Konu:Oturum Başkanı Tbmm Başkan Vekili Sadık Yakut’un 338 Sıra Sayılı Kanun Tasarısı’na Yeni Madde İhdasına İlişkin Önergenin Görüşmelerindeki Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NA YENİ MADDE İHDASINA İLİŞKİN ÖNERGENİN GÖRÜŞMELERİNDEKİ TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Başkan, burada, biraz önce İçişleri Komisyonu üyeleri olarak sıralarımızdan kalkıp öbür tarafa gitmek hoşunuza gitti mi? (AK PARTİ sıralarından "Evet" sesleri)

Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ise (AK PARTİ sıralarından "Evet", CHP sıralarından "Değil" sesleri) İçişleri Komisyonunun ve milletvekillerinin gerçekten bir yasayı görüşme erdemi göstermesi gerek. Yasa gerçekten görüşülmeli.

Bakın, 1'inci maddede?(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri lütfen?

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - ? altı fıkra var.

(1) incisi 13 ilin tüm yaşamını değiştiriyor. Ne değiştirir, nasıl değiştirir, bunu konuşmalıyız; bu usulle bunu konuşmak mümkün görünmüyor.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Konuşuyoruz işte?

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - (2) nci fıkra 16 ilin tüm yönetsel yaşamını değiştiriyor; bunu konuşma şansımız yok.

(3) üncü fıkra köyleri ve belde belediyelerini, köylerin yüzde 47'sini, belediyelerin yüzde 54'ünü tüzel kişilikleri itibarıyla kaldırıyor. Ne demektir, ne getirir, ne götürür Türkiye genelinde konuşmak zorundayız; biz bunu konuşamıyoruz.

(4) üncü fıkra İstanbul ve Kocaeli'ndeki köyleri ortadan kaldırıyor. Su havzalarıyla ilişkileri bakımından İstanbul milletvekillerini de dinlemeliyiz; bu şansımız yok.

(5) inci fıkra 29 ilde il özel idaresini kaldırıyor; konuşamıyoruz. Bucaklığı kaldırmıyoruz; neden kaldırmadığımızı konuşamıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Bu usulle maddeyi madde olarak konuşmak mümkün değildir. Komisyon başarısız bir iş görmüştür. Genel Kurula izin verin, izin verin, bütün gözlemlerimizi birleştirelim ve verimli bir iş yaptıralım.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Burası eğlenmek için gelinen bir yer değil. Parmak çoğunluğuyla eğleniyor olabilirsiniz?

BAŞKAN - Sayın Güler, lütfen?

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - ?ama bu tarihsel bir sorumluluktur. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.