Konu:31 Ocak 2013 Tarihli 60'ıncı Birleşimdeki Bir İfadesini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:61
Tarih:05/02/2013


31 OCAK 2013 TARİHLİ 60'INCI BİRLEŞİMDEKİ BİR İFADESİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, 58'inci maddeye göre, geçen tutanak hakkında, bir beyanımın düzeltilmesini istiyorum.

BAŞKAN - Evet.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Geçen tutanakta yer alan bir ifademi değiştirmek istiyorum efendim.

BAŞKAN - Hangi konuda?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim "Dersim" kelimesi geçmişti orada. Bana karşı verilen bir cevap var beni rencide edici.

BAŞKAN - Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen birleşimde, Sırrı Sakık burada konuşurken, bana, bize bakarak "Dağdan gelip de bağdakini kovma hakkına sahip değilsiniz." gibi laflar atınca, ben de kendisine dedim ki: "Ya, ben senden daha fazla bu memlekette vardım, Dersim'de yaşayan benim." Çıktı, bana karşı şöyle diyor: "Sen Dersim dağlarına kurban ol, sen o dağlara kurban ol; sen o dağları kirlettin, adın değmez. Sen retçi, tekçi, inkârcı bir kişisin."

Tabii, buna şimdi cevap vermezsem, arkadaşlar? Bunlara, zaten konuşurken yerimizden de cevap vermiyoruz. Elbette ki ben, laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütünlüğünü namusumla, şerefimle savunan bir insanım. (CHP sıralarından alkışlar) Ben, emperyalistlerin uşağı olan bir insan değilim. Ben, 30 eri şehit ettikten sonra? Sonra, Tayyip Erdoğan'a güvenerek kıvıran bir insan da değilim.

Şimdi, değerli milletvekilleri, biz burada yemin ettik. Her namuslu, her şerefli, her onurlu insan bu kürsüde yaptığı yeminin gereğini yerine getirecek. Yaptığımız yeminin kelimeleri, ifadeleri ortadadır. Şimdi, birileri, dağdakilerin silahına güvenerek bizi burada ezmeye çalışıyorlar. Beyler, başka kapıyı çalın! Bende korku yok. Bende o korku olsaydı, Tunceli'de tek başıma otuz iki sene mücadele ederek siyaset yapmazdım. (CHP sıralarından alkışlar) Onun için bunu herkesin bilmesi lazım. Bizim istediğimiz, bu devletin bütünlüğünü savunmaktır, bu devleti var etmektir, bizi parçalamaya çalışan insanları yok etmektir. Öteden beri silahlı eylemlere karşıyım. Arkadaşlar, hepimiz insanız, niye birbirimizi öldürelim, niye askerlerimizi öldürelim, niye güvenlik kuvvetlerimizi öldürelim, niye birtakım gençleri dağa gönderelim de onlar ölsün orada?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Kim onu savunuyor Kamer Bey? Doğru düzgün konuşun ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada çözülmesi gereken bir şey varsa -hepimizde akıl var, izan var, insani duygularımız var- kendi aramızda bunları tartışarak çözebiliriz ama birileri emperyalist uşaklığını yaparak bu ülkeyi eğer bölmeye kalkarlarsa onlara karşı da bütün gücümüzle mücadele etmek zorundayız. Bu, yaptığımız yeminin gereğidir. Dolayısıyla, birileri tutup da dağdakinin silahına güvenerek bizi tehdit etmeye kalkmasın. Bu laflara cevap vermedim çünkü ben bunları duymadım, duysaydım o anda cevap verecektim.

Bizim alnımız açıktır. Her zeminde ülkemizin, milletimizin birliğini savunacağız ve buna karşı gelenlere gereken şamarı da atacağız.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)