Konu:Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:18
Tarih:08/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın, bir şey söylüyoruz size, lütfen bizi dinleyin. Şimdi, bu önerge Anayasa'ya aykırı. Biliyorsunuz bizde fonlar kaldırıldı. Herhangi bir gelirin herhangi bir bakanlığa tahsis edilmesi ilkesinden vazgeçildi. Anayasa'mıza göre bütün gelirler bütçede toplanır, ondan sonra bütçeden dağıtılır. Şimdi burada birtakım gelirler Turizm Bakanlığına tahsis ediliyor, bu bir fon tesisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'na göre, Anayasa'ya göre böyle bir fon teşkili mümkün değildir. Bu, Anayasa'ya aykırı bir önergedir, işleme konulmaması lazım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç, tutanaklara geçti.