Konu:TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:62
Tarih:06/02/2013


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, özellikle teşekkür ediyorum ikinci bir alkış aldığım için.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken az önce Hükûmeti temsil eden Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Bir soru sordum, dedim ki: Bu kanunun 5'inci maddesinde "Birleşmiş Milletlerin 1267 sayılı Kararı ile listelenen kişi ve kuruluşların mal varlığının dondurulması kararı Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır." hükmü gereğince, bugün Suriye'de faaliyet gösteren, "Özgür Suriye Ordusu" denilen ve içinde El Kaide selefi terör örgütü unsurlarını barındıran, özellikle El Nusra Cephesi mensuplarının olduğu bu unsurlara Hükümetiniz destek veriyor; lojistik destek sağlıyor, silah desteği sağlıyor, eğitim desteği sağlıyor. Bu kanun çıktıktan sonra bu desteği sürdürecek misiniz? Aksi takdirde bu kanuna aykırı davranmış olursunuz. Öyle bir durum ki, Birleşmiş Milletler kararında da bırakın bu işe destek veren Dışişleri Bakanı, Başbakan, İçişleri Bakanının, Millî Savunma Bakanının mal varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin bile mal varlığı dondurulabilir. Sayın Bakan da dedi ki: "Bizim için, Suriye'deki iç savaşa neden olan El Kaide unsurları terör örgütüdür. Biz onları özgürlük savaşçısı olarak görmüyoruz." Hükûmetin şimdiye kadarki genel politikasına aykırı, dürüstçe, namusluca, mantıklı, akılcı bir cevap verdiği için, dolayısıyla Sayın Maliye Bakanına teşekkür ederek sözlerime başlıyorum.

Değerli arkadaşlar, 1267 sayılı Karar ne diyor: "El Kaide, Taliban ve bunlarla iş birliği yapan diğer örgütlerle ilgili, devletlerin yükümlülükleri şunlardır: Silah ve askerî malzeme temini, satışı ve transferinin önlenmesi. Söz konusu listede yer alan kişi, şirket ve kuruluşların tüm hak ve alacakları ile mal varlıklarının dondurulması. Ülkelere girişlerinin ve topraklardan transit geçişlerinin yasaklanması. Askerî eğitim veya teknik konularda veya silah ve askerî malzemenin bakımıyla ilgili konularda yardımın engellenmesi." Şimdi, bu durumda siz?

Arkadaş, yine gülüyorsun da sizin bir tikiniz var herhâlde. Bence yani hakikaten -grup başkan vekili arkadaş bu arkadaşa müdahale etsin de- bu arkadaşın bir problemi var. Yani dikkatimi çekti, az önce BDP grup başkan vekili dediği için, şimdi bakıyorum, hakikaten komik yani, gerçekten komik yani. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz.

Evet, arkadaşlar, dolayısıyla siz şu anda, Çeçenistan'dan, Kafkasya'dan, Mısır'dan, Libya'dan, Afganistan'dan gelen El Kaide terör unsurlarının ülkemizin topraklarını kullanarak, hatta buradaki Suriyeli sığınmacıların bulunduğu kamplarda eğitim görerek, hatta silahlarıyla yabancı basın organlarına röportaj vererek bu kişilerin Suriye'ye girip oradaki iç savaşı körüklemelerine katkı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla, bu kanun çıktıktan sonra bunu yapamazsınız, terörün finansmanı suçunu işlemiş olursunuz. Şimdiden uyarıyorum.

Gelelim verdiğimiz önergeye değerli arkadaşlar. 8'inci maddeyle ilgili verdik bu önergeyi. Burada, mal varlığının dondurulması kararını MASAK Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının yerine getireceği söyleniyor. Biz diyoruz ki mutlaka yargı mensubu olmalıdır. Bu konudaki talepleri cumhuriyet savcısı tarafından cumhuriyet savcılığına bildirilsin, cumhuriyet savcılığı bu konuda araştırma yapsın ve cumhuriyet savcılığı yerine getirsin.

Dolayısıyla, buradaki "Başkanlık" ibaresinin "Cumhuriyet Başsavcılığı" olarak değiştirilmesini, yine "Başkanlığa" ibaresinin de "Cumhuriyet Başsavcılığına" şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Çünkü buradaki MASAK Başkanı, biliyorsunuz, Maliye Bakanlığına bağlı, Mali Suçları Araştırma Kurulu. Yine bu Değerlendirme Komisyonu yani mal varlığını donduracak Değerlendirme Komisyonu MASAK Başkanının başkanlığında. Başbakanlık Güvenlik İşleri Müdürü, MİT Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve İstihbarat Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşuyor. Tamamen idari bir kuruldur. Her ne kadar "Yargı yolu açık" diyorsanız da doğrudur ancak burada ciddi mağduriyetlere neden olacaktır.

O yüzden mutlaka bunun yargı denetimine tabi olması gerekir diyorum, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.