Konu:KAMULAŞTIRMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN BİR TEKLİFİN YER ALTI SULARIYLA İLGİLİ KANUN KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA VE KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMENİN DOĞRU OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:66
Tarih:14/02/2013


KAMULAŞTIRMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN BİR TEKLİFİN YER ALTI SULARIYLA İLGİLİ KANUN KAPSAMINDA GÖRÜŞÜLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA VE KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMENİN DOĞRU OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin söz konusu maddesi, daha önce, sadece ve sadece Kamulaştırma Kanunu'nun bir maddesinde değişiklik öngören bir teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına verilmişti. Böyle bir teklifin Tarım ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen yer altı sularıyla ilgili kanun kapsamında olması mümkün değildi, görüşülmesi mümkün değildi. Düşünüldü "Bu yer altı sularıyla ilgili kanuna bunu nasıl monte ederiz?" diye. Yer altı sularıyla ilgili kanunun birkaç maddesine ilişkin, o teklifin birkaç maddesine ilişkin madde buraya alındı. Kamulaştırma Kanunu da bu teklifin içine dercedilmek suretiyle Komisyonda görüşülen bir kanunla ilgili hâle getirildi. Yani İç Tüzük maddelerinin arasından dolaşılarak böyle bir yol izlendi. Burada bir hileişeriye var. Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik yapan bir kanunun yer altı sularıyla ilgili bir kanun tasarısı içerisinde görüşülmesi mümkün değildir. Sayın Komisyon Başkanı dilediği kadar bu açıklamayı yapsın, kendi açısından doğru, haklıdır "İlgili gördüm aldım." diyor ama AKP Grubu veya teklifi veren arkadaşlar burada bir hileişeriye yapmıştır.

İkinci söyleyeceğim de şudur: Şimdi, Sayın Elitaş açıklamalar yaptı, "Kırk sene, elli sene önce bir kamu hizmeti için kamulaştırılan yerde şimdi o hizmete ihtiyaç duyulmuyor. Dolayısıyla, bunun ilk sahiplerine dönmesi o kadar adil değildir." diyor. O zaman neden bu teklife bir süre konulmuyor, kırk sene, otuz sene, yirmi sene? Bu süre konulmadığı için, söz gelimi, iki sene önce kamulaştırılmış ve üzerinde küçük bir tesis yapılmış olan bir taşınmaz bile iki sene sonra "Bu hizmete ihtiyaç kalmadı." denilip bir ticari yatırıma, bir başka yatırıma konu edilebilecektir. Bu nedenle doğru değildir bu düzenleme.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler.