Konu:365 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN TEMEL KANUN NİTELİĞİNE SAHİP OLMADIĞI GEREKÇESİYLE AK PARTİ GRUP ÖNERİSİNİN İŞLEME ALINIP ALINAMAYACAĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:23/01/2013


365 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN TEMEL KANUN NİTELİĞİNE SAHİP OLMADIĞI GEREKÇESİYLE AK PARTİ GRUP ÖNERİSİNİN İŞLEME ALINIP ALINAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi AKP'nin temel kanun olarak getirdiği 365 sıra sayılı Kanun Tasarısı'yla 2 tane Kanunda değişiklik yapılmak isteniyor ve 13 maddelik kanun. Şimdi, 5271 sayılı Kanun'da 2 maddenin değiştirilmesini istiyor, 5275 sayılı Kanun'da da 10 maddenin değiştirilmesini istiyor.

Şimdi, bakın, İç Tüzük ne diyor? İç Tüzük'ümüzün 91'inci maddesi diyor ki: "Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi..." Yani ceza hukukunda 1 maddede, 2 madde değiştirmek istiyorsunuz. O 2 madde yani buraya uyar mı? "Bir hukuk dalını sistematik olarak bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi..." İşte, Ticaret Kanunu tümüyle, Ceza Kanunu tümüyle, Medeni Kanun tümüyle. Bu, buraya gelir, bunun için getirilebilir. Şimdi, 2 maddenin, 3 maddenin bir kanunda değiştirilmesi? Buraya ilkokul tahsili olan, ilkokulu bitiren çocuk dahi çıkıp da bu 91'inci maddeyi böyle yorumlayamaz.

Şimdi, biraz önce, AKP'li diyor ki: "Kimse bu Meclise dayatmada bulunamaz." Dayatma yapan kim ki? Dayatma yapan siz. 325 AKP milletvekili var. Arkadaşlar, 325 milletvekili yok, bir tek Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan "Parmakları kaldırın." diyor, kaldırılıyor; "indirin" diyor, indiriliyor. Böyle bir yasama faaliyeti yapılamaz, böyle bir yasama faaliyeti olmaz. Tayyip Erdoğan size talimat verse, dese ki: "Falanca kadını erkek yapın." Getirirsiniz, ben inanıyorum ki burada bu kişiyi, kadını, erkek olarak kanun çıkartırsınız. Ben buna inanıyorum, bunun örnekleri var.

Bir gün burada getirdiniz, mücevherat alım satımını vergiden istisna tuttunuz, o kanunu da kabul ettiniz. Sonra araştırdık ki mücevherat alım satımıyla uğraşan kim? Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Tayyip Erdoğan'ın oğlu mücevherat alım satımıyla uğraştığı için?

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama buraya getiriyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - ?siz getirdiniz, bunu vergiden muaf tuttunuz.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Saçmalama ya, saçmalama be!

BAŞKAN - Aleyhte söz istediniz, bu konu üzerinde konuşun lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, burada dayatmayı yapan AKP, burada hukuku ayaklar altına alan AKP.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin amacı, kanunları tek tek müzakere etmek. Kanunların müzakeresi hâlinde burada en azından vatandaşlar dinliyor  bunlar tutanağa geçiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne kanun çıkıyor, bunu anlamak için bu kanunları müzakere etmek gerekiyor. Siz devrinizde bir "temel kanun" kavramını getirmişsiniz. Ya, 5 maddelik, 10 maddelik kanun temel kanun olur mu arkadaşlar? İnsan biraz vicdan taşır.

Temel kanunu niye getiriyorsunuz? Çünkü temel kanun gelince madde müzakeresi yapılmıyor, madde okunmuyor, maddede ne var o bilinmiyor. Arkasından da siz kendi menfaatinize uygun gördüğünüz birtakım? Özellikle grup başkan vekilleri bazı holdinglerin?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hangi grup başkan vekilleri ya?

KAMER GENÇ (Tunceli) - ?bazı ticaret şirketlerinin menfaatlerine, son anlarda getiriyorlar, buralarda önergeler veriyorlar devletin trilyonları, katrilyonları birtakım kişilerin cebine gidiyor. Bunu kaç defa burada gördük, kaç defa şahit olduk.

Arkadaşlar, yani, bakın, bu Sayıştay Kanunu'nda son anda burada yaptığınız değişiklikler, yine, yatırım indiriminde yaptığınız değişiklikler, imar aflarında getirdiğiniz değişiklikler? Daha ben bunun binlerce örneğini verebilirim. Yani sizin amacınız: "Biz burada ne yapıyorsak, ne yolsuzluklar yapıyorsak, ne usulsüzlükler yapıyorsak; hangi kanunla, hangi yolsuzluk, hangi usulsüzlük getiriyorsak?" Bunu kamuoyunun bilgisinden gizlemek için kanunları temel kanun ediyorsunuz. Hâlbuki, Anayasa Mahkemesi? Zaten Anayasa Mahkemesi diye bir mahkeme yok, tamamen sizin talimatınız doğrultusunda hareket eden bir Anayasa Mahkemesi var. Kaldı ki Anayasa Mahkemesinin bu 91'inci maddeyle ilgili verdiği karar da sizin dediğiniz gibi değil. Yani, o hangi Anayasa Mahkemesidir, diyor ki: "Efendim, siz 10 maddelik, 12 maddelik kanunu?" Onu yanlış anlıyorsunuz, onu siz yanlış anlıyorsunuz kardeşim. İsterseniz götürelim bunu da Anayasa Mahkemesine. Yani, 12 maddelik bir kanun temel kanun olarak müzakere edilir mi, edilmez mi? Var mı orada 12 madde? Yok; öyle 12 madde yok. Onun için, yani, aklı olan, izanı olan, düşünce kabiliyeti olan kişi böyle bir temel kanunu kabul etmez.

Şimdi, Meclis Başkanı da Meclisi yönetiyor. Meclis Başkanı Meclisi yönetirken akla, izana, hukuka, Anayasa'ya göre yönetmek zorundadır. AKP'nin çoğunluğuna bakarak onların her getirdiği önergeyi işleme koyarsanız o zaman bu Mecliste yasama da yapılmaz, tamamen dikta rejimi devam ediyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugün yapılan bana göre hatadır.

Teşekkür ediyorum.