Konu:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkanım, benim konuşmama atıfta bulunarak, Sayın Bakan şu anda disiplinsizlik hareketleri olarak sayılan eylemlerin önceki kanunda da olduğu, hatta Devlet Memurları Kanunu'nda da dâhil olduğunu söyledi. Bu konuda müsaade ederseniz bir dakika açıklama yapayım çünkü yanlış bilgi edindi Sayın Bakan.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Başkanım, bir şey yok, "Sataşma var." diyorlar.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Efendim, "göreve sarhoş gelmek" diye bir şeyden bahsetmedim çünkü burada kanun diyor ki: "Mesai dışında aşırı alkol kullanımı." Sayın Bakanı yanılttılar. Yine, efendim, Devlet Memurları Kanunu'nda ihraçla ilgili yani "iffetsiz bir kadınla evlenmek veya böyle kalmak veya böyle yaşamak" diye bir ibare yok ama Sayın Bakan yine bunu söyledi.

Lütfen, ben rica ediyorum, yani bu, askerlerin ve buradaki arkadaşların da lehine bir düzenleme. Açıklığa kavuşturun, yoksa keyfîlik olur.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.