Konu:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:21
Tarih:11/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, önemli bir maddeyi görüşüyoruz. Maddeyle ilgili bir hususu Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum.

Madde, Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86, 87 ve 88'inci maddelerinde değişiklik öngörüyor. Belediye Gelirleri Kanunu'nun söz konusu maddeleri, belediyelerin, yol, su ve kanalizasyon yatırımlarında yapmış oldukları harcamalar nedeniyle gayrimenkullerinin değeri artan vatandaşlardan bu harcamalara katılma payı almasını düzenlemektedir. Belediye Gelirleri Kanunu'nun söz konusu maddeleri, yürürlükte olan maddeleri bu konularda belediyelere bir takdir hakkı tanımamış olup belediyeler bu katılma payını almak zorundadır.

Tasarı, 28'inci maddesiyle, bu harcamalara katılma payının alınması konusunu zorunlu olmaktan çıkarıp ihtiyari hâle getirmekte, yani belediyelerin takdir alanına bırakmaktadır. Şimdi görüşeceğimiz iktidar partisi önergesi ise bu harcamalara katılma payından yol harcamalarına katılma payını muhafaza ederek, kanalizasyon ve su harcamalarına katılma payına ilişkin düzenlemeyi maddenin dışına çıkarmaktadır. Buna ilave olarak, geçici 1'inci maddeye ilişkin olarak verilen bir önergede de, geçmişe yönelik olarak yol harcamalarına katılma payının, alınması zorunlu olan katılma payının herhangi bir şekilde tarh edilmemiş olması hâlinde alınmasını da belediyelerin takdir alanına bırakmaktadır.

     Bu düzenleme objektif bir düzenleme değildir; doğrudan doğruya bir veya -belki bilemediğimiz- birden çok belediyeyi hedefleyerek onların sorunlarını çözmeye yönelik, belki soruşturma var ise bu soruşturmaları ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemedir. Yol harcamalarına katılma payını kaldırırken -daha doğrusu belediyelerin takdir alanına bırakırken- diğer ikisini, kanalizasyon ve su harcamalarına katılma payını kanunda olduğu gibi muhafaza etmenin mantığını anlamış değilim. İktidar partisinin en son dağıtılan önergesinden önce, şu önerge setinde dağıtılan ve şu an işlem görmeyen, iktidar partisinin geri çektiği önergesi ise tasarının 28'inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasına yönelikti. Şimdi, bir anda bu fikir değişikliği, politika değişikliği neden meydana gelmiştir? Doğrusu merak ediyorum. Önergeler dağıtıldığında iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi 28'inci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını, kanunun mevcut hükümlerinin olduğu gibi uygulanmasını savunurken, şimdi verdiği önergeyle "Sadece yol harcamalarına katılma payına ilişkin kısmını muhafaza edelim, diğerlerini kaldıralım." diyor ve ilave olarak, geçici 1'inci maddede verdiği önergeyle de yol harcamalarına katılma payına ilişkin  geçmişe yönelik olarak alınması gereken katılma payının da alınmasını belediyenin ihtiyarına bırakmaktadır. Bu düzenleme, objektif bir düzenleme değildir. Soruşturma konusu olmuş olabilir, bilemiyorum, hangisiyse, iktidar partisi veya Hükûmet bunu açıklasın. Hangi belediyelerin sorunu bu maddeyle, bu önergeyle çözülmektedir? Bunu bilelim, buna göre değerlendirelim, oy kullanalım.

Bu düzenlemeyi doğru bulmuyoruz efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.