Konu:Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın Chp Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:32
Tarih:30/11/2012


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan konuşmasında, Sayın Aykut Erdoğdu ve milletvekilli arkadaşlarımızın imzaladığı önergeye bazı Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, doğru bulmadığı gerekçesiyle imza atmadığını ifade etmiştir. Bu tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Sayın Bakan eğer böyle bir tespitte bulunmuş ise o ismi açıklamaya davet ediyorum. Böyle üstü kapalı konuşup, çamur atıp yerine oturmak yok.

Ben Sayın Bakana bir soru sormak istiyorum: Bakanlar Kurulu üyelerinin önemli bir kısmı burada değil. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz: Bakanlar Kurulunun burada olmayan üyeleri, sizin hakkınızdaki bu iddiayı doğru bulduğu için, sizi aklamak onların içine sinmediği için Genel Kurul salonunda bulunmuyor. (CHP sıralarından alkışlar) Böylede yorumlayabiliriz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Başbakan da dâhil, Başbakan da dâhil.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Sizinkiler neredeler? İnanmadıkları için onlar da gelmemiş. 120 kişide 20 kişisiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, önerge sahibi arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız iddialarını ortaya koydu. Sayın Bakan da çıktı, burada kendisini savundu. Ama şu sorunun cevabını Sayın Bakan vermedi, dikkatle takip ettim; iddiamız şu: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58'inci maddesine göre "4734 sayılı Kanun'un 17'nci maddesindeki fiil ve davranışta bulunanlar hakkında ihaleye katılmaktan men kararı verilir." Bu kararı verecek olan Enerji Bakanlığı, Sayın Bakan. 17'nci maddedeki fiil ve davranışlar, ihaleye fesat karıştırmaktır, rüşvet ve benzeri birtakım suçlardan mahkûm olmaktır. Bütün bunların hepsi bu olayda var. Sayın Bakan 58'inci maddeye göre neden ihaleye yasaklama kararı vermediğini açıklamamıştır. Konu ortada, konu birkaç cümleyle, birkaç dakika kullanmak suretiyle açıklanabilecek bir durumdur.

Bilginize sunuyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -  Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.