Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:3
Birleşim:59
Tarih:30/01/2013


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Nisan 2012 tarihinde kabul edilen 6292 sayılı Kanun, 2/B arazisi üzerinde yapısı bulunan veya bu arazi üzerinde tarımsal faaliyette bulunan kişilere rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak bir bedel üzerinden bu taşınmazların satışını öngörüyordu. O tasarı görüşmeleri sırasında, ben kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yaptığım son konuşmada tasarının bedel hükmünün yanlış olduğunu görerek şunları söylemiştim, bunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum: "İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde siz bu yasada değişiklikler getireceksiniz. İnşallah yanılırım, yanılmayı arzu ederim ama yanılacağımı sanmıyorum ama geç de olsa bizim söylediğimiz noktaya gelmenizden mutlu oluruz." diye bir cümleyle de bitiriyorum.

Yasanın kabulünden bu yana dokuz ayı aşkın bir süre geçti, 500 bine yakın vatandaşımızın başvurusu oldu ve bu vatandaşlarımız dokuz aydır bekliyor. Dokuz ay süreyle bu fiyatları tarttınız, ettiniz. Baktınız ki bu rakam fazla, şimdi bir düzeltme, kanun teklifi getirdiniz buraya. Diyorsunuz ki: "Bari 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 70'i değil de yüzde 50'si üzerinden bir bedel üzerinden satalım."

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz, nisan ayında kabul edilen kanuna göre bu bir adımdır ama derde deva değildir, sorunu çözecek nitelikte değildir, yine on binlerce, yüz binlerce vatandaşımızın sorunu bu düzenlemeye rağmen çözülmemiş olarak kalacaktır.

Orman köylüsünün desteklenmesi hakkındaki 1983 tarihli ve 2924 sayılı Kanun, bu nisan ayında kabul edilen kanunla yürürlükten kaldırılmıştı. Böyle bir kanunun, 2/B kanununun ilk hedefinin orman köylüsünü desteklemek olması gerekirdi ama orman köylüsünün desteklenmesi adına bu teklifte hiçbir şey yoktur. Nisan ayında kabul edilen kanunda bir şey yok, burada da bir şey yok. 7 milyon orman köylüsü var, şu rayiç bedelin yüzde 50'si oranındaki düzeltmeyi orman köylüsüne bile uygulamıyorsunuz, orman köylüsünden esirgiyorsunuz bunu. Oysa bu arazilerin asıl hak sahibi orman köylüsüdür; Anayasa bunu emrediyor. Bu hesap, yine, evdeki hesap çarşıya uymayacaktır.

Dün Beykoz'dan birkaç örnek vermiştim, bugün bir kez daha örnek veriyorum. Beykoz, bütün 2/B sorunlarının bir arada görülebileceği, örnek bir ilçedir; o nedenle Beykoz'dan örnek veriyorum. Zaman kısıtlı olduğu için diğer ilçelerden örnek verme imkânım yok. Beykoz'da toplam 18.506 adet 2/B parseli var. Bunun 12.241'i yani yüzde 66'sı bin metrekareye kadar; bin metrekareye kadar, yüzde 66'sını oluşturuyor parsellerin. Siz getirdiğiniz teklifte "400 metrekare" diye bir ölçü koydunuz. Şimdi vatandaşı bu hesabın içine atacaksınız: 450 mi, 500 mü, 600 mü? "Ver aradaki 150 metrekarenin farkını yüzde 20 oranında."

Bu hesaba değmez arkadaşlar, kestirip atalım. Bizim bu önergemizi kabul etmeyeceksiniz, biliyorum -biz "emlak vergisi değeri" diyoruz hâlâ; ısrarla emlak vergisi değeridir, esas olan budur- bari yatırım amacıyla bu yerleri almış, kapatmış insanlardan da rayiç bedel üzerinden alalım bedelini, piyasa fiyatı neyse o. Araziyi adam kapatmış, 10 dönüm araziyi, onunla orman köylüsünü, Beykoz'da, Sultanbeyli'de yerleşik vatandaşı aynı kefeye koyuyorsunuz. Beykoz'daki vatandaşımız bunu satın alabilir mi bedeli düşürmenize rağmen? Alamaz. Beykoz Belediyesinin yaptığı bir çalışma var. Bakın, bin liraya kadar geliri olan vatandaşımız -2/B arazisi üzerinde yaşayan vatandaşlarımızın gelirini söylüyorum- toplam nüfusun yüzde 42'si. Beykoz'daki vatandaşımızın yüzde 42'sinin geliri aylık bin liranın altında. Şimdi, siz bu rakamlarla hesap edin, bu vatandaşımız alabilir mi. Bu ortalama gelir, bunun altında geliri olanlar var, işsiz olanlar var, işini kaybetmiş olanlar var, emekli olanlar var. Ayrıca, Beykoz sit alanıdır, zannetmeyin ki burayı alacak, hemen buraya gökdelen dikecek bu vatandaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu teklifin bu yönünü eksik buluyorum. O nedenle bizim önergemizin kabulünü takdirinize sunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.