Konu:338 Sıra Sayılı Komisyon Raporu’nda Birleştirilen Kanun Teklifleriyle İlgili Herhangi Bir Hüküm Olmadığı, Dolayısıyla Raporun Usulüne Uygun Olarak Düzenlenmediği Gerekçesiyle Görüşülmesi İmkânı Olmadığı Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


338 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU’NDA BİRLEŞTİRİLEN KANUN TEKLİFLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HÜKÜM OLMADIĞI, DOLAYISIYLA RAPORUN USULÜNE UYGUN OLARAK DÜZENLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖRÜŞÜLMESİ İMKÂNI OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Başkan, milletvekillerine karşı hiç koruyucu kollayıcı değilsiniz ama sizi selamlayarak başlıyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının içi de kötü, dışı da kötü. Bu tasarının içi kötü. Bu tasarı yerel yönetimleri sevmiyor, köyleri ve belediyeleri kapatıyor. Bu tasarı eyalet seviyor, eyalet.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Tasarıyı okudunuz mu Allah aşkına.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Bölgeleri seviyor. Bu tasarı bölgecilik tasarısı. Bu tasarı kırsal rant paylaşımı tasarısı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne alakası var?

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - ?ve bu tasarı başkanlık sistemi tasarısı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tasarının içini sevmedik.

Bu tasarının dışına gelince, hukuksuzluk, gerçekten, diz boyu. Plan Bütçe Komisyonuna görüşülmek üzere gittiğinde hızlı bitsin işler diye Komisyon "İşimiz var, görüşemeyiz." dedi. Sonra öğrendik ki Komisyonun meğer gündemi boşmuş.

MEHMET ERDOĞAN (Muğla) - Komisyon Başkanı; Komisyon değil, Komisyonun haberi yok.

BİRGÜL AYMAN GÜLER (Devamla) - Maliye Bakanı Sayın Şimşek'in kızdığını televizyonlardan gördüm, "3 milyar dolar, 4 milyar dolar yıllık yük getiren bir tasarı; benim haberim yok." diyordu. "Anayasa Komisyonuna gitmek zorunda bu, Anayasa'ya aykırı." diye iddia ettik, İçişleri Komisyonu Başkanlık Divanımız bizi asla dinlemedi. Biz toplam 6 madde tartıştık, karşımızda şu anda 39 madde var. Ben, tam bir günümü -alt komisyonun CHP temsilcisi olmama rağmen- "Acaba, bizim görüştüğümüz ile bu yeni gelen ne kadar benzer ne kadar farklı." incelemesine harcamak zorunda kaldıysam, biz 6 maddeyi görüşüp burada 39 maddeyi tartışmak zorunda bırakıldıysak, bu tasarının içi gibi dışı da kötü. Bu tasarı tüm geleneklere aykırı; yasama geleneklerine aykırı, hukuki geleneklere aykırı.

Biz, bu tasarının yasama tekniğini altüst eden yapısına susarak içini tartışmayı reddediyoruz. Bu tasarı, birleştirilen teklifler bakımından problemlidir. Birleştirilmeyenlerin neden birleştirilmediği konusunda ısrarlı taleplerimize rağmen Komisyonda cevap alamadık. Biz, bu tasarının, bu ülkeye mali portesini merak eden İçişleri Komisyonu üyeleriyiz. Bu tasarı, memlekete iktisadi olarak ne yük getirir, halka ne yük getirir, nimeti nasıl bölüştürür, bilmiyoruz değerli arkadaşlarım. Plan ve Bütçe Komisyonu bize bunu anlatmalıydı.

Herkesi göreve davet ediyorum. Bu tasarıyı, Sayın Canikli, geri çekin, geri çekin, daha iyi çalışalım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.