Konu:OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN ANAYASA’YA AYKIRILIK BAKIMINDAN MÜZAKERE EDİLMESİ İSTENMESİNE RAĞMEN BU TALEBİ YERİNE GETİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN ANAYASA’YA AYKIRILIK BAKIMINDAN MÜZAKERE EDİLMESİ İSTENMESİNE RAĞMEN BU TALEBİ YERİNE GETİRMEDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bu tasarıyı iki açıdan Anayasa'ya aykırı olarak değerlendiriyorum, bazı hükümleri açısından. 29 ilde büyükşehir belediyesi kurulması, daha doğrusu büyükşehir belediyesi sayısının 29'a çıkarılması, Cumhuriyet Halk Partisi olarak desteklediğimiz bir konudur, bunda hiçbir tereddüt yok. Ancak Anayasa'nın 127'nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi "Kanunla büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim bölgeleri kurulabilir." Anayasa hükmü bu şekildedir. İl ve ilçe, yerleşim merkezi değildir, bir mülki yapılanmayı tarif eder. Yerleşim merkezi, insan yoğunluğunun, yerleşim yoğunluğunun olduğu yer demektir, tarımsal arazilerin olduğu bir alanı yerleşim merkezi olarak kabul etmek mümkün değildir, Anayasa bunu söylemiyor. Birinci olarak, bunu açıklığa kavuşturalım.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Nurettin Bey'e yeterlilik verdiniz, böyle oldu işte.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, yapalım, büyükşehir belediye sayısını 29'a çıkaralım ama çıkarırken Anayasa'ya aykırı bir tutum da ortaya koymayalım.

İkinci olarak söyleyeceğim konu şudur: Tartışmalarda pek dikkate geldiğini, kürsüden ifade edildiğini görmedim, dikkatten kaçmış olabilir. Daha önce, 6 Mart 2008 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 5747 sayılı bir kanunu kabul etti. 2009 yerel seçimlerinden bir kadar önce kabul edilen Kanun, yeni ilçe kurulması ile nüfusu 2 binin altında olan beldelerin kapatılmasını öngörüyordu. Buna karşı, Anayasa Mahkemesine açılan davada, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin kapatılmasını -bazı belediyelerin daha doğrusu, hepsini değil- şu gerekçeyle iptal etti, şöyle diyor Anayasa Mahkemesi, 2008'e 153 sayılı kararında: Kültür ve turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgeleri kapsamında bulunan yerler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca saptanan turizm öncelikli yörelerde yer alan belediyelerin kapatılması Anayasa'nın 2, 63 ve 127'nci maddelerine aykırıdır.

Şimdi, bir kere, bunu dikkate almak gerekir. Toptancı bir anlayışla Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bir kenara atılıyor ama bir de Anayasa Mahkemesi kararı var; bu da dikkate alınmış değildir.

Zamanım izin vermediği için daha uzun konuşma imkânım yok. Bunları belirterek konuşmamı sonlandırıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.