporlarında da bu konu gündeme gelmektedir.

Gelin, çözelim. Yani bana göre, özellikle iktidar partisi bu süreçte bunu çözebilir. Sizin çözmeniz daha kolaylaştırır, sizin tabanınız reaksiyon göstermez. Biz iktidara geldiğimizde elbette ki çözeceğiz ancak o zaman sizin taban reaksiyon gösterebilir. Sizin bu konuyu çözmeniz, zaten biz istiyoruz, siz de tabanınızı ikna ederseniz dolayısıyla toplumsal barışa katkı sağlarsınız. Yani şunu düşünmeyin: "Efendim, işte biz anayasa yaparız, çoğunluğumuz var, referanduma gideriz, kabul edilir, biter." Bitmez değerli arkadaşlar. Yani, "Efendim, işte Kürt sorununu çözdük." E, Kürt sorununu çözdün, Alevi sorunu kaldı. Yani bir 30 bin insan da burada mı ölsün, bir 300 milyar dolar da burada mı gitsin?

Samimiyetle söylüyorum, eğer toplumsal barış istiyorsak, çok masumane ve yerinde bir talep olan cemevlerinin yasal statüye kavuşturulmasına ilişkin bu kanun teklifine, gelin onay verin, beş yüz yıllık bir sorunu ortadan kaldıralım diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)